Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

Kategorier: Artiklar
I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt att tidigt upptäcka symtomfri prostatacancer, säger Timo Joensuu, specialist på cancer och strålbehandling och chefsradiolog vid Docrates Cancersjukhus. Om prostatacancern upptäcks i tid är den lättare att behandla och den eventuella spridningen av cancern kan också undvikas. Det är centralt vid planeringen av behandlingen av prostatacancer att noggrant fastställa omfattningen och spridningen av cancern före och under behandlingen – detta skapar grunden för en individuell, gemensamt överenskommen behandling.

Prostatacancern har många ansikten

Prostatacancer har studerats ingående och dess kliniska bild är idag rätt välkänd. Under rubriken prostatacancer förekommer dock ett brett spektrum av olika former av prostatacancer, med olika prognoser och olika behandlingar. Detta gör behandlingen utmanande och kräver ofta en individuell behandlingsplan för att uppnå bästa möjliga resultat.

I den ena änden av spektrumet finns de godartade cancerformerna som vanligtvis förekommer hos äldre män och som inte orsakar symptom. Dessa cancerformer kan hållas under noggrann observation och man inleder vanligtvis behandling endast om situationen förändras. I andra änden av spektrumet har vi de aggressivt och okontrollerat växande formerna av prostatacancer som ofta förekommer hos yngre män i 50–60 års åldern, och som kräver omedelbar och effektiv behandling. Mellan dessa ytterligheter finns ett brett spektrum av patienter med en prostatacancer som till en början är lugn, har en långsam progression och som svarar positivt på behandlingarna. Dessa cancertyper kan spridas till skelettet om de inte behandlas i tid.

PSA-testet och de nya Proclarix- och STHLM3-testerna är det enda sättet att hitta asymtomatisk prostatacancer i ett tidigt skede

Genom regelbundna PSA-tester kan man upptäcka asymtomatisk prostatacancer redan i ett tidigt skede. PSA-testet görs med ett blodprov. Docrates sakkunniga rekommenderar att alla män i åldern 50–75 år tar ett PSA-test en gång om året. Om det har förekommit cancer inom den närmaste släkten, lönar det sig att påbörja uppföljningen redan tidigare. De nya blodproverna Proclarix och STHLM3 gör det möjligt att ännu bättre än med PSA-testet bedöma risken för prostatacancer.

Proclarix-testet är ett bra verktyg i situationer där patientens PSA är något förhöjd och det inte finns någon absolut säkerhet om förekomsten av cancer i prostatan. Proclarix är avsett för diagnosticering av prostatacancer hos patienter med förhöjt PSA (2 till 10 ng/ml) och med förstorad prostatakörtel.

– Med STHLM3-testet kan man upptäcka prostatacancer som inte syns vid ett PSA-test där PSA-värdet är lågt. För de fall då PSA-värdet är högt minskar testet antalet vävnadsprov som måste tas och därmed kan man undvika de negativa effekter som kan vara förknippade med vävnadsprov av prostatan. Testet ökar också chanserna att hitta aggressiva cancerformer, säger Timo Joensuu, specialist på cancer och strålbehandling vid Docrates Cancersjukhus.

En tidig och korrekt diagnostik stöder ett bra behandlingsresultat

Om det finns skäl att misstänka prostatacancer, till exempel utgående från förhöjt PSA-värde eller avvikande palpation av prostatan, ordinerar läkaren ytterligare undersökningar för att kunna göra en diagnos, till exempel ett Proclarix- eller ett STHLM3-test och/eller en magnetisk resonanstomografi av prostatan.

Cancern bekräftas och dess aggressivitet utreds genom vävnadsprov, för vilket vi tar ett nålprov av prostatan, dvs. en biopsi. Med denna provtagning som styrs med ultraljud bekräftar man förekomsten av prostatacancer. Den information som erhålls vid magnetundersökningar används också vid provtagningen. Prostatacancerns differentierings- eller malignitetsgrad bestäms av en patolog utifrån en mikroskopundersökning och vid detta använder man den internationella Gleason-graderingen.

