Många cancerformer bildar metastaser i levern, men cancer som uppstår i själva organet är ganska sällsynt. Levercancer är dubbelt så vanligt hos män än hos kvinnor, vilket bland annat beror på skillnader i alkoholvanorna. Vid primär levercancer är hepatocellulär cancer (HCC) som utgår från levervävnaden vanligast, därefter kommer gallgångscancer (cholangiocarcinom). Gemensamt för dessa cancerformer är att de vanligtvis förekommer i en lever som skadats till följd av levercirros eller en kronisk sjukdom i gallgångarna. Gallgångscancer tas upp på annan plats, tillsammans med gallblåsecancer.

Levercellscancer kan bilda fjärr- och satellitmetastaser i resten av levern, men den sprider sig sällan och först i ett senare stadium utanför levern, till exempel till skelett eller lungor. I början växer och utvecklas tumören vanligtvis mycket långsamt. En långt framskriden levercancer kan orsaka inre blödningar, ascites eller leversvikt.

Sjukdomsrisk

I västländerna förorsakas flertalet levercellscancerfall av levercirros och andra leversjukdomar. Globalt sett är den vanligaste orsaken till levercancer kronisk leverinfektion på grund av B-hepatitvirus. I Afrika och Asien är hepatit B och C vanligt förekommande och därför är även levercirros och levercancer vanligt. I Finland och andra västländer är alkoholmissbruk den vanligaste orsaken till levercirros. Alla levercirroser beror inte på överkonsumtion av alkohol, utan i bakgrunden kan även finnas sällsynta leversjukdomar som inte beror på detta. I väst är övervikt en ökande hälsorisk som leder till fettlever och metabolt syndrom, vilket ökar risken för levercellscancer. Detta är särskilt tydligt i USA men märks även mer och mer i resten av världen.

Även hemokromatos kan orsaka levercirros och levercancer. Hemokromatos är en sjukdom där kroppens naturliga reglering av järnupptagningen inte fungerar vilket leder till att för mycket järn lagras i lever, bukspottskörtel och övriga organ. Vid obehandlad hemokromatos ökar risken för levercellscancer cirka 200 gånger. Risken för levercellscancer är dock obefintlig om sjukdomen behandlas i tid, innan levercirros har utvecklats.

Även diabetes, hög ålder och rökning ökar i någon mån risken för levercellscancer.

Symptom

De flesta som har levercellscancer är symtomfria under lång tid, vilket försenar rätt diagnos. Ofta uppstår symtom först när tumören sprids till leverkapseln eller närliggande organ. Dessutom består de huvudsakligen av allmänna symtom som kan uppstå på grund av många andra orsaker.

Vanliga symtom på levercancer är trötthet, en diffus känsla av obehag i buken och dålig aptit. Om tumören orsakar smärta och kan kännas i den övre delen av buken har den sannolikt blivit mycket stor. Vid senare stadier förekommer viktnedgång och eventuellt feber, gulsot och kräkningar. Gulsot beror på att levern inte längre kan rena blodet från bilirubin, som är en avfallsprodukt. Ett annat symtom på levercancer kan vara klåda, som beror på förändringar i blodets gallsyrehalt.

Diagnostisering

En första undersökning vid misstanke om levercellscancer är vanligtvis blodprov, t.ex. test av leverfunktionen. Om patienten har levercellscancer uppvisar blodproven nästan alltid förändringar.

Genom datortomografi och magnetkameraundersökningar skapas en tydlig bild av levern, som underlättar vid diagnostiseringen. Med hjälp av datortomografi ser man om tumören har spridit sig till omgivning och blodkärl. I samband med undersökningen tar man ett prov på tumören för att avgöra om det är cancer eller ej. En undersökning av vävnadsprovet är enda sättet att säkerställa om förändringen i levern är godartad eller elakartad. Om en levercancer konstateras fastställs även dess spridningsgrad.

