Kliniska läkemedelsprövningar

Docrates Cancersjukhus erbjuder patienter möjlighet att delta i kliniska cancerläkemedelsprövningar. Deltagande i en läkemedelsprövning innebär att patienten har möjlighet att få de senaste läkemedlen för behandling av cancer. Dessa läkemedel är inte ännu allmänt tillgängliga. Prövningarna utförs alltid i undersökningsförhållanden som övervakas noggrant av myndigheterna.

Ingen remiss behövs till de avgiftsfria cancerläkemedelsprövningarna

En patient som är intresserad av prövningarna behöver ingen läkarremiss, utan kan ta kontakt direkt med Docrates Cancersjukhus. Patienten kan delta i prövningen oberoende av boningskommun.

Undersökningsskötaren gör en inledande intervju per telefon. Om det utifrån intervjun verkar som om patienten kan lämpa sig för prövningen, beställer vi patientens sjukjournaler med patientens samtycke och gör en förundersökning av patientens lämplighet för prövningen. Om inga hinder för deltagande i prövningen framkommer i detta skede, kallas patienten till läkarens mottagning.

På mottagning förklaras prövningens innehåll för patienten. Patienten informeras också om vad deltagandet i prövningen i praktiken innebär. Efter detta fattar patienten slutligt beslut om deltagande i prövningen. Därefter kan screeningundersökningarna inledas. Utifrån dem fattar forskarläkaren beslut om huruvida patienten lämpar sig för prövningen.

Deltagandet i läkemedelsprövningen är fullkomligt frivilligt, och den undersökta patienten kan avbryta sitt deltagande när som helst. Behandlingarna, läkemedlen, undersökningarna och ingreppen som ingår i den kliniska läkemedelsprövningen är avgiftsfria för patienten. Läkemedelsprövningens uppdragsgivare deltar också i patientens reskostnader som besöken i prövningen.

Om du är villig att delta i en läkemedelsprövning eller önskar få mer information, kontakta vår forskiningskötare:

  • Henna Lundenius puh. +358 50 500 1895 (henna.lundenius@docrates.com)
  • Heidi Päivärinta puh. +358 50 500 1856 (heidi.paivarinta@docrates.com)

Våra aktuella kliniska läkemedelsprövningar

GSK213831 ZEST

Prövning som bedömer effekten och säkerheten av niraparib jämfört med placebo hos patienter som haft bröstcancer och med tumör-DNA i blodet efter avslutad behandling

TILT-T115 TUNIMO

Fas I-dosresponsprövning för att fastställa säkerheten hos tumörnekrosfaktor-alfa och interleukin-2 cytokin-kodande onkolytiskt adenovirus (TILT-123) hos patienter med en injicerbar solid tumör som är resistent mot andra behandlingar

INCB 099318-122

En öppen fas 1-studie som undersöker säkerhet, tolerans, farmokokinetik och farmakodynamik för INCB099318 hos deltagare med avancerade solida tumörer

MO42541 Imbrave

Öppen, randomiserad, fas III-studie som jämför en kombination av atezolizumab (PD-L1 antikropp) och lenvatinib eller sorafenib med lenvatinib- eller sorafenibmedicinering som ges utan andra läkemedel vid behandling av levercellscancer, när atezolizumab och bevasizumab har använts som tidigare behandling

CL3-95026-001 COLSTAR

En randomiserad, öppen, fas III multicenterstudie av två behandlingsgrupper, som omfattar en säkerhetsdel och där man jämför kombinationsbehandling med futuximab/modotuximb och trifluridin/tipiracil med behandling med endast trifluridin/tipiracil på försökpersoner som har avancerad kolorektal cancer av KRAS/NRAS- och BRAF-vildtyp och som tidigare har behandlats med standardiserad behandling och anti-EGFR-terapi

C4221015 Breakwater

Öppen, randomiserad, fas III studie för patienter med kolorektal cancer som har BRAF V600E mutation. I studien undersöks encorafenib och setuximab, när de doseras skilt eller i kombination  med  cytostatikabehandling.

Läs mer

/

Docrates Cancersjukhus utökar sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Möt oss på Docrates: Intervju med koordinerande sköterska Michaela

En allvarlig sjukdom orsakar ofta förvirring, osäkerhet och rädsla. På Docrates Cancersjukhus är en av den koordinerande sjuksköterskans viktigaste uppgifter...

Läs mer
/

Undvik vårdköerna i Sverige – ansök enkelt om cancervård utomlands

Väntetiden mellan cancerdiagnos och behandling i Sverige är ofta lång. Många söker vård på Docrates Cancersjukhus i Finland för att...

Läs mer
/

Genombrott i diagnostiken av personer som haft cancer: Återkommande cancer kan avslöjas innan den börjar utvecklas

20.4.2023 | Vätskebiopsi som utnyttjar markörer som släpps ut i blodomloppet av cancerceller kan avslöja eventuell återkommande cancer och kvarvarande...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)