Behandling av spridd prostatacancer på Docrates Cancersjukhus

Spridd prostatacancer kan numera behandlas effektivt. Den nyaste, än så länge experimentella, behandlingen med 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA har visat sig vara effektiv vid behandling av prostatacancer som spritt sig i skelettet och till andra organ.

Behandling av spridd prostatacancer måste alltid planeras individuellt. Till den primära behandlingen av spridd prostatacancer hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling (s.k. kastrationsbehandling) och cytostatikabehandling eller en kombination av dessa, samt vanligen även läkemedel som stärker skelettet, om cancern har stor utbredning i skelettet.

Även strålbehandling kan kompletteras till behandlingen med hjälp av specialtekniker, även om metastaserna är utspridda. Om framskridandet av prostatacancern kan stoppas med läkemedelsbehandling, försöker vi på Docrates Cancersjukhus också alltid ge lokal strålbehandling av prostatan i syfte att förhindra bl.a. hotande urinretention i senare skeden.

Cytostatika och hormonbehandlingar kan ge gott resultat under en lång tid, men förr eller senare kommer behandlingsformen att förlora sin effekt.

Isotopbehandlingar vid prostatacancer som spridit sig

Det har visat sig att i sådana situationer kan isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel (radium eller samarium) vara ett effektivt och tryggt alternativ, om metastaserna finns enbart i skelettet. Tanken med isotopbehandlingarna är att rikta strålningskällan mot den omedelbara närheten av cancercellen, även i de fall där cancertumören har metastaserat utspritt och utbrett. Kliniska tester har visat att denna typ av behandling är effektiv, ger relativt få biverkningar och tolereras bra. Enskilda skelettmetastaser kan vid behov behandlas även med extern strålbehandling.

De nya experimentella 177-lutetium-PSMA- och  225-actinium-PSMA-behandlingar

Vid sidan av radium och samarium har man hittat nya radioaktiva läkemedel, 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA*.

När PSMA-positiva metastaser hos patienter med prostatacancer har fastställts genom F-PET-DT undersökning, är det möjligt att använda transmittorläkemedel som för det strålande radioaktiva läkemedlet Lu-PSMA direkt till cancercellerna.

177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA är relativt nya radioaktiva läkemedel i Finland, men de här ännu experimentella* behandlingar har visat sig vara effektiva och vältolererade. De kan vara ett ytterligare alternativ, särskilt för äldre patienter, för vilka traditionell kemoterapi kan vara utmanande till exempel på grund av allvarliga biverkningar. Docrates gav de första 177-lutetium-PSMA-behandlingarna i Norden år 2017 och första 225-actinium-PSMA-behandlingarna år 2021.

De radioaktiva 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att behandla cancern även om den har spridit sig över ett stort område. 177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA-behandlingarna är s.k. stereotaktiska strålbehandlingsformer och ges som intravenös infusion. Den strålning som radioaktiva läkemedel orsakar är mycket lokal och sträcker sig endast några millimeter, vilket innebär att den friska omgivande vävnaden utsätts för väldigt små mängder onödig strålning. Därför kan flera metastaser behandlas samtidigt med samma dos av läkemedlet.

Lu-PSMA-behandlingarna ges individuellt med beaktande av patientens tillstånd, i regel 2–6 gånger och med cirka 4–6 veckors mellanrum. 225-actinium-PSMA-behandlingarna ges cirka 8 veckors mellanrun. Patienten kan vanligen åka hem samma dag. Patientens blodvärden följs upp under behandlingen.

Den vanligaste biverkningen av behandlingen är torrhet i munnen. Detta kan man förebygga och reducera genom att kyla ner salivkörtlarna under behandlingen.

*177-lutetium-PSMA- och 225-actinium-PSMA är ännu experimentella behandlingar och har specialtillstånd av Finland’s Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Internationella randomiserade studier pågår och är nu i sitt tredje skede, och när detta skede är slutfört kommer man sannolikt att kunna ge närmare officiella rekommendationer för behandlingen av de cancerfall som väljs ut för behandlingen. Under konferensen ESMO2018 i oktober presenterades dock redan resultat från en doseskaleringsstudie där även doser som är tre gånger så stora som den dos som även på Docrates konstaterats vara effektiv visat sig vara trygga och väl tolererade, och ingen toxicitet som begränsar doserna framkom.

Ett multiprofessionellt och erfaret team ansvarar för radionuklidbehandlingarna

Det är viktigt att patienten får diskutera behandlingsmöjligheterna med onkologen (cancerläkaren) genast när diagnosen har fastställts. Våra erfarna sakkunniga kan med tillförlitliga undersökningar utan dröjsmål utreda patientens lämplighet för de nya behandlingsformerna och därefter göra upp en individuell vård- och behandlingsplan för patienten.

Vid Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för radionuklidbehandlingarna under ledning av överläkaren i nukleärmedicin Jukka Kemppainen.

Läs mer

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Professorn vid cancersjukhuset: här är de 5 största myterna om cancer jag har stött på under min karriär

Docrates Cancersjukhus grundare, Professor Timo Joensuu, har en kvart sekel lång karriär i branschen. Nu avslöjar han, överläkare för strålbehandling...

Läs mer

Så här har cancervården utvecklats under tio år – ett stort språng särskilt gällande lungcancer och melanom

Juha Kononen, ledande överläkare vid Docrates Cancersjukhus, förklarar vilka cancerformers prognos som har påverkats mest av läkemedelsutvecklingen under det senaste...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)