Skip to content
Öppna menu

Bröstcanceroperation utan köande

På Docrates kan du snabbt genomgå bröstcanceroperation. Nödvändiga tilläggsundersökningar görs före operationen. Bröstcanceroperation planeras individuellt med beaktande av tumörens egenskaper, kvinnans önskemål och livssituation.

Vid bröstcanceroperation finns flera olika alternativ och våra sakkunniga kirurger beslutar om en lämplig operationsmetod i samråd med patienten. Det väsentliga vid valet av operationsteknik är att säkerställa att all cancervävnad kan avlägsnas på en gång, så att det inte behövs någon tilläggsoperation.

Hos en del kvinnor som drabbats av bröstcancer kan man bevara bröstet när cancern opereras bort, medan man hos andra tvingas ta bort hela bröstet, alltså genomföra en mastektomi. Vi planerar varje bröstcanceroperation individuellt med beaktande av tumören och bröstens storlek, kvinnans önskemål, livssituation samt eventuella andra sjukdomar som kan påverka valet av behandling. Vi går också igenom de olika alternativens risker och fördelar tillsammans med varje patient.

Om ett bröst helt måste avlägsnas, kan det bröst som förlorats på grund av cancern rekonstrueras redan under själva canceroperationen. Därigenom kan man slippa en separat rekonstruktionsoperation och i bästa fall kan operationsbehandlingen genomföras på en enda gång. I vissa särskilda fall är det ändå säkrare att först fokusera på att bort cancern och få de nödvändiga tilläggsbehandlingarna, såsom läkemedelsbehandlingen och strålbehandlingen, genomförda innan den rekonstruktiva kirurgin för att uppnå bästa möjliga vårdresultat.

Bröstbevarande canceroperation eller resektion

En liten bröstcancer kan opereras så att bröstet bevaras. Vid bröstbevarande operationer använder man efter det att cancertumören avlägsnats plastikkirurgiska tekniker för rekonstruktion av bröst för att uppnå ett optimalt slutresultat. Docrates strävar efter att alltid välja en bröstbevarande operation om det är medicinskt möjligt och patienten önskar detta.

Vid en bröstbevarande operation avlägsnas bröstcancertumören och den friska bröstvävnaden bevaras. Efter operationen rekonstrueras bröstets form med plastikkirurgiska metoder. Ibland får man det bästa slutresultatet genom att till exempel minska och höja det andra bröstet för att uppnå god symmetri i fråga om storlek och form. Ytterligare operationer eller korrigeringar i efterhand behövs enligt vår erfarenhet mycket sällan efter bröstbevarande operationer. Läs mer om operationstekniker vid bröstcancer.

Rintasyövän leikkaus
Illustration av en bröstbevarande operation som genomförts av plastikkirurg.

Avlägsnade av bröst eller mastektomi

I vissa fall måste man vid behandling av bröstcancer avlägsna hela bröstet. Det måste man göra bland annat om tumören i förhållande till bröstets storlek är stor eller vid multifokal bröstcancer. Då unga kvinnor får bröstcancer är risken för att cancern förnyas större och därför utförs mastektomi oftare på unga kvinnor.

Rekonstruktiv kirurgi av bröst

外科手术治疗乳腺癌

Om det inte är möjligt att bevara bröstet, exempelvis på grund av tumörens storlek eller mulitfokalitet, överväger man redan vid planeringsskedet om man vid samma bröstcanceroperation kan konstruera ett nytt bröst i stället. Vanligen används vid rekonstruktionen av bröstet patientens egen vävnad eller ett implantat.

Man kan också återskapa ett nytt bröst senare, när de övriga cancerbehandlingarna är tryggt avklarade. För att bygga upp det nya bröstet kan man använda konstgjorda material eller patientens egen vävnad antingen som en lambårekonstruktion eller en fettransplantation. Metoden väljs i samråd med patienten. Valet av rekonstruktionsmetod beror på patientens kroppstyp, önskad storlek på bröstet och tillgängliga vävnader. Det väsentliga är ändå att för varje patient välja den mest optimala rekonstruktionsmetoden. Valet kan också bero på risker i anslutning till operationerna och den återhämtningstid som åtgärden kräver. I vissa fall behövs för det bästa slutresultatet en korrigering av det andra bröstets form eller storlek.