Vid misstanke om levercellscancer genomförs även laboratorietester. I blodet undersöks alfa-fetoproteinhalten (AFP), där koncentration kan vara upp till 80 procent högre hos en person med levercellscancer. Om upprepade provtagningar visar samma förhöjda värden är det ett tydligt tecken på cancer. Leverfunktionen störs ofta av underliggande leversjukdomar förutom cancer, detta undersöks via andra blodprov när behandlingen övervägs.

Behandling

Behandlingen av levercancer planeras individuellt och bygger på sjukdomens spridning, leverns funktionsförmåga och patientens allmäntillstånd. Vid valet av behandling inverkar även annan eventuell sjukdom samt medicineringar. Vid bedömningen av om patienten kan opereras är tumörens läge i relation till blodkärls- och gallgångsstrukturerna samt tumörernas storlek och antal avgörande.

Vid behandlingen kan följande metoder eller kombinationer av dessa användas:

 • kirurgi
 • lokal behandling
 • emboliseringsbehandling, direkt i leverns blodcirkulation TACE och Sirtex. Obs.
  • Denna behandlingsform kan vi tyvärr inte erbjuda på Docrates Cancersjukhus.
 • strålbehandling
 • läkemedelsbehandling

Den enda botande behandlingen av levercancer är operation, men tumören ska då vara ganska liten och måste ligga i en lämplig del av levern. Dessutom måste levern i övrigt vara jämförelsevis frisk. Ofta har levern redan fått allvarliga skador som förorsakats av levercirros, varför en operation sällan är möjlig.

Vid en operation kan man med säkerhet avlägsna cirka en fjärdedel av all levervävnad, om leversvikten inte har framskridit allt för långt. Om en lever är frisk kan till och med 70–80 procent avlägsnas. Om levern är skadad, men tumörerna små och endast 1–3 stycken, kan även levertransplantation ge ett bra behandlingsresultat.

Om en operation inte går att genomföra kan tumören minskas eller dess utveckling fördröjas med andra behandlingar.  Om det endast är en eller ett par tumörer kan lokala behandlingar som termoablation i vissa fall användas (kan ordnas via vår samarbetspartner). En nålformig givare förs in tumörens mitt. Givaren avger högfrekvent växelström som under kort tid hettar upp tumörområdet till hög temperatur och både sjuka och friska celler förstörs.

Vid en TACE-behandling sprutas cytostatika, dvs. cellgift, direkt in i de artärer som försörjer levertumören. Samtidigt täpper man till de blodkärl som matar tumören. I vissa undantagsfall kan TACE-behandlingen minska tumören så mycket att det är möjligt att avlägsna den. I en del fall kan man även använda Sirtex-behandling, där mikrosfärer laddade med ett radioaktivt, betastrålande ämne injiceras i leverartären. Ämnet ligger därefter kvar i kärlbädden och ger lokal strålbehandling av tumören under en tid. Denna behandlingsform kan vi tyvärr inte erbjuda på Docrates Cancersjukhus.

Extern strålbehandling används närmast om tumörens spridning förorsakar smärta hos patienten. Användningen av strålbehandling begränsas av att frisk levervävnad är mycket känslig för strålterapi.

Den enda läkemedelsbehandlingen som ger ökad livslängd hos en patient med levercellscancer är det selektiva läkemedlet sorafenib. Det används i de fall där cancern har spridit sig till ett allt för stort område för att kunna behandlas lokalt med till exempel med kirurgi, radioembolisering eller andra emboliseringsmetoder. Flera nya läkemedelsbehandlingar utreds för tillfället.

Behandlingen av levercellscancer kräver ett gott samarbete mellan den kirurgiska enheten och cancerbehandlingsenheten. Finland har en leverkirurgi i toppklass. Docrates Cancersjukhus satsar på en noggrann bedömning av levercellscancern på ett tidigt stadium, för att hitta rätt behandlingsmetod. På vårt sjukhus kan avancerade läkemedelsbehandlingar tack vare expertis och erfarenhet genomföras vid långt framskriden cancer.

Docrates Cancersjukhuset önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus. Läkaren kartlägger situationen och rekommenderar vid behov fortsatta undersökningar.
Våra sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhuset. De står också till tjänst med all nödvändig information.

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)