Miespotilas lääkehoidossa

Behandling av spridd prostatacancer på Docrates Cancersjukhus

Behandling av spridd prostatacancer måste alltid planeras individuellt. Till den primära behandlingen av spridd prostatacancer hör alltid läkemedelsbehandling, vanligen hormonell behandling (s.k. kastrationsbehandling) och cytostatikabehandling eller en kombination av dessa, samt vanligen även läkemedel som stärker skelettet, om cancern har stor utbredning i skelettet.

Även strålbehandling kan kompletteras till behandlingen med hjälp av specialtekniker, även om metastaserna är utspridda. Om framskridandet av prostatacancern kan stoppas med läkemedelsbehandling, försöker vi på Docrates Cancersjukhus också alltid ge lokal strålbehandling av prostatan i syfte att förhindra bl.a. hotande urinretention i senare skeden.

Isotopbehandlingar vid prostatacancer som spridit sig

Cytostatika och hormonbehandlingar kan ge gott resultat under en lång tid, men förr eller senare kommer behandlingsformen att förlora sin effekt. Det har visat sig att i sådana situationer kan isotopbehandlingar med radioaktiva läkemedel vara ett effektivt och tryggt alternativ, om metastaserna finns enbart i skelettet. Tanken med isotopbehandlingarna är att rikta strålningskällan mot den omedelbara närheten av cancercellen, även i de fall där cancertumören har metastaserat utspritt och utbrett. Kliniska tester har visat att denna typ av behandling är effektiv, ger relativt få biverkningar och tolereras bra. Enskilda skelettmetastaser kan vid behov behandlas även med extern strålbehandling.

Den nya experimentella lutetium-PSMA-behandlingen

Vid sidan av radium och samarium har man hittat ett nytt radioaktivt läkemedel, lutetium-PSMA*

När PSMA-positiva metastaser hos patienter med prostatacancer har fastställts genom F-PET-DT undersökning, är det möjligt att använda transmittorläkemedel som för det strålande radioaktiva läkemedlet Lu-PSMA direkt till cancercellerna. Lutetium-PSMA är ett relativt nytt radioaktivt läkemedel i Finland, men den här ännu experimentella* behandlingen har visat sig vara effektiv och vältolererad. Docrates gav de första behandlingarna i Norden år 2017.

Det radioaktiva Lu-PSMA söker sig till prostatacancercellerna oavsett var de finns, vilket gör det möjligt att behandla cancern även om den har spridit sig över ett stort område. Lu-PSMA-behandlingen är en s.k. stereotaktisk strålbehandlingsform och ges som intravenös infusion. Den strålning som radioaktiva läkemedel orsakar är mycket lokal och sträcker sig endast några millimeter, vilket innebär att den friska omgivande vävnaden utsätts för väldigt små mängder onödig strålning.

Lu-PSMA-behandlingarna ges individuellt med beaktande av patientens tillstånd, i regel 2–6 gånger och med cirka 4–6 veckors mellanrum. Patienten kan vanligen åka hem samma dag. Patientens blodvärden följs upp under behandlingen. Den vanligaste biverkningen av behandlingen är torrhet i munnen. Detta kan man förebygga och reducera genom att kyla ner salivkörtlarna under behandlingen.

*Lutetium-PSMA är ännu experimentell behandling och har specialtillstånd av Finland’s Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea). Internationella randomiserade studier pågår och är nu i sitt tredje skede, och när detta skede är slutfört kommer man sannolikt att kunna ge närmare officiella rekommendationer för behandlingen av de cancerfall som väljs ut för behandlingen. Under konferensen ESMO2018 i oktober presenterades dock redan resultat från en doseskaleringsstudie där även doser som är tre gånger så stora som den dos som även på Docrates konstaterats vara effektiv visat sig vara trygga och väl tolererade, och ingen toxicitet som begränsar doserna framkom.

Ett multiprofessionellt team ansvarar för radionuklidbehandlingarna

Vid Docrates Cancersjukhus ansvarar ett multiprofessionellt team för radionuklidbehandlingarna under ledning av överläkaren i nukleärmedicin Jukka Kemppainen.

Individuell vård och behandling utan dröjsmål

Det är viktigt att patienten får diskutera behandlingsmöjligheterna med onkologen (cancerläkaren) genast när diagnosen har fastställts. Våra erfarna sakkunniga kan med tillförlitliga undersökningar utan dröjsmål utreda patientens lämplighet för de nya behandlingsformerna och därefter göra upp en individuell vård- och behandlingsplan för patienten.

Patientberättelser

Patientberättelse: Magnus, 70 år, berättar personligt om sin upplevelse av prostatacancer

Min berättelse om en lång resa för att förebygga och bli botad från min prostatacancer För ca 13 år sedan tvingade min fru mig till att åka till Carlanderska Sjukhuset i Göteborg för att kontrollera mitt PSA-värde. Då visade sig PSA-vär...

Magnus Kruse

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 9-16, finsk tid GMT +2)