Portvaktskörtelundersökning och avlägsnande av lymfkörtlar

I Finland konstateras de flesta bröstcancerfallen i ett tidigt skede innan cancern har hunnit sprida sig. Det här beror på en effektiv nationell screening av bröstcancer i åldersgruppen 50–69 år och på att kvinnorna allmänt är medvetna om bröstcancer. Kvinnorna har lärt sig att i tid gå på behövliga undersökningar. Bröstcancer kan då den framskrider sprida sig via lymfkärlen till lymfkörtlarna eller via blodomloppet föra metastaser till andra organ. Förekomsten av metastaser har en betydande inverkan vid planeringen av adjuvanta behandlingar samt på bedömningen av prognosen. Därför utreds alltid en eventuell spridning till lymfkörtlarna i samband med bröstcanceroperationer.

Om man vid de kliniska undersökningar som görs före operationen känner avvikande lymfkörtlar i armhålorna eller konstaterar avvikande körtlar vid avbildningsundersökningar, tar man alltid ett nålprov av dem: antingen ett cytologiskt (ONB) eller ett histologiskt prov (PNB). Patologen undersöker proven och om patologens undersökningar bekräftar att metastaser spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan avlägsnar man alla lymfkörtlar i armhålan (s.k. armhåleevakuering) i samband med operationen. Den tråkigaste biverkningen av evakueringen är bestående svullnad i armarna.

Om man vid undersökningarna före operationen inte har observerat några avvikande lymfkörtlar, utför man vid bröstcanceroperationen ännu en s.k. portvaktskörtelundersökning, varvid man avlägsnar portvaktskörtlarna för patologisk undersökning. Med hjälp av undersökningen kan man upptäcka lymfkörtelmetastaser som ännu inte är så stora att de kan palperas eller ses i avbildningsundersökningar. Portvaktskörtlar kallas de lymfkörtlar till vilka lymfvätskan från tumörområdet och dess bröstcancerceller transporteras först. Ibland transporteras lymfvätskan längs flera olika lymfkärl och därmed kan det finnas flera portvaktskörtlar – dock är de vanligen 1–4 till antalet.  Trots namnet skiljer sig portvaktskörtlarna inte på något sätt från de övriga lymfkörtlarna.

Portvaktskörtlarna måste lokaliseras innan de kan avlägsnas. Det här sker genom en avbildningsundersökning av portvaktskörtlarna. Före avbildningen injicerar man med en tunn nål ett spårämnen som innehåller en radioaktiv markör under huden i närheten av tumören eller vårtgården. Spårämnet transporteras längs lymfkärlen till portvaktskörtlarna och samlas i dessa. Ansamlingen av det radioaktiva ämnet kan konstateras genom isotopavbildning. När den information som fås med hjälp av isotopavbildningen kombineras med en DT-undersökning fås en tredimensionell karta, och med hjälp av denna kan portvaktskörtlarna lokaliseras. Avbildningen av portvaktskörtlarna görs vanligen dagen före operationen.

Portvaktskörtlarna undersöks under operationen – Onödig evakuering av lymfkörtlar i armhålan kan undvikas

Bröstcanceroperationen börjar med att portvaktskörtlarna avlägsnas. Kirurgen hittar portvaktskörtlarna bland de många lymfkörtlarna med hjälp av en manuell gammadetektor. Det finns vanligen 1-4 portvaktskörtlar och de avlägsnas som hela och ges till patologen för en snabbundersökning. Medan snabbundersökningen pågår börjar kirurgen operera bröstet. Patologens svar kommer i genomsnitt inom en timme från det att körtlarna mottagits. Om patologen inte hittar någon cancervävnad i portvaktskörtlarna är det osannolikt att cancern har spridit sig till lymfkörtlarna. Då räcker det med att avlägsna portvaktskörtlarna. Någon annan behandling av lymfkörtlarna behövs inte.

