Miespotilas lääkehoidossa

Behandling av spridd prostatacancer på Docrates Cancersjukhus

Till den primära behandlingen av spridd prostatacancer hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling (s.k. kastrationsbehandling) och cytostatikabehandling eller en kombination av dessa, samt vanligen även läkemedel som stärker skelettet, om cancern har stor utbredning i skelettet.

Det finns många olika cytostatikabehandlingar och vissa av dem har långvarig effekt, men vanligen upphör behandlingseffekten förr eller senare. Om framskridandet av prostatacancern kan stoppas med läkemedelsbehandling, försöker vi på Docrates Cancersjukhus också alltid ge lokal strålbehandling av prostatan i syfte att förhindra bl.a. hotande urinretention i senare skeden.

Isotopbehandlingar vid prostatacancer som spridit sig

Patienter med prostatacancer som spridit sig till skelettet kan också få radioaktiva radiumläkemedel som söker sig till skelettet. Syftet med isotopbehandling är att föra strålkällan i omedelbar närhet av cancercellerna och därmed ge strålbehandling trots att cancern spridit sig till skelettet. Då kommer extern strålbehandling inte ifråga. Isotopbehandling med radium-223 har i kliniska undersökningar visat sig vara en vältolererad och effektiv behandlingsform, som till och med kan öka livslängden. Enstaka metastaser i skelettet kan även vid behov behandlas med extern strålbehandling.

Den nya lutetium-PSMA-behandlingen

När PSMA-positiva metastaser hos patienter med prostatacancer har fastställts genom F-PET-DT undersökning, är det möjligt att använda transmittorläkemedel som för det strålande radioaktiva läkemedlet Lu-PSMA direkt till cancercellerna. Lutetium-PSMA är ett relativt nytt radioaktivt läkemedel i Finland, men den här ännu experimentella* behandlingen har visat sig vara effektiv och vältolererad. Docrates gav de första behandlingarna i Finland.

Det radioaktiva Lu-PSMA söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att behandla cancern även om den har spridit sig över ett stort område. Lu-PSMA-behandlingen är en s.k. stereotaktisk strålbehandlingsform och ges som intravenös infusion. Den strålning som radioaktiva läkemedel orsakar är mycket lokal och sträcker sig endast några millimeter, vilket innebär att den friska omgivande vävnaden utsätts för väldigt små mängder onödig strålning.

Lu-PSMA-behandlingarna ges individuellt med beaktande av patientens tillstånd, i regel 2–6 gånger och med cirka 4–6 veckors mellanrum. Patienten kan vanligen åka hem samma dag. Patientens blodvärden följs upp under behandlingen. Den vanligaste biverkningen av behandlingen är torrhet i munnen. Detta kan man förebygga och reducera genom att kyla ner salivkörtlarna under behandlingen.

*Lutetium-PSMA -läkemedel har specialtillstånd av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea).

Ett multiprofessionellt team ansvarar för radionuklidbehandlingarna

Vid Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för radionuklidbehandlingarna under ledning av överläkaren i nukleärmedicin Jukka Kemppainen.

Individuell vård och behandling utan dröjsmål

Det är viktigt att patienten får diskutera behandlingsmöjligheterna med onkologen (cancerläkaren) genast när diagnosen har fastställts. Våra erfarna sakkunniga kan med tillförlitliga undersökningar utan dröjsmål utreda patientens lämplighet för de nya behandlingsformerna och därefter göra upp en individuell vård- och behandlingsplan för patienten.

Patientberättelser

Patientberättelse: Magnus, 70 år, berättar personligt om sin upplevelse av prostatacancer

36Min berättelse om en lång resa för att förebygga och bli botad från min prostatacancer Allt började med regelbunden PSA-kontroll För ca 13 år sedan tvingade min fru mig till att åka till Carlanderska Sjukhuset i Göteborg för att kontrol...

Magnus Kruse

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)