Skip to content
Avaa sivuvalikko

Rintasyöpäleikkaukseen nopeasti - ammattitaitoinen tiimi tukenasi

Docrateella pääset rintasyöpäleikkaukseen nopeasti. Tarpeelliset lisätutkimukset, kuten rintojen magneettikuvaus, tehdään ennen leikkausta. Leikkaus suunnitellaan yksilöllisesti huomioiden kasvaimen ominaisuudet, naisen toiveet ja elämäntilanne.

Rintasyöpäleikkauksissa on useita eri vaihtoehtoja, ja asiantuntevat kirurgimme ottavat potilaan mukaan päätettäessä sopivasta leikkaustavasta. Oleellisinta leikkaustekniikan valinnassa on varmistaa, että kaikki syöpäkudos saadaan poistettua kerralla niin, että ei ole tarvetta lisäleikkauksille.

Osalla rintasyöpään sairastuneista naisista syöpä voidaan leikata rintaa säästäen, osalla taas täytyy poistaa koko rinta eli tehdä mastektomia. Suunnittelemme jokaisen rintasyöpäleikkauksen yksilöllisesti huomioiden kasvaimen ja rinnan koko, naisen toiveet, elämäntilanne, mahdolliset muut sairaudet, jotka voivat vaikuttaa hoidon valintaan. Käymme jokaisen potilaan kanssa myös läpi eri vaihtoehtojen riskit ja hyödyt.

Mikäli rinta joudutaan poistamaan kokonaan, voidaan syövän vuoksi menetetty rinta rakentaa uudestaan, rekonstruoida, jo itse syöpäleikkauksen yhteydessä. Tällöin voidaan välttyä erilliseltä rekonstruktioleikkaukselta, ja parhaimmillaan leikkaushoito voidaan saada hoidettua yhdellä kertaa. Kuitenkin tietyissä tapauksissa on turvallisempaa keskittyä hoitamaan ensin syöpä pois ja saada tarvittavat liitännäishoidot, kuten lääkehoito ja sädehoito, tehtyä ennen korjausleikkausta parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi.

Säästävä rintasyöpäleikkaus eli resektio

Pienikokoinen rintasyöpä voidaan leikata rintaa säästäen. Säästävissä leikkaustekniikoissa käytetään syöpäkasvaimen poiston jälkeen hyväksi plastiikkakirurgisia rinnan muotoilutekniikoita parhaan lopputuloksen saamiseksi. Docrateella rintoja säästävään operaatioon pyritään aina kun se on lääketieteellisesti mahdollista, ja potilas niin toivoo.

Säästävässä leikkauksessa rintasyöpäkasvain poistetaan ja säästetään terve rintakudos. Leikkauksen lopuksi rinnan muoto korjataan plastiikkakirurgisia leikkausmenetelmiä hyödyntäen. Joskus parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi voidaan toista rintaa esimerkiksi pienentää ja kohottaa hyvän koko- ja muotosymmetrian saavuttamiseksi. Uusintaleikkauksia tai myöhäiskorjauksia tarvitaan kokemuksemme mukaan säästävien leikkausten jälkeen hyvin harvoin. Lue lisää rintasyövän leikkaustekniikoista.

Rintasyövän leikkaus
Havainnekuva plastiikkakirurgin tekemästä rintasyövän säästävästä leikkauksesta

Rinnan poisto eli mastektomia

Tietyissä tapauksissa rintasyövän hoitamiseksi on tehtävä koko rinnan poisto. Näin voidaan joutua tekemään esimerkiksi jos kasvain on rinnan kokoon nähden suuri tai rintasyöpä on monipesäkkeinen. Nuorten naisten rintasyövissä on korkeampi uusiutumisriski, jonka vuoksi mastektomioita tehdään nuorille naisille useammin.

Rinnan korjausleikkaus eli rekonstruktio

外科手术治疗乳腺癌

Jos rinnan säästäminen ei ole mahdollista esimerkiksi kasvaimen koon tai monipesäkkeisyyden takia, harkitaan jo suunnitteluvaiheessa, voidaanko samassa rintasyöpäleikkauksessa rakentaa rinta poistetun tilalle. Tavallisimmin rinnan rakentamiseen käytetään potilaan omia kudoksia tai implanttia.

