Strålbehandlingen har under 2000-talet befäst sin ställning som en effektiv vård av prostatacancer.  I praktiken står många patienter inför ett svårt beslut vid valet av olika behandlingar: vetskapen om att man insjuknat är tung i sig.  Vi här på Docrates har satsat på en så perfekt diagnostik, undersökning och behandling av prostatacancer som möjligt.  Särskilt när man överväger olika vårdalternativ är det viktigt att de diagnostiska undersökningarna och vårdrekommendationerna baserar sig på den senaste vetenskapen, på forskningsresultat och upplevd information.  Hos Docrates ägnas patienten och de anhöriga extra uppmärksamhet då de olika vårdalternativen samt deras för- och nackdelar diskuteras.

Det finns två typer av brakyterapi, vävnadsintern strålbehandling av typen LDR (low dose rate) med låg dosrat och av typen HDR (high dose rate) med hög dosrat.   Med LDR-tekniken är strålningskällan jod-125 isotoper som med ultraljudsstyrning placeras i prostatan.  Detta görs som engångsbehandling.  I Finland håller man på att slopa LDR-brakyterapin och den ersätts av brakyterapi med hög dosrat, dvs. av HDR-brakyterapin, där strålningskällan som används är högaktiv iridium-isotoper (Ir-192).

HDR-brakyterapin (High Dose Rate) används främst för att effektivera prostatacancerns externa strålbehandling, men den används även som prostatacancerns enda behandlingsmetod.  Till skillnad från LDR-brakyterapin (Low Dose Rate) lämpar sig HDR-brakyterapin även för prostatacancer som spridit sig utanför prostatakapseln. HDR-brakyterapin ger märkbara fördelar jämfört med LDR-brakyterapin som tidigare även användes på Docrates Cancersjukhus.

HDR-brakyterapi lämpar sig för alla typer av prostatacancer, till skillnad från LDR-brakyterapin som endast rekommenderas för prostatacancer med god prognos (PSA < 10, Gleason 2-6).  Vid HDR-brakyterapi är den momentana strålningsdosen beräkningsmässigt upp till tiotusentals gånger högre än vid LDR-brakyterapin och därmed dödar den även cancerceller mer effektivt. HDR-brakyterapi lämpar sig särskilt väl för prostatacancer med hög riskfaktor (Gleason 8-10, hög PSA eller snabb ökning av PSA, tumör klass T3), eftersom den möjliggör användningen av de allra högsta strålningsdoserna inne i prostatan utan att strålningsdoserna på den friska vävnaden runt omkring, så som i urinblåsan eller ändtarmen, blir skadligt hög. HDR-brakyterapi kan rekommenderas i kombination med extern strålbehandling för strålbehandling av prostatacancer med hög riskfaktor.

Man använder också HDR-terapi som s.k. salvage dvs ”räddningsbehandling” när sjukdomen återkommer hos patienter som tidigare har genomgått extern strålbehandling, eftersom man vid HDR-brakyterapi kan avgränsa doserna så att endast små doser riktas mot den friska vävnaden. Salvage-strålbehandlingen representerar ett nytt tankesätt: tidigare ansåg man att samma område inte kan strålas på nytt och publikationerna om dessa behandlingar var få. Publikationerna om salvage HDR-brakyterapi har dock märkbart ökat i antal och de preliminära resultaten är mycket lovande.

HDR-brakyterapi mot prostatacancer inleddes på Docrates Cancersjukhus som första instans i Finland år 2009.  Vi ger än idag mest strålbehandling mot prostatacancer med HDR-brakyterapimetoden i Finland.

HDR-brakyterapi som behandling

HDR-brakyterapin genomförs som teamarbete mellan en urolog och strålbehandlingens tekniker samt en fysiker som har god kännedom om dosberäkning.  Till teamet hör även en anestesiläkare, en specialist inom cancersjukdomar, en anestesiskötare samt biträdande röntgen- och sjuksköterskor.

HDR-brakyterapi innebär en teknik där 10 – 20 nålar sticks genom perineum och vidare genom prostatan på blåsans sida, prostatan spetsas alltså på nålar. Nålarna är 1,5 mm tjocka.