Docrates Cancersjukhus har den allra senaste diagnostiska utrustningen, såsom magnetisk resonanstomografi och PET-diagnostik med radioaktiva läkemedel. Med hjälp av dessa metoder, och genom den kliniska personalens expertis, kan den exakta spridningen av prostatacancern fastställas och behandlingen kan riktas på ett optimalt sätt.

Magnet- och PET-DT-undersökningar används för att fastställa omfattning och spridning

Det är viktigt att få en tillförlitlig bild av cancerns spridning i prostatan. Då man överväger operation eller strålbehandling av prostatan är en magnetundersökning alltid nödvändig innan det slutgiltiga beslutet. Detta görs gärna redan innan man gör en biopsi. Magnetundersökningen avslöjar om cancern har spridit sig utanför prostatakapseln. Om cancern växer mot urinrörets slutmuskel är det särskilt svårt att avlägsna den med operation, eftersom slutmuskeln kan skadas vid operation eller cancervävnad bli kvar när man försöker skydda muskeln. I dessa fall kan strålbehandlingen riktas noggrannare mot urinröret och återhämtningen från cancern är säkrare, och samtidigt undviker man eventuella skador till följd av två olika behandlingsformer. Strålbehandlingen kan riktas så att även de cancerceller som sitter utanför prostatakapseln elimineras.

Den bästa uppfattningen om prostatacancerns spridning utanför prostatakapseln erhålls genom magnetisk resonanstomografi och PET-diagnostik. På Docrates Cancersjukhus har man en gedigen erfarenhet av magnetundersökning av prostatacancerpatienter. Vid diagnosticering av prostatacancer ger vår magnetundersökningsapparat Magnetom Vida 3T exakt data om cancerns karaktär och om tumörens form.

Vid PET-DT-avbildning använder man radioaktiva, med fluor märkta tumörmarkörer som söker sig till cancerceller eller till deras yta. Vid prostatacancer binder dessa markörer till cancercellernas ytstruktur (prostataspecifik membranantigen, PSMA) eller till områden där skelettets metabolism tilltar (natriumfluorid, NaF). En förhöjd ansamling inom ett område där det normalt inte förekommer en fysiologisk ansamling tolkas som onormal. Läkaren bestämmer alltid från fall till fall vilken PET-markör som används. Vid Docrates används ett antal olika markörer vid diagnosen av prostatacancer. Med hjälp av PSMA kan man redan vid mycket låga PSA-värden upptäcka återfall efter en prostatacanceroperation eller strålbehandling och i ett tidigt skede upptäcka om prostatacancern har spridit sig till exempelvis lymfkörtlarna. PSMA möjliggör en ännu exaktare diagnos av prostatacancer, vilket innebär att behandlingen också kan skräddarsys på ett bättre sätt för att upprätthålla en god livskvalitet. NaF-markörerna används för att bestämma prostatacancerns spridning i skelettet.

Tumörprofilering som stöd vid inriktning av behandlingen

Vid Docrates Cancersjukhus utnyttjar vi kunskap om såväl människans som cancerns arvsmassa vid behandlingarna. Flera olika gen- och övriga tester från cancertumören eller blodet används för att göra läkemedelsval vid specialsituationer. Läs mer om molekylär profilering av cancer här.

Behandlingsresultaten övervakas aktivt under ledning av ett expertteam

Vid Docrates Cancersjukhus följer man regelbundet under patientens hela behandlingstid upp riktningen av undersökningarna och behandlingarna med hjälp av PSA-tester samt genom avbildningsundersökningar och vid behov med andra undersökningsmetoder. Med detta strävar man till att uppnå ett optimalt resultat för alla som diagnosticerats med cancer.

Förutom cancerspecialister och urologer finns vid sjukhuset också en fast anställd och erfaren radiolog specialiserad på avbildning av cancer och en specialistläkare i nukleärmedicin. Detta garanterar en oavbruten och fördröjningsfri interaktion mellan avbildningsspecialisterna och de behandlande läkarna.

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)