Skip to content

Bekanta dig med personalen på vårt sjukhus: Jukka Kemppainen, överläkare inom nukleärmedicin

5.9.2019 Kategorier:
Karriärberättelse
Jukka Kemppainen ser det som meningsfullt att han kan införa nya behandlingsmetoder i Finland när inga andra alternativ finns att tillgå.

Enorma framsteg.

Med dessa ord beskriver Jukka Kemppainen, överläkare i nukleärmedicin på Docrates Cancersjukhus, den utveckling som under de senaste åren har skett inom bilddiagnostiken och vården vid prostatacancer. Utvecklingsframstegen är relaterade till ett mycket specifikt spårämne PSMA (prostate specific membrane antigen), som har lyft isotopbehandling och –diagnostik vid prostatacancer till en helt ny nivå.

– PSMA har medfört en omvälvande förändring i bilddiagnostiken vid prostatacancer. Markören ger ett betydligt mer exakt resultat än tidigare och därför har även vårdpraxisen förändrats. Vårdrekommendationerna har inte riktigt hunnit ifatt här, eftersom markören togs i bruk mycket snabbt, säger Kemppainen.

Resultaten av behandlingar med de nya 177-lutetium-PSMA har även varit lovande. Dessa behandlingar används som tredje linjens behandling vid vissa former av spridd prostatacancer när övriga behandlingar inte hjälper längre. Enligt Kemppainen har man med de nya behandlingarna till och med uppnått fullständiga terapisvar.

Docrates var det första sjukhuset i Europa som började använda 177-lutetium-PSMA-behandlingar 2017.

– Här utför vi banbrytande arbete inom isotopavbildning och -behandlingar vid prostatacancer, konstaterar Kemppainen.

Det här anser han är en av de bästa sidorna i hans arbete.

– Jag upplever det som mycket meningsfullt att jag får vara med och påverka vad som händer härnäst inom mitt område och införa nya innovativa vårdformer i Finland, som patienterna har verklig nytta av när det inte längre finns några andra alternativ att erbjuda.

– Det är mycket motiverande och inspirerande att arbeta på Docrates. Här upplever jag positivt engagemang i arbetet. Sådana här erfarenheter får man inte på så många ställen, inte ens ute i Europa. På ett litet sjukhus är processerna smidiga och därför är det lätt att utveckla idéer. Här har jag fått goda möjligheter att främja sådant som jag upplever som viktigt.

Forskare och kliniker

För närvarande är Kemppainens största intresse nämligen isotopavbildning vid prostatacancer. Han har också profilerat sig inom detta forskningsområde. Kemppainen har nästan 90 vetenskapliga publikationer bakom sig. Ett forskningsabstrakt av Kemppainens forskarteam valdes nyligen bland flera hundra abstrakt till ett av de intressantaste på en europeisk isotopkonferens.

– Det stärkte vår tilltro till att vi är på rätt spår.

Kemppainen berättar att de framsteg som gjorts inom isotopdiagnostiken och -behandlingarna vid prostatacancer för närvarande går i bräschen för utvecklingen inom andra cancerformer.

– Nya intressanta markörer och isotopmål utvecklas sannolikt inom 5–10 år för andra cancerformer, konstaterar Kemppainen.

Isotoper är dock inte ett helt nytt fenomen inom cancerbehandlingen. Isotoper användes för första gången vid behandling av sköldkörtelcancer redan i början av 1950-talet. Tack vare utvecklingen av tekniken och markörerna har vi dock klivit in i en ny fas på 2000-talet. Kemppainen tror att vi i framtiden kan behandla vissa cancerformer och patientgrupper helt och hållet med isotoper.

– Vetenskap och forskning har positiva effekter. Därför vill jag fortsätta med den vetenskapliga publikationsverksamheten även på Docrates.

Människans livscykel är fascinerande

När Kemppainen som ung funderade över sitt yrkesval var medicin ett av alternativen vid sidan av naturvetenskap. Slutligen var det viljan att hjälpa och medicinens gåtfullhet som vann.

– Det att man inom medicinen får följa människans hela livscykel och studera den på mycket nära håll kändes mycket intressant.

