På Docrates Cancersjukhus utnyttjar vi kunskap om såväl människans som cancerns arvsmassa i behandlingarna. På Docrates används flera olika gen- och andratest vars syfte är att genom noggrann profilering av tumören få mer information om den, vilka läkemedel kan användas (t.ex. målinriktade läkemedel) och vilka läkemedel ska undvikas på grund av deras eventuell ineffektivitet. Testen kan också vara till hjälp vid utredning av cancerns ursprung i situationer där man konstaterar spridd cancer utan uppenbar primärtumör. Testen kan även ge tilläggsinformation för bedömning av cancersjukdomens prognos.

Testen genomförs antingen som vävnadsprov, blodprov eller som salivprov.

Exempel på de test som vi använder på Docrates:

CMI (Caris MI Profile)

Med CMI-testet definieras i ett vävnadsprov som tagits från tumören ett stort antal faktorer, både gener och s.k. biomarkörer. Biomarkörer är strukturer som finns på cancercellernas ytor eller i tumörvävnaden. Undersökningsresultatet kan vara till hjälp vid läkemedelsvalet i situationer där det inte finns något uppenbart behandlingsalternativ utifrån tillgänglig forskningsinformation. (carismolecularintelligence.com)

OncoDEEP & TRACE

Undersökningen OncoDEEP & TRACE omfattar två faser. Med testet OncoDEEP definieras i ett vävnadsprov som tagits från tumören ett stort antal faktorer, både gener och s.k. biomarkörer. Biomarkörer är strukturer som finns på cancercellernas ytor eller i tumörvävnaden. Undersökningsresultatet kan vara till hjälp vid läkemedelsvalet i situationer där det inte finns något uppenbart behandlingsalternativ utifrån tillgänglig forskningsinformation. Provet för undersökningen OncoTRACE tas från blod, och i blodet undersöks gener utifrån fynden i OncoDNA-testet. OncoTRACE ger information om alla cancerhärdar – inte enbart den där vävnadsprovet har tagits. Om vävnadsprov även har tagits i ett tidigare skede av sjukdomen ger testet också information om förändringar i förekomsten av genfel sedan förra provet. Med OncoTRACE-undersökningen kan man också, när undersökningen upprepas under behandlingen eller när en ny behandling planeras, upptäcka förändringar i genmutationsprofilen (en profil av genfelet), vilket kan ge tilläggsinformation vid planering av en ny behandling. (oncodna.com/distributors)

Oncotype DX

Oncotype DX-testet används vid planering av adjuvant läkemedelsbehandling i situationer där man bedömer att man skulle kunna avstå från cytostatikabehandling utan att prognosen försämras. Testet utförs på prov som tagits från tumörvävnad i bröstet. (breast-cancer.oncotypedx.com/en-GB/Patient-Invasive)

Foundation Medicine

Med analysen FoundationOne CDx undersöks 324 gener som är förknippade med cancer i tumören. Analysen är mycket täckande eftersom FoundationOne till skillnad från många andra test kartlägger de gener som undersöks fullständigt och hittar samtidigt alla typer av mutationer, även sällsynta.

FoundationOne Liquid är i sin tur en s.k. vätskebiopsi-analys, där man i ett blodprov undersöker cirkulerande tumör-DNA för 70 gener i blodomloppet. Vätskebiopsi-metoden är användbar särskilt när det inte är möjligt att ta ett normalt vävnadsprov av tumören eller när man vill följa patientens terapisvar på målstyrd läkemedelsbehandling.

Utifrån de förändringar som konstateras skapas en rapport för läkaren. Rapporten innehåll information om vilka godkända s.k. målinriktade läkemedel eller kliniska läkemedelsprövningar som kunde lämpa sig för patienten. (foundationmedicine.fi)

Undersökningsresultat

I alla undersökningar ingår ett heltäckande utlåtande av det laboratorium som utför testet. Det är viktigt att du går igenom undersökningsresultatet noggrant tillsammans med den behandlande läkaren. På så sätt kan vi säkerställa att tolkningen av undersökningsresultaten och de åtgärder som vidtas utifrån dem är korrekta.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt