Vid bröstcanceroperation finns flera olika alternativ och vår sakkunniga kirurg Jari Viinikainen beslutar om en lämplig operationsmetod i samråd med patienten. Det väsentliga vid valet av operationsteknik är att säkerställa att all cancervävnad kan avlägsnas på en gång, så att det inte behövs någon tilläggsoperation.

Hos en del kvinnor som drabbats av bröstcancer kan man bevara bröstet när cancern opereras bort, medan man hos andra tvingas ta bort hela bröstet, alltså genomföra en mastektomi. Vi planerar varje bröstcanceroperation individuellt med beaktande av tumören och bröstens storlek, kvinnans önskemål, livssituation samt eventuella andra sjukdomar som kan påverka valet av behandling. Vi går också igenom de olika alternativens risker och fördelar tillsammans med varje patient.

Om ett bröst helt måste avlägsnas, kan det bröst som förlorats på grund av cancern rekonstrueras redan under själva canceroperationen. Därigenom kan man slippa en separat rekonstruktionsoperation och i bästa fall kan operationsbehandlingen genomföras på en enda gång. I vissa särskilda fall är det ändå säkrare att först fokusera på att bort cancern och få de nödvändiga tilläggsbehandlingarna, såsom läkemedelsbehandlingen och strålbehandlingen, genomförda innan den rekonstruktiva kirurgin för att uppnå bästa möjliga vårdresultat.

Bröstbevarande canceroperation eller resektion

En liten bröstcancer kan opereras så att bröstet bevaras. Vid bröstbevarande operationer använder man efter det att cancertumören avlägsnats plastikkirurgiska tekniker för rekonstruktion av bröst för att uppnå ett optimalt slutresultat. Docrates strävar efter att alltid välja en bröstbevarande operation om det är medicinskt möjligt och patienten önskar detta.

Vid en bröstbevarande operation avlägsnas bröstcancertumören och den friska bröstvävnaden bevaras. Efter operationen rekonstrueras bröstets form med plastikkirurgiska metoder. För att uppnå bästa möjliga slutresultat kan man ibland till exempel förminska det andra bröstet för att få en bra storleks- och formsymmetri. Ytterligare operationer eller korrigeringar i efterhand behövs enligt vår erfarenhet mycket sällan efter bröstbevarande operationer. Läs mer om operationstekniker vid bröstcancer.

Rintasyövän leikkaus

Illustration av en bröstbevarande operation som genomförts av plastikkirurg

Avlägsnade av bröst eller mastektomi

I vissa fall måste man vid behandling av bröstcancer avlägsna hela bröstet. Det måste man göra bland annat om tumören i förhållande till bröstets storlek är stor eller vid multifokal bröstcancer. Då unga kvinnor får bröstcancer är risken för att cancern förnyas större och därför utförs mastektomi oftare på unga kvinnor.

Rekonstruktiv kirurgi av bröst

Om det inte är möjligt att bevara bröstet, exempelvis på grund av tumörens storlek eller mulitfokalitet, överväger man redan vid planeringsskedet om man vid samma bröstcanceroperation kan konstruera ett nytt bröst i stället. Vanligen används vid rekonstruktionen av bröstet patientens egen vävnad eller ett implantat.

Man kan också återskapa ett nytt bröst senare, när de övriga cancerbehandlingarna är tryggt avklarade. För att bygga upp det nya bröstet kan man använda konstgjorda material eller patientens egen vävnad antingen som en lambårekonstruktion eller en fettransplantation. Metoden väljs i samråd med patienten. Valet av rekonstruktionsmetod beror på patientens kroppstyp, önskad storlek på bröstet och tillgängliga vävnader. Det väsentliga är ändå att för varje patient välja den mest optimala rekonstruktionsmetoden. Valet kan också bero på risker i anslutning till operationerna och den återhämtningstid som åtgärden kräver. I vissa fall behövs för det bästa slutresultatet en korrigering av det andra bröstets form eller storlek.

外科手术治疗乳腺癌Portvaktskörtelundersökning och avlägsnande av lymfkörtlar

I Finland konstateras de flesta bröstcancerfallen i ett tidigt skede innan cancern hunnit sprida sig. Det här beror på en effektiv nationell screening av bröstcancer i åldersgruppen 50–69 år och på att kvinnorna allmänt är medvetna om bröstcancern. Kvinnorna har lärt sig att i tid gå på nödvändiga undersökningar. Bröstcancer kan då den framskrider sprida sig via lymfkärlen till lymfkörtlarna eller via blodomloppet till andra organ. Vid undersökningar har påvisats att bröstcancerns spridning till lymfkörtlarna har en betydande prognostisk effekt, som kan påverkas med läkemedelsbehandling. Därför utreds alltid vid bröstcanceroperationer en eventuell spridning till lymfkörtlarna.

Om man vid de avbildningsundersökningar som gjorts före operationen observerat avvikande lymfkörtlar tas alltid ett nålprov av dem: antingen ett cytologiskt (ONB) eller ett histologiskt prov (PNP). Patologen undersöker proven och om cancer har spridit sig till lymfkörtlarna i armhålan, alla lymfkörtlar i armhålan avlägsnas (s.k. armhåleevakuering).