Rinta voidaan luoda uudelleen myös myöhemmin, kun muut syöpähoidot ovat jo turvallisesti takana. Rinnan korjausmateriaalina voidaan käyttää keinomateriaalia tai potilaan omaa kudosta joko kielekkeenä tai vapaana rasvansiirteenä. Menetelmä valitaan yhdessä potilaan kanssa. Valittavaan rekonstruktiomenetelmään vaikuttaa potilaan vartalotyyppi, toivottu rinnan koko ja käytettävissä olevat kudokset. Oleellista on löytää kullekin potilaalle optimaalisin rekostruktiomenetelmä. Valintaan voi vaikuttaa myös leikkauksiin liittyvät riskit ja toimenpiteen vaatima toipumisaika. Joissain tapauksissa parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi on tarpeen korjata terveen rinnan muotoa tai kokoa.

Imusolmukelevinneisyyden selvittäminen on tärkeä ja olennainen osa rintasyövän hoitoa

Suomessa valtaosa rintasyövistä todetaan varhaisessa vaiheessa ennen kuin syöpä on ehtinyt levitä. Tähän vaikuttaa kansallinen, tehokas rintasyöpäseulonta 50-69 vuotiaiden ikäryhmässä sekä naisten yleinen tietoisuus rintasyövästä. Tarvittaviin tutkimuksiin osataan hakeutua ajoissa. Rintasyöpä voi edetessään levitä imuteitä pitkin imusolmukkeisiin tai lähettää verenkierron kautta etäpesäkkeitä muualle elimistöön. Etäpesäkkeet vaikuttavat olennaisesti potilaan liitännäishoitojen suunnitteluun sekä ennustearvioon. Sen vuoksi rintasyöpäleikkauksen yhteydessä selvitetään aina mahdollinen imusolmukelevinneisyys.

Imusolmukkeiden poisto (kainaloevakuaatio)

Mikäli ennen leikkausta tehdyssä kliinisessä tutkimuksessa tunnetaan kainalossa epäilyttäviä imusolmukkeita tai kuvantamistutkimuksissa havaitaan poikkeavia solmukkeita otetaan niistä neulanäyte: joko sytologinen (ONB) tai histologinen näyte (PNB). Patologi tutkii näytteet, ja mikäli patologin tutkimuksen perusteella varmistuu metastaasi kainaloimusolmukkeessa, tiedetään leikkauksessa hoitaa myös kainalon alue poistamalla kaikki kainalon imusolmukkeet (ns. kainaloevakuaatio). Evakuaation ikävin haittavaikutus on yläraajojen pysyvä turvotus, joka kehittyy 20-30%:lle potilaista.

Lue lymfaturvotuksen hoidosta.

Vartijasolmuketutkimus

Jos leikkausta edeltävissä tutkimuksissa ei todeta imusolmukemetastasointia, ei kaikkia kainalon imusolmukkeita tarvitse poistaa, vaan yleensä riittää, että poistetaan nk. vartijasolmukkeet patologin tutkittavaksi.

Vartijasolmukkeeksi nimitetään imusolmuketta, johon kasvaimen alueelta tuleva imuneste ja siinä olevat rintasyöpäsolut kulkeutuvat ensimmäisenä. Nimestään huolimatta vartijasolmuke ei eroa millään tavoin muista imusolmukkeista. Poistettu vartijasolmuke tutkitaan mikroskoopin ja erityisten värjäysten avulla tarkasti, jolloin on mahdollista löytää myös ne pienikokoisimmatkin imusolmukemetastaasit, joita ei voi kuvauksilla tai tunnustelemalla havaita. Tiedolla on oleellisen tärkeä merkitys liitännäishoitojen valinnassa.

