Cancergenrisktest från saliv nu tillgängligt för alla

Docrates Cancersjukhus och det finländska hälsoteknikföretaget GenoMill Health erbjuder nu Color-genrisktestet för att upptäcka genfel och bedöma ärftlig benägenhet för cancer. Att identifiera en förhöjd cancerrisk är till hjälp då man planerar uppföljning eller vårdåtgärder med avsikt av att upptäcka och behandla cancer i ett tidigt skede.

GenoMill Health och Docrates Cancersjukhus offentliggör idag ett nytt test med vilket man heltäckande, tillförlitligt och kostnadseffektivt kan utreda de viktigaste ärftliga riskfaktorerna för cancer. Color, ett genrisktest för ärftlig cancer, erhålls från Docrates Cancersjukhus. Testet underlättar en helhetsbedömning av den ärftliga risken för bl.a. bröst- och äggstockscancer samt tjocktarmscancer.

”Vårt test gör att en individuell bedömning av cancerrisken blir tillgängliga för alla”, säger Marko Sirkiä, som är VD på GenoMill Health Oy. ”Ännu för några år sedan kostade BRCA-gentestet, som bl.a. Angelina Jolie lät göra, flera tusen euro. Den tekniska utvecklingen gör att det nu är möjligt att utföra ett betydligt mer omfattande 30-geners test till en tiondedel av det tidigare priset.”

”Vi vill göra det möjligt att få viktig hälsoinformation lätt, snabbt och tillförlitligt. Vi anser att varje medborgare ska ha rätt att skaffa sig information om de egna riskfaktorerna om de vill – utan att behöva vänta i flera månader och utan begränsningar gällande tillgången till testet.”

Ett test som ger så här betydelsefull information förutsätter dock tillgång till genetiskt och medicinskt kunnande och stöd. Intresserade kommer att få tillgång till gentestet via Docrates Cancersjukhus på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.

”Det nya testet i kombination med ett mottagningsbesök hos en specialist i klinisk genetik är en ny och viktig serviceform särskilt för personer med många cancerfall i släkten. Samtidigt är testet också lämpligt för personer som insjuknat i vissa potentiellt ärftliga cancerformer”, berättar ledande överläkaren Tom Wiklund på Docrates Cancersjukhus. ”Utifrån testresultatet och personens bakgrundsuppgifter kan en specialist i klinisk genetik bedöma den individuella risken att insjukna hos den testade personen, och i samarbete med andra specialistläkare bedöma om det eventuellt finns behov av uppföljning för upptäckt av cancer i ett tidigt skede eller andra åtgärder. Utifrån testet kan man också bedöma om andra personer i släkten behöver testas.”

Color-testet valdes nyligen i USA till Athena WISDOM–undersökningen som omfattar 100 000 kvinnor, vilket är ett bevis på testets tillförlitliga egenskaper. I undersökningen försöker man hitta nya lösningar för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede.

Praxis för genetiska test är i ett brytningsskede. I en undersökning som nyligen publicerades konstaterade man att en betydande del av kvinnorna inte har tillgång till genetisk testning på grund av begränsande testkriterier (de s.k. Lunds kriterierna). Enligt en norsk undersökning förblir över hälften av dem som är bärare av riskmutationer oidentifierade om genetiska test begränsas på grund av kriterier som familjehistoria. Kriterierna har varit meningsfulla, eftersom man inte har kunnat erbjuda de dyra testen i mer omfattande utsträckning. I och med att testen har utvecklats kan man nu luckra upp kriterierna.

Mer information:

Ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus Tom Wiklund, tom.wiklund@docrates.com, 050 500 1810.

VD på GenoMill Health Oy Marko Sirkiä, marko@genomill.com, 040 554 6963.

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar cancerpatienter under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården.  Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från alla håll i världen. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi de nyaste metoderna inom cancerbehandling. Patienter från över 50 länder har sökt vård hos oss. Vi har behandlat nästan 30 olika cancertyper och vår internationella verksamhet växer starkt. www.docrates.com.

GenoMill är ett finländskt hälsoteknikföretag, som erbjuder avancerade genomiska och diagnostiska lösningar i Norden och Baltikum. Color-testet grundar sig på DNA-sekvenseringsteknik och analyserar cancerrisken hos en person utifrån släkt- och hälsobakgrundsuppgifter samt fynd i 30 olika gener. Laboratorieanalysen utförs av Color Genomics i Kalifornien i USA.www.genomill.com, www.syöpäriski.fi