Skip to content

Ny trend inom den privata cancervården i Finland: antalet försäkringspatienter har mer än tredubblats på fem år

9.3.2023 Kategorier: Nyheter
Cancervård Diagnostik
9.3.2023 | Försäkringsbolagen representerade år 2022 närmare 30 procent av de finska patienternas omsättning hos Docrates Cancersjukhus, medan andelen fyra år tidigare var cirka 20 procent. Antalet försäkringspatienter har i sin tur mer än tredubblats på fem år, dvs. tillväxttakten har varit klart snabbare än ökningen av det totala antalet finländska patienter. Docrates kommersiella chef Jani Mikkola anser att orsakerna dels beror på förändringar i de förvärvsarbetande arbetstagarnas åldersstruktur, dels på att nya slags hälsoförsäkringar blir allt mer vanligare.

Försäkringspatienter är de som använder en privat försäkring för att finansiera cancerdiagnostik eller cancerbehandling. Försäkringstagaren kan antingen vara patienten själv eller dennes arbetsgivare. Docrates kundrelationschef Jani Mikkola anser att den snabba ökningen av antalet försäkringspatienter hos Docrates bland annat beror på ökad medvetenhet om försäkringarnas täckning.

– Enligt min erfarenhet har patienterna tidigare inte varit särskilt medvetna om att hälso- och sjukkostnadsförsäkringar även täcker cancerbehandlingar och cancerundersökningar. De är sjukvårdstjänster som ersätts på samma sätt som behandlingar och undersökningar av andra allmänna sjukdomar. Jag uppmanar alla som tecknat en hälsoförsäkring att kontrollera försäkringens omfattning och vid behov utnyttja den när de misstänker en allvarlig sjukdom, säger Mikkola, som länge arbetat inom den privata cancervården och som också har en bakgrund i försäkringsbranschen.

– Denna förändring kan klart märkas: allt fler i arbetsför ålder har börjat använda sina försäkringar för cancerundersökningar och cancerbehandlingar. I de försäkringar som arbetsgivaren tecknat har man i Finland i enlighet med Skatteförvaltningens anvisningar fastställt ett maxersättningsbelopp på 10 000 euro. Detta är tillräckligt för att vi ska kunna göra en snabb och noggrann diagnos och behandlingsplan för patienten så att hen snabbt kan inleda vårdförloppet och dra nytta av resultaten även om hen beslutar sig för att fortsätta behandlingarna på ett offentligt sjukhus, menar Mikkola.

Erfarna arbetstagare är vana vid privata tjänster

Den stora åldersgruppen som föddes på 1960-talet är fortfarande aktiv i arbetslivet, men samtidigt i en ålder där risken för cancer har ökat avsevärt. På cirka 15 år har andelen arbetstagare i åldern 55–65 år ökat betydligt på arbetsplatserna, och samma grupp har vant sig vid att anlita privata företagshälsovårdstjänster.

– Till följd av detta ökar också de sjukförsäkringars roll som arbetsgivarna tecknat för ersättning av cancersjukdomar för varje år. Personer i arbetsför ålder har lärt sig att kräva tillgång till vård och att vårdförloppet framskrider utan dröjsmål, och på den privata sidan kan vi erbjuda tillgång till vårdförloppet med minimal väntetid. Kunder söker sig till Docrates för vård, eftersom de här snabbt får tillgång till individuellt utformade diagnostiska undersökningar. Som tur är förorsakade inte ens coronapandemin någon resursbrist hos oss, som skulle ha avspeglats i tidsplanen för diagnostik eller fortsatta undersökningar, säger Mikkola.

– Kravet på vård utan dröjsmål förklarar också att ett ökat antal svenska försäkringspatienter söker sig till oss. I Sverige har företeelsen med privata hälsoförsäkringar tagit fart senare än i Finland. Den svenska hälso- och sjukvården – både primärvården och specialistvården – har länge huvudsakligen varit offentligt finansierad, vilket har fungerat bra fram till 2020-talet. Nu har dock resurserna inom hälso- och sjukvården stött på enorma utmaningar, vilket till exempel framgår av att vårdköerna i Sverige inom den offentliga sektorn blivit längre. Detta har lett till att försäkringsbolag har etablerat sig på marknaden, vilka i allt högre grad tillhandahåller hälso- och sjukkostnadsförsäkringar som gör det möjligt för patienter att söka snabbare och därigenom effektivare cancerbehandling även utanför Sveriges gränser.

Nya försäkringar mer omfattande än tidigare

Ökningen av antalet finländska försäkringspatienter förklaras enligt Mikkola även av att det även på den finländska marknaden har kommit in nya slags försäkringar när livslängden ökar och konsumenternas behov förändras.

– Det finns nu försäkringar som täcker kostnaderna för undersökning och behandling av sjukdomar högre upp i åldrarna, upp till 100 års ålder. Ett bredare försäkringsutbud av detta slag återspeglar sig redan i vår statistik som ett ökat antal försäkringspatienter, eftersom cancer framför allt är en sjukdom som uppkommer senare i åldern.

– Ett annat exempel är att så kallade critical illness-försäkringar blivit vanligare. Dessa försäkringar betalar till en allvarligt sjuk kund en engångsersättning som kan användas för individuell och snabb behandling av sjukdomen på ett privat sjukhus eller till exempel för att täcka förlorade arbetsinkomster. För närvarande har en stor del av försäkringsbolagen i Finland sådana försäkringar i sitt utbud, säger Mikkola.

Mer information: 
Jani Mikkola, kundrelations- och säljchef, Docrates
Tfn 050 577 9444, jani.mikkola(at)docrates.com

Anna-Sofia Malmi, marknadsförings- och kommunikationsdirektör
Tfn 050 4690 114, anna-sofia.malmi(at)docrates.com

Docrates Cancersjukhus är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancer och ligger i Helsingfors. Vi betjänar våra cancerpatienter individuellt under hela deras vårdkedja – från cancerdiagnostik till uppföljning efter vården. Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Vi har behandlat patienter från mer än 60 olika länder. Tillsammans med vårt samarbetsnätverk av toppspecialister erbjuder vi genuint individuell cancervård med de nyaste metoderna inom cancerbehandling.

Ett steg före – Möta människan med respekt – www.docrates.com.

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Den tillfälliga störningen i datanätsanslutningarna har åtgärdats

Det har uppstått en tillfällig störning i Docrates Cancersjukhus datanätsanslutningar som nu har åtgärdats. Vi ber om ursäkt för eventuella...

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)