Om patologen hittar 1–3 metastaser i portvaktskörtlarna, undersöks armhålan på nytt noggrannare än normalt och körtlar som väcker ens en liten misstanke om cancer avlägsnas för fortsatta undersökningar. Om cancermetastaser hittas i över fyra lymfkörtlar görs en evakuering av armhålan, dvs. alla lymfkörtlar avlägsnas i armhålan. Om antalet metastaser är få kan man i stället för att evakuera ge strålbehandling i området i armhålan, vilket ger mindre biverkningar. Undantag är stora tumörer (> 5 cm), inflammatorisk bröstcancer, patienter som har fått cytostatikabehandling före operationen samt återfall av bröstcancer.

Syftet med portvaktskörtelbiopsin är att undvika onödigt avlägsnande av lymfkörtlar, vilket tidigare utfördes rutinmässigt på alla bröstcancerpatienter. Då slipper patienten också de tråkiga biverkningarna av en evakueringsoperation.

Bröstcancerkirurgen träffar patienten innan bröstcanceroperationen

På Docrates Cancersjukhus fästs särskild vikt vid att den som insjuknat i bröstcancer förstår de olika vårdalternativen samt att patientens önskemål och behov beaktas då operationsplanen uppgörs. Målet är också att undersöknings-, mottagnings-, operations- och vårdtider ordnas efter patientens önskemål.

Våra erfarna bröstcancerskötare och -kirurger är tillgängliga och närvarande under varje fas av vårdförloppet och ger all till buds stående information och stöd i den nya livssituationen. Närstående är också välkomna till mottagningen.

Innan den individuellt utformade operationen träffar patienten på Docrates både en specialistläkare inom cancersjukdomar och den erfarne bröstcancerkirurgen. Vår koordinerande skötaren ansvarar för att behandlingen sker så smidigt och snabbt som möjligt. Hon hjälper också med praktiska ärenden och fungerar som patientens stöd under hela vårdförloppet. Bröstcanceroperationen utförs antingen på  Aava Sjukhus Kampen, Terveystalo Ruoholahti eller på Helsinki Hospital, som alla är våra partnersjukhus.

Efter bröstcanceroperationen

Efter bröstcanceroperationen undersöker patologen mycket noggrant cancertumören som avlägsnats från bröstet och fastställer cancertypen. Med tanke på risken för att bröstcancer förnyas och valet av fortsatt behandling spelar tumörens malignitetsgrad, förekomsten av hormonreceptorer på cellens yta, cellernas delningshastighet och eventuell förekomst av HER-2-faktor en stor roll. Läs mer om strål- och läkemedelsbehandling vid bröstcancer.

Om cancertumören är stor eller om den har aggressiva drag, kan man dessutom rekommendera spridningsundersökningar, såsom datortomografiundersökning av kroppen, isotopundersökningar av skelettet eller FDG-PET-DT -undersökningar. Om man konstaterar att cancern inte har spridit sig till andra organ försöker man i de flesta fall minimera risken för återfall med hjälp av antingen hormonell bromsbehandling, cellhämmande behandling eller strålbehandling eller en kombination av dessa. Läs mer om behandlingen av bröstcancer som spridit sig.

Stödtjänster vid behandling av bröstcancerpatienter

Med tanke på bröstcancerpatientens livskvalitet är det mycket viktigt att man fäster uppmärksamhet vid patientens hälsotillstånd och välmående på ett brett plan. Vår fysioterapeut ger anvisningar för vård i hemmet till exempel för att öka rörligheten på det opererade området och tips för behandling av ärret samt för allmän hälsa. Under och efter bröstcancerbehandlingarna kan vårdformer som främjar återhämtningen vara exempelvis fysioterapilymfterapinäringsterapi och psykoterapi.

Behandlingstider på Docrates Cancersjukhus – Bröstcancer

På Docrates Cancersjukhus får du tid hos en läkare som specialiserat sig på bröstcancer snabbt och utan remiss. Vi ordnar alla nödvändiga undersökningar genast och praktiskt under samma tak.

Från första kontakten till bröstcanceroperation i snitt inom 19 dagar *

Våra skötare som är specialiserade på bröstcancer hjälper dig gärna. Kontakta oss, vi ger gärna mer information, tfn 010 773 2020.

* Genomsnittlig tid för bröstcancerpatienter 1.10.–31.12.2023.

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)