Publicerad: 16.08.2018

Elektronisk uppföljning förlänger cancerpatienternas livslängd och förbättrar deras livskvalitet

Kategorier: Artiklar
Cancersjuka som använder ett elektroniskt symptomuppföljningssystem lever 5,2 månader längre än de som använder traditionell uppföljning. Dessutom verkar det finnas vilja och förmåga hos cancerpatienter att utnyttja ett elektroniskt verktyg för rapportering av sina symptomer under vårdprocessen. Detta påvisar en studie som publicerades i juni 2017 på världens största cancerbehandlingskonferens anordnad av American Society of Clinical Oncology (ASCO). Docrates har varit med i utvecklingen av ett liknande uppföljningssystem tillsammans med hälsoteknologiföretag NetMedi.

Den randomiserade studien, som leddes av professor Ethan Basch, följde 766 stycken patienter med metastaserad cancer. Patienterna gjorde symptomrapporteringar till sitt eget vårdteam under läkemedelsbehandlingar med hjälp av ett elektroniskt system, och systemet skickade ett automatiskt alarm till sköterskorna om symptomen som rapporterades klasserades som allvarliga. Därmed kunde vårdpersonalen reagera snabbare på symptomen och erbjuda omedelbar hjälp till patienten. Enligt Basch visade studien att vårdpersonalen är ovetande om patienternas allvarliga symptom under upp till hälften av vårdtiden.

Från en tidigare rapport av studien framkommer det även att den elektroniska symptomuppföljningen förbättrade patienternas livskvalitet, och deras behandlingar kunde fortsätta längre än om traditionell uppföljning skulle ha använts. Resultatet stödjer de observationer som gjorts vid Docrates Cancersjukhus gällande användning av elektronisk symptomsuppföljning. Tjänsten Kaiku Health från NetMedi AB har använts på Docrates sedan 2013 för uppföljning av patienter i strål- eller läkemedelsbehandling.

– De patienter som använder elektronisk uppföljning anser att det ökar känslan av trygghet och förståelsen för hur symptom visar sig under behandlingarna. Användningen av systemet uppmuntrar patienterna att rapportera även de symptom som de inte tar upp på mottagningen. Detta har bidragit till bättre uppdatering av vårdplanen enligt patientens behov. Dessutom blir det lättare och snabbare för sköterskan att ha koll på hur patienten mår. Med andra ord är uppföljningen till nytta för alla användare, begrundar Docrates Cancersjukhus tjänstedirektör Jaana Hyväri som har ansvar för utveckling av tjänsten Kaiku på Docrates.

Kombination av elektronisk och traditionell uppföljning säkerställer patientorienterad vård

Trots lovande forskningsresultat och bra erfarenheter kan elektroniska verktyg kännas främmande för en del, oftast äldre, patienter. Dessa patienter uppföljs fortfarande traditionellt, d v s per telefon och med en pappersenkät som görs på mottagningen.

Våren 2017 utvecklade Docrates Cancersjukhus och Netmedi en ny modell för systematisk och omfattande insamling av bröstcancerpatienters rapporterade symptom samt deras upplevda livskvalitet. Modellen baserar sig på en rekommendation från ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement) och enligt uppgift är det första gången i Finland som patienternas självrapporterade uppföljningsdata samlas in från hela patientgruppen.

Som regel i uppföljningen används patientdata från Kaiku, men även data från traditionell uppföljning förs in i Kaiku av vårdpersonalen, så att insamlingen av information om patienterfarenheten blir komplett. Tack vare tjänsten får vårdpersonalen på Docrates Cancersjukhus värdefull information om patientens tillstånd i början av behandlingarna samt omedelbart efter och flera år efter dem. Sålunda kan patienternas oro hanteras i rätt tid. Syftet är att kunna erbjuda ett personligt stöd för patienterna och att förbättra behandlingarnas effekt genom patientdata.

– För oss på Docrates Cancersjukhus är det viktigt att ligga i framkant när det gäller främjande av patientuppföljning som en del av tjänstekedjan med internationella standarder. Målet är att utveckla en skalbar modell tillsammans med Kaiku Health-teamet, som skulle kunna användas för att samla information om effektiviteten även från andra cancerpatienter som genomgår behandling, säger Hyväri.

Mer information om ämnet (på engelska):

"

Logga in på Kaiku Health

Bekanta dig med tjänsten: Bruksanvisning

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)