Ennen kuin vartijasolmukkeet voidaan poistaa, on ne paikallistettava. Tämä tapahtuu vartijasolmukekuvauksen avulla. Ennen kuvausta pistetään ohuella neulalla kasvaimen läheisyyteen tai nännipihan viereen radioaktiivisella leimalla varustettu merkkiaine, joka kulkeutuu imuteitä pitkin vartijasolmukkeisiin ja kerääntyy niihin. Joskus imuneste kulkeutuu useampaa reittiä pitkin, jolloin myös vartijasolmukkeita voi olla useampia – tavallisimmin niitä on kuitenkin 1-4 kpl.  Radioaktiivisen aineen kertymä voidaan havaita isotooppikuvauksella. Kun isotooppikuvantamisen antama tieto yhdistetään TT-kuvaan saadaan kolmiuloitteinen kartta, jonka perusteella vartijasolmukkeiden sijainti on mahdollista paikallistaa. Vartijakuvaus tehdään tavallisimmin leikkausta edeltävänä päivänä.

Leikkauksessa käytetään vartijakartan lisäksi apuna herkkää gammailmaisinta, jonka avulla vartijasolmukkeet voidaan tarkasti paikantaa sekä varmistaa, että juuri oikea imusolmuke tulee poistetuksi. Tämän lisäksi kokenut kirurgi tunnustelee sormin imusolmukkeet ja havaitsee mahdolliset poikkeavat solmukkeet, jotka myös poistetaan tutkittavaksi. Tätä vartijasolmuketutkimukseksi (eng. sentinel node biopsy) nimitettyä toimenpidettä edellytetään kaikilta korkean tason hoitoyksiköiltä. Sen tarkoituksena on tarkentaa diagnostiikkaa, mutta välttää tarpeeton kainaloimusolmukkeiden poisto. Ennen vartijasolmuke-tekniikkaa kaikille rintasyöpäpotilaille tehtiin rutiininomaisesti kainaloevakuaatio, vaikka vain osa potilaista hyötyi poistosta.

Uusimmat tutkimukset osoittavat että vartijatutkimuksessa löytyneet metastaasit voidaan turvallisesti hoitaa sädehoidolla aiemman kainaloevakuaation sijaan. Tällä hoitokäytäntömuutoksella on merkittävä elämänlaadullinen merkitys – näin yhä useampi potilas välttää kainaloimusolmukkeiden poiston aiheuttamat ikävät haitat tinkimättä hoitotuloksesta. Myös toipuminen leikkauksesta on nopeampaa.

Rintasyöpäkirurgi tapaa potilaan ennen rintasyöpäleikkausta

Docrates Syöpäsairaalassa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että rintasyöpään sairastunut ymmärtää eri hoitovaihtoehdot, ja potilaan toiveet ja tarpeet otetaan huomioon leikkaussuunnitelmaa tehtäessä. Myös tutkimus-, vastaanotto-, leikkaus- ja hoitoajat pyritään järjestämään potilaan aikataulutoiveiden mukaan.

Kokeneet rintasyöpähoitajamme ja kirurgimme ovat tavoitettavissa ja läsnä hoitopolun jokaisessa vaiheessa antaen kaiken saatavilla olevan tiedon ja tuen uudessa elämäntilanteessa. Läheiset ovat myös tervetulleita mukaan vastaanotolle.

Ennen yksilöllisesti räätälöityä leikkausta potilas tapaa Docrateella rintasyöpään perehtyneen syöpätautien erikoislääkärimme että kokeneen rintasyöpäkirurgimme. Koordinoiva hoitaja puolestaan vastaa siitä, että hoito sujuu mahdollisimman jouhevasti ja nopeasti. Hän auttaa myös käytännön asioissa sekä toimii potilaan tukena koko hoitopolun. Rintasyöpäleikkaus toteutetaan yhteistyökumppanisairaaloissamme Aava Sairaala Kampissa  ja Terveystalo Ruoholahdessa.

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen

Rintasyöpäleikkauksen jälkeen patologi tutkii erittäin tarkoin rinnasta poistetun syöpäkasvaimen ja määrittää syöpätyypin. Rintasyövän uusiutumisriskin ja jatkohoidon valinnan kannalta merkityksellisiä ominaisuuksia ovat kasvaimen pahanlaatuisuusaste, hormonireseptorien ilmentyminen solun pinnalla, solujen jakautumisnopeus sekä mahdollinen HER-2 –tekijän ilmentyminen. Lue lisää rintasyövän säde- ja lääkehoidosta.

