Skip to content

Kliniska läkemedelsprövningar

Docrates Cancersjukhus erbjuder patienter möjlighet att delta i kliniska cancerläkemedelsprövningar. Deltagande i en läkemedelsprövning innebär att patienten har möjlighet att få de senaste läkemedlen för behandling av cancer. Dessa läkemedel är inte ännu allmänt tillgängliga. Prövningarna utförs alltid i undersökningsförhållanden som övervakas noggrant av myndigheterna.

Ingen remiss behövs till de avgiftsfria cancerläkemedelsprövningarna

En patient som är intresserad av prövningarna behöver ingen läkarremiss, utan kan ta kontakt direkt med Docrates Cancersjukhus. Patienten kan delta i prövningen oberoende av boningskommun.

Undersökningsskötaren gör en inledande intervju per telefon. Om det utifrån intervjun verkar som om patienten kan lämpa sig för prövningen, beställer vi patientens sjukjournaler med patientens samtycke och gör en förundersökning av patientens lämplighet för prövningen. Om inga hinder för deltagande i prövningen framkommer i detta skede, kallas patienten till läkarens mottagning.

På mottagning förklaras prövningens innehåll för patienten. Patienten informeras också om vad deltagandet i prövningen i praktiken innebär. Efter detta fattar patienten slutligt beslut om deltagande i prövningen. Därefter kan screeningundersökningarna inledas. Utifrån dem fattar forskarläkaren beslut om huruvida patienten lämpar sig för prövningen.

Deltagandet i läkemedelsprövningen är fullkomligt frivilligt, och den undersökta patienten kan avbryta sitt deltagande när som helst. Behandlingarna, läkemedlen, undersökningarna och ingreppen som ingår i den kliniska läkemedelsprövningen är avgiftsfria för patienten. Läkemedelsprövningens uppdragsgivare deltar också i patientens reskostnader som besöken i prövningen.

Våra aktuella kliniska läkemedelsprövningar

TILT-T776 AVENTIL 

Öppen fas 1 studie som undersöker riskerna och effekten när onkolytisk adenovirus (TILT-123) kombineras med avelumab för patienter med melanom eller huvud- och halscancer (skivepitel) vars cancer har spridit under eller efter en immuno-onkologisk behandling.

TILT-T115 TUNIMO

Fas I-dosresponsprövning för att fastställa säkerheten hos tumörnekrosfaktor-alfa och interleukin-2 cytokin-kodande onkolytiskt adenovirus (TILT-123) hos patienter med en injicerbar solid tumör som är resistent mot andra behandlingar.

MO42541 Imbrave

Öppen, randomiserad, fas III-studie som jämför en kombination av atezolizumab (PD-L1 antikropp) och lenvatinib eller sorafenib med lenvatinib- eller sorafenibmedicinering som ges utan andra läkemedel vid behandling av levercellscancer, när atezolizumab och bevasizumab har använts som tidigare behandling.

C4221015 Breakwater

Öppen, randomiserad, fas III studie för patienter med kolorektal cancer som har BRAF V600E mutation. I studien undersöks encorafenib och setuximab, när de doseras skilt eller i kombination  med  cytostatikabehandling.

Om du är villig att delta i en läkemedelsprövning eller önskar få mer information, kontakta vår forskningskötare:

Henna Lundenius tel. +358 50 500 1895
henna.lundenius@docrates.com

Heidi Päivärinta tel. +358 50 500 1856
heidi.paivarinta@docrates.com

Läs mer

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Läs mer

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Närmare 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland 2020–2023

Ungefär 1 000 patienter från Sverige har fått cancerbehandling i Finland på privata Docrates Cancersjukhus under 2020-talet. Av dessa patienter...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)