Skip to content

Intern strålbehandling är en effektiv behandlingsform för metastaserad prostatacancer

14.3.2023 Kategorier: Pressmeddelanden
Cancervård Prostatacancer
14.3.2023 | Docrates Cancersjukhus undersökte effekten av 177Lu-PSMA-behandlingar med ett 4 veckors behandlingsintervall för patienter med spridd kastrationsresistent prostatacancer under ledning av Jukka Kemppainen, läkare i nukleärmedicin

62 av Docrates patienter som hade behandlats med det radioaktiva läkemedlet 177Lu-PSMA -617 mellan 2017 och 2019 deltog i studien. Studien visade att en 4 veckors behandlingscykel är säker för patienterna och ger goda behandlingsresultat. Nästan 60 procent av patienterna som ingick i studien hade en signifikant minskning av PSA-värdet, mer än 50 procentenheter. Detta var även förknippat med längre total överlevnad (OS) och längre progressionsfri överlevnad (PFS) utan att det påverkade behandlingssäkerheten.

Radioaktiva läkemedel, såsom 177Lu-PSMA, binder sig till prostatacancerceller som uttrycker PSMA (prostataspecifikt membranantigen) oavsett var de finns och möjliggör cancerbehandling, även om cancern har spridit sig över ett stort område. Det radioaktiva läkemedlet 177Lu-PSMA är en typ av precisionsstrålbehandling som innebär att en strålningskälla kan injiceras intravenöst direkt i cancercellen eller i dess omedelbara närhet. Läkemedlet orsakar DNA-skador på cancercellen, förhindrar cancerns förmåga att dela sig och växa och får cancercellerna att dö. Behandlingen påverkar både skelett- och mjukdelsmetastaser utan allvarliga biverkningar.

Säkerheten och effekten av interna 177Lu-PSMA-behandlingar har redan påvisats i ett flertal studier. Dessa behandlingar har gett lovande resultat vid behandling av spridd kastrationsresistent prostatacancer. Vilket 177Lu-PSMA-behandlingsprogram och vilken 177Lu-PSMA-dos som är optimal är inte ännu fastställt. Vi vet inte heller ännu med vilka metoder vi bäst skulle kunna identifiera de patienter för vilka behandlingen i fråga skulle vara mest effektiv, säger Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin vid Docrates.

Forskningsresultaten är lovande även med ett kortare behandlingsintervall på fyra veckor

En registerstudie av patienter som fått 177Lu-PSMA-behandling mellan 2017 och 2019 genomfördes på Docrates under ledning av Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin. Syftet med studien var att undersöka det fyra veckor långa behandlingsintervallets effektivitet och effekt på patienterna och bedöma eventuella biverkningar av behandlingen. 177Lu-PSMA-behandlingens effektivitet bedömdes utifrån PSA-svaret och genom att studera patienternas totala överlevnad (OS) och progressionsfria överlevnad (PFS). Studien försökte även ta reda på om en 18F-PSMA-PET/DT-undersökning före behandlingarna kunde ge ytterligare information om vilka patienter som skulle gynnas mest av 177Lu-PSMA-behandlingar.

Studien omfattade 62 patienter på Docrates Cancersjukhus som hade diagnostiserats med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. Patienterna fick 177Lu-PSMA-behandlingar mellan januari 2017 och februari 2019. Medianuppföljningstiden var 1,4 år. Patienterna fick i genomsnitt tre behandlingar under en fyra veckor lång behandlingscykel.

– Studien visade att en 4 veckors behandlingscykel är säker för patienterna och ger goda behandlingsresultat. Att förkorta behandlingscykeln från 6–8 veckor till 4 veckor kan göra skillnad, särskilt om cancern är i ett aggressivt stadium. Ett kortare behandlingsintervall kan eventuellt utöka behandlingsmöjligheterna, framför allt hos patienter med en aggressiv form av sjukdomen. Behandlingen bör inledas så tidigt som möjligt hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer för att bättre kunna kontrollera sjukdomen och dess utveckling. Den PSMA-PET-avbildning som gjordes före behandlingen kunde inte förutsäga vilka patienter som skulle svara bra på behandlingen och vilka som inte skulle göra det. I framtiden kommer vi att behöva mer exakta indikatorer eller andra biomarkörer som kan hjälpa oss att hitta de patienter som särskilt kunde ha nytta av denna behandling, säger Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin på Docrates.