Under de tre sista studieåren började Kemppainen intressera sig för nukleärmedicin.

– Jag såg färggranna skiktbilder som beskrev ämnesomsättningen i muskler. Jag är en visuell människa och bilderna fascinerade mig. Till slut blev jag så hänförd av området att jag anmälde mig som doktorand genast efter min examen.

Efter disputationen deltog Kemppainen i flera forskningsprojekt och slutligen utmynnade detta också i hans specialitet, klinisk fysiologi och nukleärmedicin.

– I det här skedet kände jag en viss ångest över att behöva lämna arbetet bland patienterna, eftersom jag alltid har tyckt om att möta människor och en isotopläkares arbete är väldigt fokuserat på arbete vid dataskärmen. När man går framåt måste man dock alltid avstå från något för att det nya ska få plats.

Kemppainen upplever dock att han på Docrates indirekt är mycket närmare patienterna än på ett stort universitetssjukhus, eftersom han på ett litet sjukhus väldigt snabbt får återkoppling om det egna arbetets effekter på patientens tillstånd.

Tolkning av bilder och mycket annat

Kemppainens arbetsdag på Docrates innefattar vanligen möten och diskussioner, tolkning av bilder, dikteringsarbete, olika samarbetsforum samt utveckling av det egna arbetet.

– Mest behövs min sakkunskap inom bilddiagnostik i det skede då man söker cancerhärdarna på bilderna. Det här har ett direkt samband med vilken typ av behandling patienten behöver. Isotopavbildning har stor betydelse med tanke på patientens vårdkedja.

För Kemppainen tar det beroende på fallet från en halv timme till två timmar att tolka en patients bilder.

Innan Kemppainen kom till Docrates 2018 hann han arbeta elva år som specialistläkare på PET-centret i Åbo. Nu reser han från Åbo för att arbeta på Docrates tre dagar i veckan. De övriga dagarna arbetar han på distans, vilket ger möjlighet att tillbringa mer tid tillsammans med familjen.

På fritiden kopplar Kemppainen bland annat av genom att motionera. Ett viktigt andningshål är innebandyn en gång i veckan.

– Laget har spelat tillsammans över tio år, ler Kemppainen.

– Havet är också viktigt. Jag vill alltid återkomma till havet.

 

Vad är isotopundersökning?

Isotopundersökningar grundar sig på radioaktiva isotoper och markörer som är kopplade till dessa. En isotop som är märkt med en markör förs in i patientens blodomlopp, där den via ämnesomsättningen söker sig till det område som ska undersökas. I undersökningsområdet avger isotopen strålning som kan upptäckas till exempel med en gammakamera eller en PET-kamera. På så sätt kan man lokalisera eventuella cancermetastaser samt följa effekten av cancerbehandlingen. Isotoper används utöver inom bilddiagnostik även som behandlingsform, varvid isotopen söker sig till tumören och förstör cancercellerna med sin strålning.
På Docrates Cancersjukhus använder vi de nyaste isotopundersökningarna och -behandlingarna under ledning av vår överläkare inom nukleärmedicin Jukka Kemppainen.

Läs mer

Docrates är Finlands mest inspirerande arbetsplats för 6:e gången – Personalens entusiasm och engagemang återspeglas hos patienterna

Docrates Cancersjukhus fick återigen utmärkta resultat i årets personalundersökning och vårt företag är en av Finlands mest inspirerande arbetsplatser! Den...

Läs mer

Antalet norska patienter ökade under 2023

Docrates Cancersjukhus har behandlat finländska och internationella patienter i Helsingfors i över 15 år. År 2023 ökade särskilt antalet norska...

Nya finansieringslösningar för Docrates svenska patienter

Docrates Cancersjukhus strävar efter att underlätta svenska patienters tillgång till högkvalitativ cancervård utan dröjsmål. Docrates inleder samarbete med Medical Finance...

Docrates nya arbetskläder förbättrar trivseln på arbetsplatsen och patientsäkerheten

Docrates Cancersjukhus har anlitat Medanta, en föregångare inom arbetskläder för hälso- och sjukvården, för att skapa en mer funktionell kollektion...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)