Skip to content

Snabb och individuell strålbehandling

Docrates är föregångare inom strålbehandling och hos oss får du strålbehandling utan dröjsmål, vilket är av stor betydelse för att behandlingarna ska lyckas. Till vårt förfogande har vi dagens mest utvecklade strålbehandlingsteknik.

Till vårt förfogande har vi dagens mest utvecklade strålbehandlingsteknik, VMAT RapidArc. Genom att förena informationen som noggranna avbildningsundersökningar ger med moderna och exakta strålbehandlingsmaskiner, kan behandlingarnas nackdelar minimeras trots att tumören får en större strålningsdos än tidigare.

På Docrates Cancersjukhus planeras strålbehandlingen noga genom ett aktivt teamarbete där läkare, radiolog, röntgenskötare och fysiker deltar. Alla behandlingar planeras individuellt med fokus på patienternas behov, till exempel försöker man skräddarsy behandlingstidtabellen enligt patientens önskemål.

Cirka hälften av cancerpatienterna får under något skede av sin sjukdom antingen botande eller symptomlindrande strålbehandling (National Cancer Institute, 2010). I och med att tekniken utvecklats har strålbehandlingen vid sidan av kirurgin blivit en allt viktigare lokal behandlingsmetod av cancer. De möjliga biverkningar som en strålbehandling som planerats och utförts med modern teknik orsakar är även märkbart lindrigare än tidigare. På Docrates ser vi till att ha tid för patienternas frågor och för en diskussion. Det personliga och samordnande vårdteamet ser till att varje patient får en flexibel vård enligt planerna och att patienten och de anhöriga vet vad som kommer att hända härnäst.

Banbrytande strålbehandling

Docrates Cancersjukhus är banbrytande inom strålbehandling och vid planeringen av behandlingen beaktas alltid även de möjligheter som strålbehandling erbjuder, vid sidan av läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling. Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling, satte i slutet av år 1999 upp den första IMRT-planen i Norden, dvs. intensitetsmodulerad strålbehandling (Intensity-Modulated Radiation Therapy).  Docrates Cancersjukhus var först i Finland att ta VMAT Rapid Arc-tekniken i bruk vid behandling av cancer.  Vi har även specialkompetens inom HDR-brakyterapi, som ges direkt in i vävnaden, och var de första i Finland att använda denna teknik vid behandling av prostatacancer.

Strålbehandling är ett hantverk, precis som kirurgi. Docrates är specialister på strålbehandling av krävande mål, som cancer i huvud och hals. Vid planeringen och utförandet av strålbehandling beaktas en stor mängd detaljer som kan optimeras på många olika sätt.

Visste du att strålningsbehandlingens programvara för dosberäkning har utvecklats i Finland?

Den externa strålbehandlingen är en komplicerad helhet som kräver stor kunskap. Utöver själva maskinen behövs ett intelligent program för att beräkna doserna, så att fysikerna med millimetersprecision kan få strålarna att träffa tumören precis som läkaren bestämt, och samtidigt skydda den friska vävnaden runt om. Pionjärerna för dosberäkningsprogrammen var finländska Dosetek med Docrates grundare, fysikerna Pekka Aalto och Harri Puurunen, i spetsen. Dosetek nådde snabbt en marknadsledande ställning i Europa, och blev därefter uppköpta av amerikanska Varian Medical Systems, världens största tillverkare av strålbehandlingsmaskiner. Även idag kodas i Helsingfors dessa världens mest avancerade dosberäkningsprogram, som används för att styra Varians maskiner runt om på världens cancersjukhus – även på Docrates.

Vad är strålbehandling?

Strålbehandling kan, beroende på hur den utförs, delas in i extern strålbehandling och intern strålbehandling i vävnaden, dvs. brakyterapi (som även kallas behandling med förseglad strålkälla). Båda strålbehandlingssätten har sina fördelar och användningssyften. Strålningen som används vid extern strålbehandling alstras oftast via en linjäraccelerator. Vid Docrates Cancersjukhus finns två moderna linjäracceleratorer och det nyaste utvecklingssteget är den första VMAT-tekniken (Volumetric Modulated Arc Therapy) som tagits i bruk i Finland. Dess styrenhet har regelbundet uppdaterats så att tekniken följer med utvecklingen och ständigt utnyttjar de senaste metoderna för strålbehandling.

Vid brakyterapi förs strålkällan direkt in i cancervävnaden, dvs. i kroppen. På Docrates ges brakyterapin som behandling med hög dosrat (HDR, High Dose Rate) som Docrates Cancersjukhus var först i Finland med att ta i bruk för behandling av prostatacancer.

Extern strålbehandling ges oftast indelat i flera små engångsdoser, kallade fraktorer, för att minimera eventuella biverkningar. Strålbehandling med målet att patienten ska bli frisk pågår oftast i 6-8 veckor. Behandlingen ges fem dagar i veckan och tar cirka 5–20 minuter åt gången. Adjuvant strålbehandling, eller tilläggsbehandling, som ges efter operation pågår i sin tur oftast i 4–6 veckor.  Strålbehandlingen kan även i vissa fall kompletteras med en läkemedelsbehandling som ges varje vecka, då talar man om kemo-strålbehandling. Strålbehandling internt i vävnaden ges med höga strålningsdoser och därför är behandlingsomgångarna få – ibland endast en.

Vid strålbehandling används en högenergisk joniserande strålning för att behandla cancersjukdomar. Strålbehandlingen kan, beroende på syftet med behandlingen, delas in i lokal, sjukdomsbotande eller kurativ strålbehandling och i symptomlindrande eller palliativ strålbehandling. Den högenergiska joniserande strålningen som används vid strålbehandling skadar delande cellers (som cancercellers) livsviktiga strukturer, bl.a. deras DNA. Friska, icke-delande celler är bättre skyddade mot strålningen eftersom deras DNA är inpackade i cellens kärna och omgivna av proteiner. Cancercellernas DNA-trådar strävar efter att dela sig. Till följd av strålningen dör en del av cellerna omedelbart och en del förlorar sin förmåga att dela sig. Kroppen avlägsnar dessa celler med mekanismen för programmerad celldöd.

Även om normala celler till skillnad från cancercellerna återhämtar sig från de skador strålningen förorsakar, så orsakar strålningen ofta vissa biverkningar på vävnaden bredvid det område som strålbehandlas. Därför är det å ena sidan särskilt viktigt att rikta in och planera strålningen så att strålningsdosen som når frisk vävnad blir så liten som möjligt. Å andra sidan måste strålbehandlingen nå cancervävnaden för att kunna vara till hjälp. Därför har modern datateknik varit nödvändig för att göra strålbehandlingen mer effektiv och säker.

I fråga om många typer av cancer är strålbehandlingen en del av den aktiva cancerterapin. Syftet med denna är att krympa tumörerna genom att förstöra cancerceller.

Ska du få strålbehandling för första gång? Tveka inte fråga oss, vi hjälper dig gärna

Om patienten vill det, får han eller hon före den första strålbehandlingen bekanta sig med strålbehandlingsapparaten på Docrates Cancersjukhus. Personalen vid vår strålbehandlingsenhet guidar patienten varsamt och är alltid redo att svara på frågor om strålbehandlingen.

Patienter från Sverige

En behandlingsplan görs upp för varje patient individuellt. Efter att diagnosfasen är över och din behandlingsplan är klar kan vi på begäran göra en individuell kostnadsberäkning. Om du är bosatt i Sverige kan Försäkringskassan ersätta din vård hos Docrates. Läs mera.

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)