Nästan 60 procent av patienterna som ingick i studien hade en minskning av PSA-värdet med mer än 50 procent, vilket även var förknippat med en längre total överlevnad (OS) och en längre progressionsfri överlevnad (PFS), utan att det påverkade behandlingssäkerheten. Vissa patienter har nytta av behandlingen omedelbart och andra till och med långvarigt.

Inga allvarliga biverkningar observerades hos patienterna, endast lindrigare biverkningar såsom muntorrhet och buksymtom. I allmänhet tolererade patienterna behandlingen med en fast dos med ett fyra veckors behandlingsintervall väl.

Läs mer om Jukka Kemppainens studie här >>

Med de nya lovande cancermarkörerna kommer lutetium-behandlingar även att finnas tillgängliga för behandling av andra cancerformer inom en snar framtid. Runt om i världen studeras just nu bland annat behandlingarnas effekt på spridd bukspottkörtelcancer för vilken vi skulle behöva effektivare behandlingsformer, säger Kemppainen.

Docrates har redan gett mer än 1 000 lutetium-behandlingar till patienter

 I januari 2017 tog Docrates Cancersjukhus som det första sjukhuset i Finland i bruk 177-lutetium-PSMA-läkemedelsbehandlingen för behandling av spridd prostatacancer, och i dag har mer än 1 000 lutetiumbehandlingar getts till patienter. Från de nordiska länderna har särskilt svenska och norska patienter varit intresserade av lutetium-behandlingarna. Förutom hos Docrates erbjuds lutetium-behandlingar även inom den offentliga hälso- och sjukvården på universitetssjukhusen i Helsingfors och Kuopio.

Mer information:
Jukka Kemppainen, läkare i nukleärmedicin, Docrates Cancersjukhus
jukka.kemppainen(at)docrates.com

Anna-Sofia Malmi, marknadsförings- och kommunikationsdirektör, Docrates Cancersjukhus
tfn 050 4690 114, anna-sofia.malmi(at)docrates.com  

Docrates Cancersjukhus i Helsingfors är ett finskägt, internationellt verksamt sjukhus som är specialiserat på cancersjukdomar. Vi betjänar cancerpatienter individuellt under hela deras vårdkedja från cancerdiagnostik till uppföljning efter behandlingen. Efter diagnos och avbildning kan vården planeras och påbörjas genast. Tack vare vårt unika koncept har vi patienter från hela världen. Vi har behandlat patienter från mer än 60 olika länder. Tillsammans med vårt nätverk av toppexperter erbjuder vi genuint individualiserad cancervård med hjälp av de senaste behandlingsmetoderna.

Ett steg före – vi möter människan med respekt. www.docrates.com


Källor: 

Single Center Experience with a 4-Week 177Lu-PSMA-617 Treatment Interval in Patients with Metastatic Castration-Resistant Prostate Cancer

Artikel

Möt personalen på Docrates: Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin

Jukka Kemppainen ser det som meningsfullt att han kan införa nya behandlingsmetoder i Finland när inga andra alternativ finns att...

Läs mer

Effektiv behandling av spridd prostatacancer genom multiprofessionellt kunnande och flera olika behandlingsformer

Drygt 10 000 män får diagnosen prostatacancer varje år i Sverige och 5 500 män i Finland. Majoriteten av patienterna...

Läs mer

Mikael Lagström: Nu ska jag leva livet fullt ut varje stund

När Mikael Lagström, 67, som hade avancerad och aggressiv prostatacancer, sökte sig till Docrates för cancerbehandling hoppades han på att...

Varför kommer svenska prostatacancerpatienter till Finland för behandling?

Patienter söker sig till Finland för privatvård av prostatacancer bland annat på grund av den snabba vården, det individuella och...

Hans fick effektiv specialistvård för spridd prostatacancer hos Docrates

I sammanlagt 15 år har Hans pendlat mellan hopp och förtvivlan. Men idag har Hans fått tillbaka livskvalitén, och vill...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)