HDR-brakyterapi vid behandling av prostatacancer – Effektiv preciserad strålbehandling

Docrates Cancersjukhus har utfört flest HDR-behandlingar i Finland. 

Det finns två typer av brakyterapi, vävnadsintern strålbehandling av typen LDR (low dose rate) med låg dosrat och av typen HDR (high dose rate) med hög dosrat.  I Finland håller man på att slopa LDR-brakyterapin och den ersätts av brakyterapi med hög dosrat, dvs. av HDR-brakyterapin, där strålningskällan som används är högaktiv iridium-isotoper (Ir-192).

HDR-brakyterapin ger märkbara fördelar jämfört med LDR-brakyterapin som tidigare även användes på Docrates Cancersjukhus. Till skillnad från LDR-brakyterapin (Low Dose Rate) lämpar sig HDR-brakyterapin även för prostatacancer som spridit sig utanför prostatakapseln. Vid HDR-brakyterapi är den momentana strålningsdosen beräkningsmässigt upp till tiotusentals gånger högre än vid LDR-brakyterapin och därmed dödar den även cancerceller mer effektivt.

När kan HDR-brakyterapi användas?

HDR-brakyterapin (High Dose Rate) används främst för att effektivera prostatacancerns externa strålbehandling, men den används även som prostatacancerns enda behandlingsmetod.

Man använder också HDR-terapi som s.k. salvage dvs ”räddningsbehandling” när sjukdomen återkommer hos patienter som tidigare har genomgått extern strålbehandling, eftersom man vid HDR-brakyterapi kan avgränsa doserna så att endast små doser riktas mot den friska vävnaden. Salvage-strålbehandlingen representerar ett nytt tankesätt: tidigare ansåg man att samma område inte kan strålas på nytt och publikationerna om dessa behandlingar var få. Publikationerna om salvage HDR-brakyterapi har dock märkbart ökat i antal och de preliminära resultaten är mycket lovande.

HDR-brakyterapi som behandling

HDR-brakyterapin genomförs som teamarbete mellan en urolog och strålbehandlingens tekniker samt en fysiker som har god kännedom om dosberäkning.  Till teamet hör även en anestesiläkare, en specialist inom cancersjukdomar, en anestesiskötare samt biträdande röntgen- och sjuksköterskor.

HDR-brakyterapi innebär en teknik där 10 – 20 nålar sticks genom perineum och vidare genom prostatan på blåsans sida, prostatan spetsas alltså på nålar. Nålarna är 1,5 mm tjocka.

Behandlingen sker under anestesi, antingen under allmän anestesi eller under ryggmärgsbedövning.  Läkaren analyserar prostatans gränser och definierar var urinröret går på dosplaneringsstationen. Fysikern gör efter detta den preliminära dosplanen och bestämmer nålarnas antal och ställen. Strålbehandlingen riktar sig mot prostataområdet, men vid dosplaneringen beaktas särskilt de med provbitarna konstaterade prostatacancerområdena och man försöker maximera stråldosen till dessa områden.

Efter detta placeras nålarna på de förutbestämda platserna med hjälp av externa koordinater.  Nålsticken förändrar prostatans läge till viss del.  Detta beaktas genom att korrigera förändringarna också på prostatans och urinrörets konturer.  Senast vid detta skede ritas även de övriga strålningskänsliga vävnaderna ut, så som ändtarmen och blåsan. Efter detta gör fysikern den slutliga dosplanen där nålarnas verkliga läge beaktas.

Då dosplanen är färdig ansluts efterladdningsapparatens trådar till varje nål.  Iridium-192-strålningskällan styrs att via ledningarna gå till varje nål och dröjer kvar där den tid som beräknats i dosplanen med 2,5 mm avstånd. Ju längre tid källan dröjer på ett visst ställe desto större är den lokala strålningsdosen. Strålningen tar 10-20 minuter. Efter att den är klar avlägsnas nålarna, blåskatetern öppnas, patienten väcks och förs till avdelningen för uppföljning. Patienten tillbringar nästa natt på avdelningen. Vanligtvis behövs 2-3 behandlingar.

hdr-toimenpide
Illustration över HDR-brakyterapin

HDR-brakyterapi ger lovande resultat både här hemma och i världen

Rapporter som publicerats i internationell medicinsk litteratur berättar om HDR-teknikens effekt i patientgrupper med låg, mellanhög och hög risk.  I en rapport omfattande 718 patienter från det tyska kända HDR-centret Offenbach strålbehandlingsklinik var 95 % av patienterna som fått HDR-engångsterapi fria från sjukdom efter en uppföljningsperiod på i medeltal 5 år.

I en holländsk studie publicerad år 2011 omfattande 264 patienter i gruppen låg och mellanhög risk var 97 % sjukdomsfria efter 7 år. Det kända cancercentret Memorial Sloan Kettering i New York gjorde en studie på ett material omfattande 229 patienter där patienter med hög risk fick 199 Gy mycket hög dos och procenten som var sjukdomsfri efter 7 år var 81 %.

Kombinationen extern strålbehandling och HDR-behandling verkar ha en bättre effekt än enbart extern strålbehandling på särskilt patientgruppen med hög risk. Biverkningarna från kombinationsvården är inte mer allmänna eller allvarligare än vid enbart extern strålbehandling.

Docrates Cancersjukhus har utfört flest HDR-behandlingar i Finland, över 1000. Ansvaret för HDR-terapierna innehas numera av specialistläkaren inom kirurgi och urologi Lauri Taipale, som har bidragit med sin kompetens i Docrates HDR-behandlingsteam ända sedan 2015.

Utrustning

nucletron_small

  • Nucletron MicroSelectron HDR
  • Apparat för strålbehandling inuti vävnaden
  • 30 behandlingskanaler
  • Ir-192 källa (10 Ci, high dose rate)
  • Program för allmän planering av HDR-behandlingar samt specialutrustning och -program (Oncentra Prostate) för behandlingsplanering vid prostatacancer.

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)