Hoitaja ja potilas PET-TT. Radiographer and patient PET CT.

Docrates först i Norden med ny radioaktiv läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer

Behandling av spridd prostatacancer med radioisotopbehandling

I Sverige konstateras prostatacancer varje år hos över 10 000 män (i Finland är siffran ca 4 700). Merparten av de patienter vars prostatacancer är lokal när den konstateras tillfrisknar helt. En långt framskriden prostatacancer kan i sin tur i regel inte botas helt, utan kräver oftast livslång behandling. För att behandlingen ska lyckas är det viktigt att snabbt söka sig till undersökningar och behandlingar.

Prostatacancern sprider sig vanligtvis till skelett och lymfknutar. Behandlingen av spridd prostatacancer omfattar alltid läkemedelsbehandling, oftast hormonell behandling (så kallad kastrationsbehandling) och cytostatikabehandling. Behandlingen kan även kompletteras med extern strålbehandling, om metastaserna inte är mycket utspridda.

Läkemedelsbehandlingen kan ha en långvarig effekt, men i regel upphör behandlingarnas effekt förr eller senare. I sådana situationer har behandling med radioaktiva läkemedel som söker sig till skelettet visat sig vara effektiv och säker.

Tanken med behandlingen är att ta strålkällan till cancercellens omedelbara närhet – eller rentav in i cancercellen – också vid fall av prostatacancer som bildat metastaser på flera håll i kroppen. Vissa fall av prostatacancer kan också sprida sig exempelvis till lymfknutar, lever och lungor. När det finns metastaser utanför skelettet behövs en annan typ av radioaktiva läkemedel.

Docrates har nu som första klinik i Norden påbörjat cancerbehandlingar med läkemedlet Lutetium-177-PSMA som tillverkas av MAP Medical Technologies Oy. Behandlingen av patienter har påbörjats i januari 2017.

Det radioaktiva läkemedlet Lu-177-PSMA söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att strålbehandla cancercellerna även om cancern har spritt sig över ett stort område. Före behandlingen säkerställs att metastaserna absorberar Lu-177-PSMA genom att göra en PET-undersökning med spårämnet Gallium-68-PSMA.

Cirka 800 patienter i världen har redan fått denna behandling. Den ger en ytterligare behandlingsmöjlighet särskilt för ädre prostatacancerpatienter vars cancer framskrider, men som inte längre kan ges cytostatikabehandling på grund av dess negativa biverkningar.

Behandling med Lu-177-PSMA är en s k stereotaktisk strålbehandlingsform. Behandlingen ges intravenöst som dropp, och i regel kan patienten åka hem samma dag. Patientens blodvärden följs upp under behandlingen. Den vanligaste biverkningen av behandling med Lu-177-PSMA är torrhet i munnen. Detta förebygger och reducerar man genom att kyla ner salivkörtlarna under behandlingen. Behandlingarna ges individuellt med beaktande av patientens tillstånd, i regel 2–6 gånger, och med cirka 4–6 veckors mellanrum.

Vid Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för radionuklidbehandlingen under ledning av överläkare professor Kalevi Kairemo, docent inom isotopmedicin.

Lutetium-PSMA -läkemedel har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).