Skip to content
Öppna menu

HDR-brakyterapi vid behandling av prostatacancer – Effektiv preciserad strålbehandling

HDR är en effektiv form av vävnadsintern strålbehandling där stråldosen som riktas mot prostatan kan göras mycket hög utan att det ger patienten betydande biverkningar. Docrates Cancersjukhus har mest erfarenhet av HDR-brakyterapi i Finland.

Det finns två typer av brakyterapi, vävnadsintern strålbehandling av typen LDR (low dose rate) med låg dosrat och av typen HDR (high dose rate) med hög dosrat.  I Finland håller man på att slopa LDR-brakyterapin och den ersätts av brakyterapi med hög dosrat, dvs. av HDR-brakyterapin, där strålningskällan som används är högaktiv iridium-isotoper (Ir-192).

HDR-brakyterapin ger märkbara fördelar jämfört med LDR-brakyterapin som tidigare även användes på Docrates Cancersjukhus. Till skillnad från LDR-brakyterapin (Low Dose Rate) lämpar sig HDR-brakyterapin även för prostatacancer som spridit sig utanför prostatakapseln. Vid HDR-brakyterapi är den momentana strålningsdosen beräkningsmässigt upp till tiotusentals gånger högre än vid LDR-brakyterapin och därmed dödar den även cancerceller mer effektivt.

När kan HDR-brakyterapi användas?

HDR-brakyterapin (High Dose Rate) används främst för att effektivera prostatacancerns externa strålbehandling, men den används även som prostatacancerns enda behandlingsmetod.

HDR kan användas som enda behandlingsmetod vid lokal prostatacancer med låg risk. Vid cancer med medelhög och hög risk samt lokalt spridd cancer ges HDR tillsammans med extern strålbehandling, varvid det är betydligt mer osannolikt att cancern återkommer i prostatakörteln och lägre sannolikhet för att metastaser uppkommer än om cancern skulle behandlas med endast extern strålbehandling eller operation.

Fastän stråldosen vid HDR-brakyterapi är mycket hög stiger stråldosen på den friska vävnaden runt omkring, såsom urinblåsan eller ändtarmen, inte till en skadlig nivå, eftersom strålningen kan begränsas med millimeternoggrannhet endast på prostatan. På så sätt blir även biverkningarna mycket små. Detta är även orsaken till varför det knappast längre finns orsak för aktiv uppföljning av prostatacancer med låg risk.

Man använder också HDR-terapi som s.k. salvage dvs ”räddningsbehandling” när sjukdomen återkommer hos patienter som tidigare har genomgått extern strålbehandling, eftersom man vid HDR-brakyterapi kan avgränsa doserna så att endast små doser riktas mot den friska vävnaden. Salvage-strålbehandlingen representerar ett nytt tankesätt: tidigare ansåg man att samma område inte kan strålas på nytt och publikationerna om dessa behandlingar var få. Publikationerna om salvage HDR-brakyterapi har dock märkbart ökat i antal och de preliminära resultaten är mycket lovande.

HDR-brakyterapi kan också användas som en del av behandlingen vid prostatacancer med mer omfattande spridning.

HDR-brakyterapi som behandling

HDR-brakyterapin genomförs som teamarbete mellan en urolog och strålbehandlingens tekniker samt en fysiker som har god kännedom om dosberäkning.  Till teamet hör även en anestesiläkare, en specialist inom cancersjukdomar, en anestesiskötare samt biträdande röntgen- och sjuksköterskor.

HDR-brakyterapi innebär en teknik där 10 – 20 nålar sticks genom perineum och vidare genom prostatan på blåsans sida, prostatan spetsas alltså på nålar. Nålarna är 1,5 mm tjocka.

