Enligt en färsk rapport kan nya radioaktiva lutetium- och actinium-behandlingar ha betydande positiva effekter vid behandling av spridd prostatacancer

Kategorier: Artiklar
Långt gången prostatacancer är utmanande att behandla, eftersom behandlingarna ofta orsakar biverkningar och eftersom sjukdomen har en tendens att återkomma trots behandlingar. Färska behandlingserfarenheter visar att de nya, fortfarande experimentella 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA-behandlingarna* i kombination med traditionell behandling ger potentiellt betydande resultat vid behandling av obotlig spridd prostatacancer vid sidan av hormon- och cellhämmande behandling.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i världen och risken att insjukna ökar med åldern. Prostatacancern sprider sig vanligtvis till skelett och lymfkörtlar. Långt gången prostatacancer är oftast en obotlig sjukdom som kräver livslång behandling. Spridd prostatacancer behandlas vanligen i första hand med läkemedel; oftast hormonbehandling och cellhämmande behandling, det vill säga cytostatika. Med specialtekniker kan man även använda strålbehandling, även om metastaserna har spridit sig mycket. Lokal strålbehandling riktad mot prostatan i kombination med läkemedelsbehandling har visat sig vara effektiv även vid behandling av spridd prostatacancer. Hormonbehandlingar och cellhämmande behandlingar kan ha en långvarig effekt, men i regel upphör behandlingarnas effekt förr eller senare. I sådana fall har isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel som söker sig till skelettet (radium eller samarium) visat sig vara effektiva och säkra metoder när metastaserna finns endast i skelettet.

Nytt radioaktivt läkemedel förstör aggressiva cancerceller som spridit sig i kroppen

Vid sidan av radium och samarium har man hittat nya radioaktiva läkemedel, 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA*. Tack vare ett specialtillstånd kunde Docrates Cancersjukhus som den första aktören i Norden inleda behandlingar med 177-lutetium-PSMA i början av 2017 för patienter hos vilka hormonbehandlingar och andra grundläggande behandlingar för att hindra cancern från att återkomma inte längre har effekt. Hittills har omkring hundra män behandlats med lutetium-PSMA på Docrates. I hela världen är antalet män som behandlats med denna metod redan uppe i tusentals, eftersom behandlingen har erbjudits både inom och utanför studier förutom Finland i några andra länder. I Finland har 177-lutetium-PSMA-behandlingar även erbjudits på Helsingfors universitetssjukhus som experimentell behandling utanför studier.

177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-behandlingarnas funktion bygger på PSMA-molekylen, som är överrepresenterad på ytan av aggressiva och spridda cancerceller. Radioläkemedlen 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium söker sig med hjälp av bärarläkemedlet direkt till dessa aktiva cancercellers yta oavsett var de finns och dödar dem lokalt med hjälp av radioaktiv strålning. 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-behandlingar förutsätter en avbildningsundersökning med spårämnen för att säkerställa att cancercellerna är PSMA-positiva.

I uppföljningar av de behandlingar som ges på Docrates har de nya 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-behandlingar snabbt visat sig vara effektiva metoder för att avlägsna prostatacancermetastaser i såväl själva prostatan som lymfkörtlar, skelett, lungor och lever. Behandlingarna har även visat sig lämpa sig utmärkt även för de patienter för vilka alla andra behandlingsformer har varit olämpliga på grund av kraftiga biverkningar eller hos vilka sjukdomen har framskridit eller återkommit trots behandlingar.

Lovande resultat i kliniska studier

Internationella randomiserade studier pågår och är nu i sitt tredje skede, och när detta skede är slutfört kommer man sannolikt att kunna ge närmare officiella rekommendationer för behandlingen av de cancerfall som väljs ut för behandlingen.

Under konferensen ESMO2018 presenterades redan resultat från en doseskaleringsstudie där doser som är tre gånger så stora som den dos som även på Docrates konstaterats vara effektiv visat sig vara trygga och väl tolererade, och ingen toxicitet som begränsar doserna framkom. Under ESMO2021-konferensen presenterades resultat från VISION studien**. Resultaten gav till känna att en behandling med 177-lutetium-PSA förbättrar avsevärt den tota överlevnaden (för patienter med PSMA-positiv, metastaserad kastrationsresistent prostatacancer) i jämförelse med standardbehandling av prostatacancer.

