Individuell behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål.

Många patienter som insjuknat i prostatacancer står inför en utmanande situation vad gäller olika behandlingsalternativ. När man överväger olika behandlingsalternativ är det även viktigt att de diagnostiska undersökningarna och vårdrekommendationerna baserar sig på den senaste vetenskapen, på forskningsresultat och upplevd information. På Docrates Cancersjukhus ägnas patienten och de anhöriga extra uppmärksamhet då de olika behandlingsalternativen samt deras för- och nackdelar diskuteras.

Lokal eller lokalt framskriden prostatacancer kan allt oftare botas med strålbehandling. Strålbehandling har också stärkt sin ställning som effektiv behandlingsmetod för prostatacancer under 2000-talet. Även operation kan vara botande om cancern är helt lokal.

Att överlåta prostatacancern till aktiv uppföljning är i ljuset av aktuell kunskap kontroversiellt även vad gäller lokal prostatacancer med låg risk.

Individuella undersökningar, såsom genprofilering av cancern, kan ge indikationer på nya cancerbehandlingar som är värda att prova. På Docrates Cancersjukhus har genprofilering tillämpats redan länge.

Strålbehandling är en effektiv behandlingsform för prostatacancer

Strålbehandlingen skräddarsys på många olika sätt utifrån egenskaperna hos cancern. Vid enbart extern strålbehandling kan man välja mellan många olika tekniker, och strålbehandling kan också ges inne i vävnaden. Vid aggressiva cancerformer når man sannolikt det bästa resultatet genom att kombinera den externa strålbehandlingen med HDR-behandling med hög dosrat inne i vävnaden. Beroende på riskfaktorerna kan även hormonbehandling kombineras med strålbehandling.

För att minimera de biverkningar som orsakas av strålbehandling använder vi dessutom ett preparat vid namn SpaceOAR Hydrogel som en del i standardbehandlingen för alla prostatacancerpatient som får strålbehandling. SpaceOar är ett geléaktigt material som sprutas mellan prostatan och ändtarmen, och dess syfte är att förflytta ändtarmen från prostatans omedelbara närhet under strålbehandlingen och minska ändtarmens stråldos, vilket minskar risken för långvariga biverkningar av strålbehandlingen.

I anknytning till alla prostatacancerbehandlingar rekommenderas besök hos uroterapeut, fysioterapeut eller kanske en näringsexpert eller sexualterapeut. De kan bl a ge allmänna hälsotips och råd om egen vård i hemmet, som t ex övningar som främjar tillfrisknandet.

Läkemedelsbehandling av prostatacancer

I allmänhet ges läkemedelsbehandling vid spridd prostatacancer, men även som tilläggsbehandling vid lokal cancer med hög risk.

De nya läkemedlen passar ofta även äldre, multisjuka patienter och som en del av kombinationsbehandling. De här nya läkemedlen för prostatacancer är ofta både effektivare och tolereras bättre än de tidigare läkemedlen och de kan vara effektiva även när de tidigare läkemedlen har förlorat sin effekt. Med de nya läkemedlen kan man lindra symptomen, bromsa upp sjukdomen särskilt i skelettet och förlänga livslängden.

Vid behandling av spridd prostatacancer krävs multiprofessionell kompetens och flera olika behandlingsformer

Spridd prostatacancer kan behandlas effektivt och behandlingen ska alltid planeras individuellt. Till den primära behandlingen hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling och cellhämmande behandling eller en kombination av dessa, samt om cancern har stor utbredning i skelettet vanligen även läkemedel som stärker skelettet.

Utöver konventionella behandlingsformer för prostatacancer har vi även tillgång till isotopbehandlingar med till exempel radium-223 och samarium. Den nyaste behandlingsformen, som vi tog i bruk i början av 2017, är behandling med lutetium-PSMA*. Lutetium-PSMA -behandling är ännu en experimentell behandling. Isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel som söker sig till skelettet (radium eller samarium) har visat sig vara effektiva och säkra metoder när metastaserna finns endast i skelettet. Vid behandling med lutetium-PSMA är det möjligt att även effektivt förstöra metastaser som spritt sig utanför skelettet, utan allvarliga biverkningar.

Lutetium-PSMA -behandling är ännu en experimentell behandling som har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet i Finland (Fimea). Behandlingen har även visat sig lämpa sig utmärkt även för de patienter för vilka alla andra behandlingsformer har varit olämpliga på grund av kraftiga biverkningar eller hos vilka sjukdomen har framskridit eller återkommit trots behandlingar. Internationella randomiserade studier pågår och är nu i sitt tredje skede, och när detta skede är slutfört kommer man sannolikt att kunna ge närmare officiella rekommendationer för behandlingen av de cancerfall som väljs ut för behandlingen. Under konferensen ESMO2018 i oktober presenterades dock redan resultat från en doseskaleringsstudie där även doser som är tre gånger så stora som den dos som även på Docrates konstaterats vara effektiv visat sig vara trygga och väl tolererade, och ingen toxicitet som begränsar doserna framkom.

Kliniska läkemedelsprövningar

På vårt sjukhus pågår ständigt olika kliniska undersökningar som kan leda till alldeles nya vårdmöjligheter för patienten. Mer information om aktuella läkemedelsprövningar för prostatacancer hittar du här.

Läs mer

Publicerad: 10.08.2021

Cancerläkare berättar om vilka levnadsvanor som ökar risken för genförändringar

Största delen av alla cancerformer kan härledas till våra levnadsvanor, inte till våra gener, säger professor Timo Joensuu, grundare av...

Läs mer
Publicerad: 10.08.2021

När en närstående får cancer – psykoterapeuten ger anhöriga tips för att hantera krisen

Vid en cancerdiagnos är chocken stor, inte bara för patienten utan även för de anhöriga. Vården fokuserar på den som...

Läs mer
Publicerad: 30.06.2021

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 06.05.2021

Prognosen för bröstcancer är god, när sjukdomen upptäcks i tid – Så här lyckas det bäst

Tid till 3 D-mammografi och magnetundersökning av brösten fås snabbt på Docrates Cancersjukhus i Finland. Ju snabbare bröstcancer upptäcks, desto...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)