Behandlingen sker under anestesi, antingen under allmän anestesi eller under ryggmärgsbedövning.  Läkaren analyserar prostatans gränser och definierar var urinröret går på dosplaneringsstationen. Fysikern gör efter detta den preliminära dosplanen och bestämmer nålarnas antal och ställen. Strålbehandlingen riktar sig mot prostataområdet, men vid dosplaneringen beaktas särskilt de med provbitarna konstaterade prostatacancerområdena och man försöker maximera stråldosen till dessa områden.

Efter detta placeras nålarna på de förutbestämda platserna med hjälp av externa koordinater.  Nålsticken förändrar prostatans läge till viss del.  Detta beaktas genom att korrigera förändringarna också på prostatans och urinrörets konturer.  Senast vid detta skede ritas även de övriga strålningskänsliga vävnaderna ut, så som ändtarmen och blåsan. Efter detta gör fysikern den slutliga dosplanen där nålarnas verkliga läge beaktas.

Då dosplanen är färdig ansluts efterladdningsapparatens trådar till varje nål.  Iridium-192-strålningskällan styrs att via ledningarna gå till varje nål och dröjer kvar där den tid som beräknats i dosplanen med 2,5 mm avstånd. Ju längre tid källan dröjer på ett visst ställe desto större är den lokala strålningsdosen. Strålningen tar 10-20 minuter. Efter att den är klar avlägsnas nålarna, blåskatetern öppnas, patienten väcks och förs till avdelningen för uppföljning. Patienten tillbringar nästa natt på avdelningen. Vanligtvis behövs 2-3 behandlingar.

hdr-toimenpide
Illustration över HDR-brakyterapin

HDR-brakyterapi ger lovande resultat både här hemma och i världen

Rapporter som publicerats i internationell medicinsk litteratur berättar om HDR-teknikens effekt i patientgrupper med låg, mellanhög och hög risk.  I en rapport omfattande 718 patienter från det tyska kända HDR-centret Offenbach strålbehandlingsklinik var 95 % av patienterna som fått HDR-engångsterapi fria från sjukdom efter en uppföljningsperiod på i medeltal 5 år.

I en holländsk studie publicerad år 2011 omfattande 264 patienter i gruppen låg och mellanhög risk var 97 % sjukdomsfria efter 7 år. Det kända cancercentret Memorial Sloan Kettering i New York gjorde en studie på ett material omfattande 229 patienter där patienter med hög risk fick 199 Gy mycket hög dos och procenten som var sjukdomsfri efter 7 år var 81 %.

Kombinationen extern strålbehandling och HDR-behandling verkar ha en bättre effekt än enbart extern strålbehandling på särskilt patientgruppen med hög risk. Biverkningarna från kombinationsvården är inte mer allmänna eller allvarligare än vid enbart extern strålbehandling.

På Docrates Cancersjukhus ansvarar Lauri Taipale, specialläkare inom kirurgi urologi och Andrei Dejev specialläkare inom urologi, för HDR-brakyterapi. Docrates Cancersjukhus inledde HDR-brakyterapi för prostatacancer som det första sjukhuset i Finland år 2009 och har med över 1600 åtgärder mest erfarenhet av HDR-brakyterapi i Finland.

Strålbehandlingens biverkningar är färre än vid borttagning av prostatan

Enligt våra erfarenheter är biverkningarna vid strålbehandling av prostatacancer, både extern och vävnadsintern, betydligt mindre än vid borttagning av prostatan. Detta beror på att nutida, modern strålbehandling kan begränsas mycket exakt till endast de områden där cancern finns, varpå den friska vävnaden runt omkring besparas från onödig strålning.

Eftersom stråldosen kan riktas exakt förekommer till exempel mindre urinläckage och impotens än efter en operation.

Önskar du bli uppringd?

Utrustning

nucletron_small

  • Nucletron MicroSelectron HDR
  • Apparat för strålbehandling inuti vävnaden
  • 30 behandlingskanaler
  • Ir-192 källa (10 Ci, high dose rate)
  • Program för allmän planering av HDR-behandlingar samt specialutrustning och -program (Oncentra Prostate) för behandlingsplanering vid prostatacancer.

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)