Enligt de preliminära behandlingsresultat som vi har för närvarande har 177-lutetium-PSMA-behandlingen betydande effekter i form av sänkning av PSA-värdet, som används som ett mått på prostatacancer, och upp till total eliminering av aggressiv spridning: i uppföljningen minskade patienternas PSA-värden med upp till 90 procent och avbildningsundersökningar visade att spridningen försvunnit åtminstone till synliga delar. Behandlingarna verkade även öka den återfallsfria tiden efter behandlingarna jämfört med vad man tidigare uppnått hos de behandlade patienterna med cellhämmande behandling enligt praxis. Varje patient har fått i medeltal 3 (1–8) behandlingar.

En ny möjlighet som bör undersökas även som primär behandlingsform för prostatacancer

Enligt professor Jukka Kemppainen och professor Timo Joensuu, båda läkare på Docrates Cancersjukhus, bör man vid behandling av aggressiv prostatacancer utnyttja alla tillgängliga metoder, så att patientens livskvalitet förblir så god som möjligt trots sjukdomen och så att patienten om möjligt får ett längre liv. 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-behandlingar kan framöver utgöra en utmärkt extra möjlighet särskilt för äldre patienter, för vilka traditionell cellhämmande behandling kan vara utmanande och till och med kontraindicerad bland annat på grund av de svåra biverkningarna. 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-radioisotopbehandlingarnas vanligaste identifierade biverkning är muntorrhet, som kan lindras genom kylning av spottkörtlarna under behandlingen. De långsiktiga bieffekterna är ännu inte utredda, och fler studier behövs.

– Utgående från de erfarenheter vi just nu har bör 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-behandlingar utredas som nya potentiella behandlingar för obotlig spridd prostatacancer som ersättning för eller komplement till cellhämmande behandling och inte bara som en andrahandsbehandling, utan som en primär behandlingsform, konstaterar Timo Joensuu.

*177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA är ännu en experimentella behandlingar som har specialtillstånd av Finland’s Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Källor:

Kairemo, K. & Joensuu, T. (2018). Lu-177-PSMA treatment for metastatic prostate cancer: case examples of major responses, Clinical and Translational Imaging, 6, 223-237. https://link.springer.com/article/10.1007/s40336-018-0274-y

ESMO 2018 Congress. Local radiotherapy improves survival in metastatic prostate cancer with low disease burden [ESMO 2018 Press Release]. https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/STAMPEDE-prostate-cancer-radiotherapy-Parker

Radiotherapy to the primary tumour for newly diagnosed, metastatic prostate cancer (STAMPEDE): a randomised controlled phase 3 trial. Christopher C Parker, MD. Prof Nicholas D James, PhD. Christopher D Brawley, MSc. Prof Noel W Clarke, ChM. Alex P Hoyle, MRCS. Adnan Ali, MBBS et al. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32486-3/fulltext

Multimodal Primary Treatment of Metastatic Prostate Cancer with Androgen Deprivation and Radiation. ANTICANCER RESEARCH 36: 6439-6448 (2016). Timo Joensuu et al. http://ar.iiarjournals.org/content/36/12/6439.full.pdf+html

**Lutetium-177–PSMA-617 for Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. Sartor, Morris & Krause. NEJM.org (2021).

 

Läs mer

/

Genombrott i behandlingen av spridd bröstcancer

Nya läkemedelsbehandlingar kan nästan fördubbla livslängden för patienter med spridd bröstcancer och möjliggöra behandling för tre gånger fler patienter.

Läs mer
/

Dessa yrkesgrupper löper en större risk att insjukna i vissa former av cancer

Vissa arbetsmiljöer kan göra oss mera mottagliga för olika typer av cancer. Juha Kononen, ledande överläkare på Docrates Cancersjukhus, berättar...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
/

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)