Mikäli syöpäkasvain on kookas tai siinä on aggressiivisia piirteitä, voidaan lisäksi suositella levinneisyystutkimuksia, kuten vartalon tietokonetomografiaa, luuston isotooppitutkimuksia tai FDG-PET-TT tutkimusta. Mikäli leviämistä muihin elimiin ei todeta, pyritään suurimmalla osalla potilaista sairauden uusiutumisen riskiä pienentämään antamalla leikkauksen jälkeen joko hormonaalista estohoitoa, solunsalpaajahoitoa ja sädehoitoa, tai näiden yhdistelmiä.  Lue lisää levinneen rintasyövän hoidosta.

Rintasyöpään sairastuneen hoidon tukipalvelut

Rintasyöpään sairastuneelle on elämänlaadun kannalta keskeistä kiinnittää huomiota kokonaisvaltaiseen terveydentilaan ja hyvinvointiin. Fysioterapeuttimme antaa kotihoito-ohjeita esimerkiksi liikkuvuuden parantamiseksi operoidulla alueella ja ohjeita arven hoitoon sekä yleiseen hyvinvointiin. Rintasyöpähoitojen aikana ja jälkeen toipumista tukevia hoitoja ovat fysioterapia, lymfaterapia, ravitsemusterapia ja psykoterapia.

Hoitoonpääsyajat Docrates Syöpäsairaalassa – Rintasyöpä

Docrates Syöpäsairaalassa rintasyöpään erikoistuneen lääkärin vastaanotolle pääsee nopeasti ja ilman lähetettä. Järjestämme tarvittavat tutkimukset heti ja kaikki kätevästi saman katon alla.

Ensimmäisestä yhteydenotosta rintasyöpäleikkaukseen Docrateella pääsee keskimäärin 19 päivässä. Syöpälääkärin vastaanotolle pääsee keskimäärin alle 1 vuorokaudessa.*

*Keskimääräinen aika rintasyöpäpotilailla ajalla 1.10.–31.12.2023.

Rintasyöpään perehtyneet hoitajamme auttavat teitä mielellään. Ota yhteyttä ja kysy lisää, puh. 010 773 2000.

Katso video: Säästävä rintasyöpäleikkaus – Plastiikkakirurgia osana rintasyövän hoitoa


Lue uusimpia tiedotteita

Tutustu potilastarinaan: Hannu Nurmion tavoitteena normaali arki

Kun rockmuusikko Hannu ”Tuomari” Nurmio, 73, sai tietää PSA-arvojensa olevan koholla, hän päätti hakeutua magneettikuvaukseen, varmuuden vuoksi. Eturauhasesta kuvissa löytynyttä...

Lue lisää

Uudistunut uutiskirje nyt tilattavissa kuluttajille ja ammattilaisille

Syöpätaudit on nopeasti kehittyvä lääketieteen erikoisala. Docrates julkaisee muutamia kertoja vuodessa viimeisimmät kuulumiset ja uutiset liittyen esimerkiksi syövän hoitoon, diagnostiikkaan...

PODCAST: Syöpäsiskot – Jakso 2 | Jenni Kuusisto: ”Kuljin kaljuna, sillä en suostu sairastamaan piilossa”

Joka kolmas suomalainen sairastuu syöpään, ja vuosittain 5 000 naista sairastuu rintasyöpään. Eeva.fin uudessa Syöpäsiskot-podcastissa puhutaan suoraan sairaudesta, joka koskettaa...

Tietoverkkoyhteyksissä ollut tilapäinen häiriö on saatu korjattua

Docrates Syöpäsairaalan tietoverkkoyhteyksissä on ilmennyt tilapäinen häiriö, joka on saatu korjattua. Pahoittelemme häiriöstä johtuvia viiveitä asiakaspalvelussamme ja palveluissamme.

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

  • Nopeus: syöpälääkärille muutamassa päivässä ja hoitoon viiveettä
  • Korkeatasoinen hoito: uusimmat hoidot ja tutkimukset, kokeneet ammattilaiset
  • Yksilöllisyys: oma hoitotiimi, räätälöity diagnostiikka ja hoito
  • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-to 8-18, pe 8-16