Dessa är de mest aggressiva cancerformerna: de cancerformer som avancerar snabbast är bukspottkörtel-, lung- och levercancer

Kategorier: Artiklar
De aggressivaste cancerformerna med kortast förväntad livslängd efter diagnos är bukspottkörtelcancer, lungcancer och hepatocellulärt karcinom. Levnadsvanor, särskilt rökning och hög alkoholkonsumtion, ökar risken att insjukna i dessa cancerformer, men vissa insjuknar utan tydliga riskfaktorer.

En annan gemensam faktor är att dessa cancertyper inte är lätta att hitta vid ett tidigt skede, eftersom de sällan visar symptom i tid. Tuomo Alanko, överläkare och specialist i cancermedicin vid Docrates Cancersjukhus, säger att det finns individuella behandlingar även för de mest aggressiva cancerformerna – antingen helt nya eller äldre behandlingar som har vidareutvecklats.

Stora framsteg för icke-småcellig lungcancer

At rökning minskat har gjort lungcancer ovanligare, men den är fortfarande en av de vanligaste cancerformerna. Tobak är den vanligaste predisponerande faktorn för lungcancer, men att vara icke-rökare är ingen garanti för att undvika den. Tio procent av lungcancerfallen drabbar icke-rökare.

– Sjukdomens heterogenitet är betydande. Vissa lungcancerformer har en bra behandlingspotential med målinriktade läkemedel och detta möjliggör goda och långvariga behandlingsresultat. Generellt sett, om sjukdomen upptäcks i tid, är det möjligt att uppnå en förväntad livslängd på flera år, även i de fall var man är beroende av traditionella behandlingsformer. Tyvärr har sjukdomen ofta utvecklats så långt vid diagnosstadiet att behandlingen inte kan påbörjas – i så fall är prognosen vanligtvis endast några månader, säger Alanko.

Lungcancer kan indelas i två huvudgrupper: icke-småcellig och småcellig lungcancer.

– Gällande icke-småcellig lungcancer kan upp till hälften av patienterna bära på en genetisk avvikelse som kan användas för att uppnå goda och långvariga resultat också vid behandling av långt framskriden cancer. Dessutom kan ungefär hälften av de patienter som inte har möjlighet till målinriktade läkemedel ha nytta av immunologiska behandlingar med vilka man kan uppnå asymptomatisk eller låg symptomatisk varaktighet i upp till flera år. Naturligtvis varierar resultaten mycket individer emellan. Gällande behandlingen av småcellig lungcancer har utvecklingen varit långsammare. Här väntar man fortfarande på behandlingsformer för att förbättra prognosen för denna cancertyp. Effektiv användning av konventionella terapier kan dock i vissa fall ge utmärkta resultat.

Gul hud kan vara ett symptom för bukspottkörtelcancer

Risken för bukspottkörtelcancer ökas betydligt genom hög alkoholkonsumtion och rökning. Att identifiera bukspottkörtelcancer på ett tidigt stadium är en utmaning eftersom den sällan orsakar oroväckande symptom. Vanligtvis hittas operabel bukspottkörtelcancer antingen av en slump i samband med undersökning av en annan sjukdom eller då tumören är belägen i gallgången var den blockerar gallgången. I detta fall blir personens hud gul, vilket i bästa fall kan leda till en tillräckligt tidig diagnos.

– Bukspottkörtelcancer upptäcks ofta sent, först efter att den har vuxit sig stor och skickat ut metastaser. Men om cancern visar sig vara liten och begränsad till bukspottkörteln kan en kirurgisk behandling leda till lång överlevnad och hos vissa patienter till tillfrisknande. Men till skillnad från många andra cancerformer kan kirurgi ännu inte garantera goda resultat och prognosen kan fortfarande vara dålig – men för vissa kan det hjälpa mycket, säger Alanko.

– Gällande bukspottkörtelcancer stagnerade vårdresultaten och det gjordes inte några betydande framsteg på 10–15 år. Men under de senaste fem åren har man utvecklat två nya cellgifter och en kombinationsbehandling med en betydande förbättring av behandlingsresultaten för vissa patienter. Det är inte längre helt ovanligt att kunna leva med metastaserande bukspottkörtelcancer under flera år.

Hepatitvirus och alkohol ökar risken för hepatocellulärt karcinom

Hepatocellulärt karcinom är en intern tumör i levern som sällan drabbar en helt frisk lever. Leverskador orsakade av hepatitvirus eller alkohol utgör en riskfaktor för hepatocellulärt karcinom. Leversjukdomar i samband med fetma och metaboliskt syndrom utgör en riskfaktor för levercancer som ökar i de rika länderna. En liten tumör i levern orsakar vanligtvis inte symptom, men den upptäcks ofta vid undersökningar i samband med leverproblem och hos patienter med levercirros. Hepatocellulärt karcinom screenas i viss mån målinriktat genom avbildning av levern med jämna mellanrum för att upptäcka cancern i ett tillräckligt tidigt skede.

– Även vid hepatocellulärt karcinom är progressionshastigheten mycket individuell. För vissa kan den vara långsam, men i genomsnitt är det en aggressiv cancer som kräver aktiv behandling. Gällande hepatocellulärt karcinom har utvecklingen av individuella behandlingar varit så betydande att en avancerad cancer kan hållas under kontroll under flera år. Användningen av dessa behandlingar kan dock begränsas om levern är skadad.

– När cancern är begränsad till levern används lokala behandlingar som främst är inriktade på själva levern. Om sjukdomen inte längre är möjlig att hantera med lokala behandlingar eller om den har spridit sig utanför levern är det möjligt att påbörja behandling med målinriktade läkemedel, och en immunologisk behandling är en ny möjlighet, säger Alanko.

Läs mer

Cancern tar inte sommalov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer

Grunden för behandlingen av prostatacancer utgörs av en korrekt information om cancerns aggressivitet och spridning

I västvärlden är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män. Den är ofta symtomfri i tidiga stadier. – Det är möjligt...

Läs mer

Professorn vid cancersjukhuset: här är de 5 största myterna om cancer jag har stött på under min karriär

Docrates Cancersjukhus grundare, Professor Timo Joensuu, har en kvart sekel lång karriär i branschen. Nu avslöjar han, överläkare för strålbehandling...

Läs mer

Så här har cancervården utvecklats under tio år – ett stort språng särskilt gällande lungcancer och melanom

Juha Kononen, ledande överläkare vid Docrates Cancersjukhus, förklarar vilka cancerformers prognos som har påverkats mest av läkemedelsutvecklingen under det senaste...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +3)