Om det vid avbildningsundersökningarna inte har observerats några avvikande lymfkörtlar, utförs vid bröstcanceroperationen ytterligare en s.k. portvaktskörtelundersökning. Portvaktskörtlarna är de första lymfkörtlarna dit cancercellerna sprider sig med lymfvätska. För att hitta portvaktskörtlarna injiceras i patienten dagen före operationen eller på operationsdagens morgon radioaktivt ämne med en tunn nål nära tumören. Det radioaktiva ämnet söker sig till portvaktskörtlarna och därefter fotograferas portvaktskörtlarna med en kamera som observerar gammastrålning. De portvaktskörtlar som syns vid fotograferingen utmärks med en tuschpenna på huden.

De upptäckta portvaktskörtlarna undersöks under operationen

Bröstcanceroperationen börjar med att portvaktskörtlarna avlägsnas. Kirurgen hittar portvaktskörtlarna bland de många lymfkörtlarna med hjälp av en manuell gammadetektor. Det finns vanligen 1–3 portvaktskörtlar och de avlägsnas som hela och ges till patologen för en snabbundersökning. Medan snabbundersökningen pågår börjar kirurgen operera bröstet. Patologens svar kommer i genomsnitt inom en timme från det att körtlarna mottagits. Om patologen inte har observerat någon cancer i lymfkörtlarna är avlägsnandet av portvaktskörtlarna en tillräcklig åtgärd. Om cancermetastasen i portvaktskörteln är mycket liten (s.k. mikrometastas), kan man vanligen avstå från tömningen av armhålan och ersätta detta med strålbehandling av armhåleområdet.  Om det i portvaktskörtlarna däremot observeras en metastas som är större än 2,5 mm i diameter töms armhålan på samtliga lymfkörtlar.

Syftet med portvaktskörtelbiopsin är att undvika onödigt avlägsnande av lymfkörtlar, som tidigare utfördes rutinmässigt på alla bröstcancerpatienter. Tack vare undersökningen av portvaktskörtlarna slipper cirka två tredjedelar av de kvinnor som insjuknat i bröstcancer en onödig tömningsoperation av lymfkörtelområdet och därtill hörande eventuella biverkningar.

Bröstcancerkirurgen träffar patienten innan bröstcanceroperationen

På Docrates Cancersjukhus fästs särskild vikt vid att den som insjuknat i bröstcancer förstår de olika vårdalternativen samt att patientens önskemål och behov beaktas då operationsplanen uppgörs. Målet är också att undersöknings-, mottagnings-, operations- och vårdtider ordnas efter patientens önskemål.

Våra erfarna bröstcancerskötare och -kirurger är tillgängliga och närvarande under varje fas av vårdförloppet och ger all till buds stående information och stöd i den nya livssituationen. Närstående är också välkomna till mottagningen.

Innan den individuellt utformade operationen träffar patienten på Docrates både en specialistläkare inom cancersjukdomar och den erfarne bröstcancerkirurgen Jari Viinikainen. Skötaren Helena Juutinen ansvarar för att behandlingen sker så smidigt och snabbt som möjligt. Hon hjälper också med praktiska ärenden och fungerar som patientens stöd under hela vårdförloppet. Bröstcanceroperationen utförs antingen på  Aava Sjukhus Kampen eller på Helsinki Hospital, som båda är våra partnersjukhus.

Rintasyöpäkirurgi Jari Viinikainen
Bröstcancerkirurgen Jari Viinikainen
Rintasyöpähoitaja Helena Juutinen
Bröstcancerskötaren Helena Juutinen

Efter bröstcanceroperationen

Efter bröstcanceroperationen undersöker patologen mycket noggrant cancertumören som avlägsnats från bröstet och fastställer cancertypen. Med tanke på risken för att bröstcancer förnyas och valet av fortsatt behandling spelar tumörens malignitetsgrad, förekomsten av hormonreceptorer på cellens yta, cellernas delningshastighet och eventuell förekomst av HER-2-faktor en stor roll. Läs mer om strål- och läkemedelsbehandling vid bröstcancer.

Om cancertumören är stor eller om den har aggressiva drag, kan man dessutom rekommendera spridningsundersökningar, såsom datortomografiundersökning av kroppen, isotopundersökningar av skelettet eller FDG-PET-DT -undersökningar. Om man konstaterar att cancern inte har spridit sig till andra organ försöker man i de flesta fall minimera risken för återfall med hjälp av antingen hormonell bromsbehandling, cellhämmande behandling eller strålbehandling eller en kombination av dessa. Läs mer om behandlingen av bröstcancer som spridit sig.

Stödtjänster vid behandling av bröstcancerpatienter

Med tanke på bröstcancerpatientens livskvalitet är det mycket viktigt att man fäster uppmärksamhet vid patientens hälsotillstånd och välmående på ett brett plan. Vår fysioterapeut ger anvisningar för vård i hemmet till exempel för att öka rörligheten på det opererade området och tips för behandling av ärret samt för allmän hälsa. Under och efter bröstcancerbehandlingarna kan vårdformer som främjar återhämtningen vara exempelvis fysioterapilymfterapinäringsterapi och psykoterapi.

Behandlingstider på Docrates Cancersjukhus – Bröstcancer

På Docrates Cancersjukhus får du tid hos en läkare som specialiserat sig på bröstcancer snabbt och utan remiss. Vi ordnar alla nödvändiga undersökningar genast och praktiskt under samma tak.

  • Från första kontakten till bröstcanceroperation i snitt inom 11 dagar *

Våra skötare som är specialiserade på bröstcancer hjälper dig gärna. Kontakta oss, vi ger gärna mer information, tfn 010 773 2000.

* Genomsnittlig tid för bröstcancerpatienter 1.1-31.12.2018.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna. +358 10 773 2020 (mån-fre kl. 8-16, finsk tid GMT +2)