Matstrupscancer är en elakartad tumörsjukdom som utgår från matstrupen. Män insjuknar cirka dubbelt så ofta i denna cancerform jämfört med kvinnor, bland annat på grund av skillnader när det gäller rökning och alkoholbruk. Förekomsten har minskat kontinuerligt. Oftast har matstrupscancern redan spridit sig så pass långt när den konstateras att möjligheterna till botande behandling är ringa. Det finns två huvudtyper av cancer i matstrupen: skivepitelcancer, som utgår från cellerna i matstrupens slemhinna och adenokarcinom, en cancerform som utgår från körtelceller i matstrupens nedre del.

Sjukdomsrisk för matstrupcancer

Riskfaktorerna är delvis samma som vid magsäckscancer, men Helicobacter har inte lika stor roll. Alkoholmissbruk, rökning, hög ålder och ärftliga faktorer ökar cancerrisken. Så kallad Barretts esofagus innebär ökad risk för att insjukna. Med Barretts esofagus avses cellförändringar i matstrupen förorsakade av långvarig irritation från halsbränna. Genom att äta mångsidigt och undvika starka alkoholdrycker, genomgå uppföljning samt vid behov behandla slemhinneförändringarna kan sannolikheten för ett insjuknande minska.

De största riskfaktorerna för skivepitelcancer är rökning och alkoholkonsumtion. Vid kontinuerlig, samtidig användning ökar risken 100-faldigt. Betydande riskfaktorer för adenokarcinom är ålder, mankön, övervikt och rökning och Barrets esofagus med anknytning till refluxsjukdom.

Symptom på matstrupcancer

Matstrupscancer ger olika symtom, som dysfagi (sväljsvårigheter), smärta, återkommande kraftiga kräkningar i samband med måltid och snabb viktminskning. Då har cancern redan orsakat stora förträngningar i matstrupen. Sväljsvårigheter är ett vanligt första symtom vid matstrupscancer. Ibland orsakar sjukdomen även smärta och blödningar. Om cancern redan har spridit sig förorsakar metastaserna olika symtom beroende på var de finns.

Diagnostisering av matstrupcancer

Matstrupscancer fastställs genom endoskopi. Tilläggsundersökningar är magnetkameraundersökning, ultraljudsundersökning av matstrupen samt datortomografi. Idag är PET-undersökning också ett värdefullt komplement vid kartläggningen av lokala metastaser och fjärrmetastaser.

Behandling av matstrupcancer

Behandlingsalternativen är kirurgi (borttagning av tumören, insättning av nätrör, så kallad stent), behandling med cytostatika och strålbehandling. Små och lokala tumörer avlägsnas alltid kirurgiskt. Metastatisk matstrupscancer behandlas vanligen med strålbehandling,  läkemedel och kombinationer av dessa. Strålbehandling spelar en mycket viktig roll vid behandlingen av skivepitelcancer. Vid behandlingen av adenokarcinom ligger tyngdpunkten på läkemedel, men även strålbehandling används.

 

Docrates Cancersjukhuset önskar dig varmt välkommen om du misstänker cancer eller har en cancerdiagnos. Du behöver aldrig vänta – ditt välbefinnande är alltid vår största fokus. Läkaren kartlägger situationen och rekommenderar vid behov fortsatta undersökningar.
Våra svensktalande sjuksköterskor Johanna Baarman och Magnus Sjöroos (nordic@docrates.com, tel. +358 10 773 2020, mån-fre kl. 8-16) hjälper gärna svenskspråkiga patienter att ordna med det som behövs innan du kommer till Docrates Cancersjukhuset. De står också till tjänst med all nödvändig information.

 

Källor som använts i artikeln:

Specialister från Docrates Cancersjukhus
Duodecim Terveyskirjasto: http://www.terveyskirjasto.fi/
Cancerorganisationernas webbplats: http://www.cancer.fi/se/cancer/
Webbplatsen Tohtori: www.tohtori.fi
Hematologföreningen i Finland, webbplats: http://hematology.fi
Cancerpatienterna i Finland rf, webbplats: http://www.syopapotilaat.fi
Tidningen Duodecim: http://www.duodecimlehti.fi/web

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)