Skip to content

Elektronisk uppföljning förlänger cancerpatienternas livslängd och förbättrar deras livskvalitet

16.8.2018 Kategorier:
Cancersjuka som använder ett elektroniskt symptomuppföljningssystem lever 5,2 månader längre än de som använder traditionell uppföljning. Dessutom verkar det finnas vilja och förmåga hos cancerpatienter att utnyttja ett elektroniskt verktyg för rapportering av sina symptomer under vårdprocessen. Detta påvisar en studie som publicerades i juni 2017 på världens största cancerbehandlingskonferens anordnad av American Society of Clinical Oncology (ASCO). Docrates har varit med i utvecklingen av ett liknande uppföljningssystem tillsammans med hälsoteknologiföretag NetMedi.

Den randomiserade studien, som leddes av professor Ethan Basch, följde 766 stycken patienter med metastaserad cancer. Patienterna gjorde symptomrapporteringar till sitt eget vårdteam under läkemedelsbehandlingar med hjälp av ett elektroniskt system, och systemet skickade ett automatiskt alarm till sköterskorna om symptomen som rapporterades klasserades som allvarliga. Därmed kunde vårdpersonalen reagera snabbare på symptomen och erbjuda omedelbar hjälp till patienten. Enligt Basch visade studien att vårdpersonalen är ovetande om patienternas allvarliga symptom under upp till hälften av vårdtiden.

Från en tidigare rapport av studien framkommer det även att den elektroniska symptomuppföljningen förbättrade patienternas livskvalitet, och deras behandlingar kunde fortsätta längre än om traditionell uppföljning skulle ha använts. Resultatet stödjer de observationer som gjorts vid Docrates Cancersjukhus gällande användning av elektronisk symptomsuppföljning. Tjänsten Kaiku Health från NetMedi AB har använts på Docrates sedan 2013 för uppföljning av patienter i strål- eller läkemedelsbehandling.

– De patienter som använder elektronisk uppföljning anser att det ökar känslan av trygghet och förståelsen för hur symptom visar sig under behandlingarna. Användningen av systemet uppmuntrar patienterna att rapportera även de symptom som de inte tar upp på mottagningen. Detta har bidragit till bättre uppdatering av vårdplanen enligt patientens behov. Dessutom blir det lättare och snabbare för sköterskan att ha koll på hur patienten mår. Med andra ord är uppföljningen till nytta för alla användare, begrundar Docrates Cancersjukhus tjänstedirektör Jaana Hyväri som har ansvar för utveckling av tjänsten Kaiku på Docrates.

Kombination av elektronisk och traditionell uppföljning säkerställer patientorienterad vård

Trots lovande forskningsresultat och bra erfarenheter kan elektroniska verktyg kännas främmande för en del, oftast äldre, patienter. Dessa patienter uppföljs fortfarande traditionellt, d v s per telefon och med en pappersenkät som görs på mottagningen.

Våren 2017 utvecklade Docrates Cancersjukhus och Netmedi en ny modell för systematisk och omfattande insamling av bröstcancerpatienters rapporterade symptom samt deras upplevda livskvalitet. Modellen baserar sig på en rekommendation från ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) och enligt uppgift är det första gången i Finland som patienternas självrapporterade uppföljningsdata samlas in från hela patientgruppen.

Som regel i uppföljningen används patientdata från Kaiku, men även data från traditionell uppföljning förs in i Kaiku av vårdpersonalen, så att insamlingen av information om patienterfarenheten blir komplett. Tack vare tjänsten får vårdpersonalen på Docrates Cancersjukhus värdefull information om patientens tillstånd i början av behandlingarna samt omedelbart efter och flera år efter dem. Sålunda kan patienternas oro hanteras i rätt tid. Syftet är att kunna erbjuda ett personligt stöd för patienterna och att förbättra behandlingarnas effekt genom patientdata.

– För oss på Docrates Cancersjukhus är det viktigt att ligga i framkant när det gäller främjande av patientuppföljning som en del av tjänstekedjan med internationella standarder. Målet är att utveckla en skalbar modell tillsammans med Kaiku Health-teamet, som skulle kunna användas för att samla information om effektiviteten även från andra cancerpatienter som genomgår behandling, säger Hyväri.

Mer information om ämnet (på engelska):

"

Logga in på Kaiku Health

Bekanta dig med tjänsten: Bruksanvisning

Läs mer

Vid misstanke om cancer är det viktigt med snabb diagnos och stöd – cancerläkaren finns nära dig

Cancer. Bara ordet får hjärtat att slå snabbare och huvudet att fyllas av frågor. Vad händer om jag får cancer?...

Läs mer

Docrates Cancersjukhus erbjuder information och vägledning i Stockholm 

På vår kundservice i Stockholm möter du en sjuksköterska, vår nordiska koordinator, för ett personligt samtal. Vi har tid att...

Docrates utökar verksamheten inom endoskopi

För att möta det ökade behovet av endoskopitjänster inleder Docrates Cancersjukhus gastrointestinal endoskopiverksamhet för tidig upptäckt och diagnostik av cancer....

Jenni Marko utsedd till HR-direktör på Docrates Cancersjukhus

Jenni Marko, EM, har utsetts till HR-direktör och medlem i ledningsgruppen på Docrates Cancersjukhus från och med den 13 februari...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)