Behandlingen sker under anestesi, antingen under allmän anestesi eller under ryggmärgsbedövning.  Läkaren analyserar prostatans gränser och definierar var urinröret går på dosplaneringsstationen. Fysikern gör efter detta den preliminära dosplanen och bestämmer nålarnas antal och ställen. Strålbehandlingen riktar sig mot prostataområdet, men vid dosplaneringen beaktas särskilt de med provbitarna konstaterade prostatacancerområdena och man försöker maximera stråldosen till dessa områden. Efter detta placeras nålarna på de förutbestämda platserna med hjälp av externa koordinater.  Nålsticken förändrar prostatans läge till viss del.  Detta beaktas genom att korrigera förändringarna också på prostatans och urinrörets konturer.  Senast vid detta skede ritas även de övriga strålningskänsliga vävnaderna ut, så som ändtarmen och blåsan. Efter detta gör fysikern den slutliga dosplanen där nålarnas verkliga läge beaktas. Då dosplanen är färdig ansluts efterladdningsapparatens trådar till varje nål.  Iridium-192-strålningskällan styrs att via ledningarna gå till varje nål och dröjer kvar där den tid som beräknats i dosplanen med 2,5 mm avstånd. Ju längre tid källan dröjer på ett visst ställe desto större är den lokala strålningsdosen. Strålningen tar 10 – 20 minuter. Efter att den är klar avlägsnas nålarna, blåskatetern öppnas, patienten väcks och förs till avdelningen för uppföljning. Patienten tillbringar nästa natt på avdelningen.

För att minimera de biverkningar som orsakas av strålbehandling använder vi dessutom ett preparat vid namn SpaceOAR Hydrogel som en del i standardbehandlingen för alla prostatacancerpatient som får strålbehandling. SpaceOar är ett geléaktigt material som sprutas mellan prostatan och ändtarmen, och dess syfte är att förflytta ändtarmen från prostatans omedelbara närhet under strålbehandlingen och minska ändtarmens stråldos, vilket minskar risken för långvariga biverkningar av strålbehandlingen.

hdr-toimenpide
Illustration över HDR-brakyterapin

HDR-brakyterapi ger lovande resultat både här hemma och i världen

Rapporter som publicerats i internationell medicinsk litteratur berättar om HDR-teknikens effekt i patientgrupper med låg, mellanhög och hög risk.  I en rapport omfattande 718 patienter från det tyska kända HDR-centret Offenbach strålbehandlingsklinik var 95 % av patienterna som fått HDR-engångsterapi fria från sjukdom efter en uppföljningsperiod på i medeltal 5 år. I en holländsk studie publicerad år 2011 omfattande 264 patienter i gruppen låg och mellanhög risk var 97 % sjukdomsfria efter 7 år. Det kända cancercentret Memorial Sloan Kettering i New York gjorde en studie på ett material omfattande 229 patienter där patienter med hög risk fick 199 Gy mycket hög dos och procenten som var sjukdomsfri efter 7 år var 81 %. Kombinationen extern strålbehandling och HDR-behandling verkar ha en bättre effekt än enbart extern strålbehandling på särskilt patientgruppen med hög risk. Biverkningarna från kombinationsvården är inte mer allmänna eller allvarligare än vid enbart extern strålbehandling.

Docrates Cancersjukhus har utfört flest HDR-behandlingar i Finland. Martti Ala-Opas, vår läkare i urologi, är branschens banbrytare i Finland. Med honom i ledningen har Docrates utfört över 1000 HDR-brakyterapier med lovande resultat. Ansvaret för HDR-terapierna innehas numera av specialistläkaren inom kirurgi och urologi Lauri Taipale, som har bidragit med sin kompetens i Docrates HDR-behandlingsteam ända sedan 2015.

Utrustning

nucletron_small

  • Nucletron MicroSelectron HDR
  • Apparat för strålbehandling inuti vävnaden
  • 30 behandlingskanaler
  • Ir-192 källa (10 Ci, high dose rate)
  • Program för allmän planering av HDR-behandlingar samt specialutrustning och -program (Oncentra Prostate) för behandlingsplanering vid prostatacancer.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

+358 10 773 2020

(mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)

Kontakt