Matstrupscancer

I behandlingen av cancer i matstrupen framhävs betydelsen av samarbete inom behandlingsteamet eftersom det oftast behövs en kombinerad vård bestående av läkemedels- och strålbehandling och operation. Effektiv behandling grundar sig på exakt diagnostik.

Matstrupscancer är en elakartad tumörsjukdom som utgår från matstrupen. Män insjuknar cirka dubbelt så ofta i denna cancerform jämfört med kvinnor, bland annat på grund av skillnader när det gäller rökning och alkoholbruk. Förekomsten har minskat kontinuerligt.

Oftast har matstrupscancern redan spridit sig så pass långt när den konstateras att möjligheterna till botande behandling är ringa. Det finns två huvudtyper av cancer i matstrupen: skivepitelcancer, som utgår från cellerna i matstrupens slemhinna och adenokarcinom, en cancerform som utgår från körtelceller i matstrupens nedre del.

Sjukdomsrisk för matstrupcancer

Riskfaktorerna är delvis samma som vid magsäckscancer, men helicobacter har inte lika stor roll. Alkoholmissbruk, rökning, hög ålder och ärftliga faktorer ökar cancerrisken. Så kallad Barretts esofagus innebär ökad risk för att insjukna. Med Barretts esofagus avses cellförändringar i matstrupen förorsakade av långvarig irritation från halsbränna. Genom att äta mångsidigt och undvika starka alkoholdrycker, genomgå uppföljning samt vid behov behandla slemhinneförändringarna kan sannolikheten för ett insjuknande minska.

De största riskfaktorerna för skivepitelcancer är rökning och alkoholkonsumtion. Vid kontinuerlig, samtidig användning ökar risken 100-faldigt. Betydande riskfaktorer för adenokarcinom är ålder, mankön, övervikt och rökning och Barrets esofagus med anknytning till refluxsjukdom.

Symptom på matstrupcancer

Matstrupscancer ger olika symtom, som dysfagi (sväljsvårigheter), smärta, återkommande kraftiga kräkningar i samband med måltid och snabb viktminskning. Då har cancern redan orsakat stora förträngningar i matstrupen. Sväljsvårigheter är ett vanligt första symtom vid matstrupscancer. Ibland orsakar sjukdomen även smärta och blödningar. Om cancern redan har spridit sig förorsakar metastaserna olika symtom beroende på var de finns.

Diagnostisering av matstrupcancer

Matstrupscancer fastställs genom endoskopi. Tilläggsundersökningar är magnetkameraundersökning, ultraljudsundersökning av matstrupen samt datortomografi. Idag är PET-undersökning också ett värdefullt komplement vid kartläggningen av lokala metastaser och fjärrmetastaser.

Behandling av matstrupcancer

Behandlingsalternativen är kirurgi, behandling med cytostatika och strålbehandling. Strävan är att alltid avlägsna små och lokala tumörer kirurgiskt, om patientens tillstånd tillåter det.

Vid tumörer i mittersta och övre delen av matstrupen ges ofta kemoterapi vilket innebär att strålbehandlingen kombineras med sensibiliserande cytostatika. Det kan vara den enda behandlingsmetoden eller så är det möjligt att om situationen tillåter det gå vidare till en operation. Behandlingen av cancer i nedre delen av matstrupen påminner om behandlingen av magcancer. Behandlingen kan inledas med kemoterapi eller cytostatika och strävan är att därefter operera.

Metastatisk matstrupscancer som inte lämpligen kan opereras behandlas vanligen med läkemedel och strålbehandling samt en kombination av dessa. Cytostatika har en viktig roll i läkemedelsbehandlingen. Om matstrupen blir trång kan de svåra symptom som det medför ofta lindras med stentbehandling, det vill säga genom att det i matstrupen läggs in ett rörformat nät som utvidgar det trånga stället.

Övergripande behandling av matstrupscancer på Docrates Cancersjukhus

Vårt multiprofessionella behandlingsteam som är insatt i matstrupscancer erbjuder patienterna en skräddarsydd och övergripande diagnostik och behandling. Hos oss får patienten tillgång till toppdiagnostik, innovativa behandlingar och de nyaste läkemedlen. Vi behandlar patienterna enligt de nyaste internationella och nationella vårdrekommendationerna. Vi erbjuder dessutom stödtjänster som till exempel fysioterapi och näringsterapi.

I behandlingsteamet för cancer i matstrupen ingår flera specialistläkare, hit hör onkologer, strålbehandlingsläkare, gastroenterologer, kirurger, isotopläkare, radiologer, patologer och sjukskötare som alla är erfarna sakkunniga i fråga om cancerbehandling. Det här multiprofessionella behandlingsteamet samarbetar intensivt för en exakt diagnos och för att ta fram den bästa möjliga vårdplanen. I behandlingen av cancer i matstrupen framhävs betydelsen av samarbete inom behandlingsteamet eftersom det oftast behövs en kombinerad vård bestående av läkemedelsbehandlingstrålbehandling och operation.

När det finns misstanke om cancer i matstrupen eller om patienten har fått en cancerdiagnos får patienten utan dröjsmål och utan remiss tid på vår mottagning. Våra sakkunniga har flera års erfarenhet av cancerbehandling och är engagerade i sitt arbete. Vår vänliga personal förstår de rädslor och bekymmer som cancer ger upphov till och ger därför sitt stöd redan vid den första kontakten.

Om du misstänker cancer eller har cancer och vill veta mer om vad Docrates Cancersjukhus har att erbjuda, hjälper våra svensktalande sjuksköterskor gärna dig. Kontakta oss på nordic(a)docrates.com eller tel. +358 10 773 2020.

Läs mer

/

Individuellt anpassad fysioterapi för cancerpatienter

Fysioterapi erbjuder ett brett utbud av metoder och terapier som förbättrar livskvaliteten och funktionsförmågan hos cancerpatienter i alla stadier av...

Läs mer
/

Cancern tar inte sommalov

17.6.2023 | Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är...

Läs mer
/

Docrates expanderar och bygger ut sjukhuset i Helsingfors

31.5.2023 | Docrates Cancersjukhus har fattat ett investeringsbeslut om att väsentligt utöka sina lokaler i Jätkäsaari, Helsingfors, Finland. Ombyggnadsarbetet i...

Läs mer
/

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)