Skip to content

Ny studie: Lokal strålbehandling förbättrar resultaten även vid behandling av spridd prostatacancer

5.11.2018 Kategorier: Artiklar | Pressmeddelanden
Resultatet i den nya studien visar att lokal strålbehandling av prostatan förbättrar överlevnaden hos män med spridd prostatacancer om spridningen fortfarande är en begränsad tumörbörda. Forskningsresultaten antas gynna tusentals män runt om i världen.

Forskningsresultaten gynnar tusentals män

– Fram tills nu har behandlingspraxis, dvs. standardbehandlingen, vid nyligen konstaterad spridd prostatacancer endast bestått av läkemedelsbehandling, förklarade ledande forskare Chris Parker (The Royal Marsden NHS Foundation Trust, Sutton, UK) när han under ESMO presenterade resultaten i STAMPEDE-studien.

– Även om behandlingsresultaten har förbättrats dör män fortfarande av spridd prostatacancer – det finns med andra ord fortfarande behov av allt effektivare behandlingar.  Vi ville undersöka om lokal strålbehandling av prostatan kunde motverka cancerns utveckling hos män med nyligen konstaterad spridd prostatacancer, beskrev Parker studiens bakgrund.

Den randomiserade studien omfattade 2 061 män med spridd prostatacancer, hos vilka sjukdomen nyligen hade konstaterats. Hälften av männen fick endast standardbehandling (cytostatika- och hormonbehandling) medan hälften utöver standardbehandlingen även fick lokal strålbehandling av prostatan, dvs. i den egentliga primärtumören. Under den tre år långa uppföljningen förbättrade lokal strålbehandling av prostatan överlevnaden med en tredjedel (32 %) hos de 819 män som hade spridd prostatacancer med låg tumörbörda. Enligt resultaten i studien hade de personer med mer omfattande spridning ingen nytta av strålbehandlingen med tanke på överlevnaden.

Strålbehandlingen var även vältolererad i studien. Risken för bieffekter på urinblåsan och tarmen ökade något, men enligt forskaren var bieffekterna anspråkslösa.

– Bieffekterna är säkert ett mindre men än att livslängden inte kan förlängas, menade Parker.

Forskarna rekommenderar att strålbehandling införlivas i standardbehandlingen även vid spridd prostatacancer

– Fram tills nu har man tänkt att det inte lönar sig att strålbehandla prostatan om cancern redan har spridit sig. Man har tänkt att det är som att stänga stalldörren när hästen redan har rymt. Denna studie visar emellertid att strålbehandling gynnar dessa män. Och till skillnad från många nya läkemedel är strålbehandling en relativt billig och enkel behandlingsteknik som är allmänt tillgänglig runt om i världen, konstaterar Parker.

Utifrån studien rekommenderar forskarna att lokal strålbehandling av prostatan ska införas som standardbehandling – vid sidan av läkemedelsbehandling – för män med spridd prostatacancer med liten tumörmassa. Parker lyfte dessutom fram att forskningsresultaten även är relevanta för de män som har cancer i lymfkörtlarna i bäckenet, om cancern annars inte har spridit sig. I sådana fall kunde strålbehandling tillsammans med läkemedelsbehandling vara en botande behandling.

På Docrates Cancersjukhus är lokal strålbehandling av prostatan redan praxis

– Detta är ett viktigt forskningsresultat för män med prostatacancer. För första gången i världen har man i en så här omfattande och randomiserad studie fått resultat som visar att även lokal strålbehandling kan förbättra överlevnaden hos patienter med spridd prostatacancer men liten tumörmassa. Dessa resultat bör förändra standardbehandlingen av spridd prostatacancer, vilket kommer att hjälpa tusentals män i hela världen. Ett intressant föremål för vidare forskning är att utreda om denna approach även kunde fungera för andra cancertyper, påpekar docent Timo Joensuu, överläkare i strålbehandling vid Docrates Cancersjukhus.

– På Docrates Cancersjukhus har vi redan länge gett även patienter med spridd prostatacancer lokal strålbehandling. Vi har utmärkta erfarenheter av detta. Syftet med behandlingen har bland annat varit att förebygga urinstämma, som i annat fall senare kan hota, samt att förbättra behandlingsprognosen, berättar Timo Joensuu.

Lokal behandling med hög stråldos torde även hjälpa patienter som har prostatacancer med större tumörmassa

– Även om det i STAMPEDE-undersökningen inte framkom att lokal strålbehandling skulle öka den förväntade livslängden för patienter med aggressivare spridd prostatacancer, kan man anta att även denna behandling är till nytta. I så fall behövs emellertid större strålbehandlingsdoser och större strålbehandlingsvolymer. Sådana här resultat har vi redan tidigare fått i Docrates Cancersjukhus icke-randomiserade uppföljningsstudie av spridd prostatacancer (ANTICANCER RESEARCH 36: 6439-6448 (2016), säger Timo Joensuu.

– Behandlingar enligt nuvarande rekommendationer verkar inte stoppa utvecklingen hos spridd prostatacancer tillräckligt effektivt. Med standardbehandlingarna är den genomsnittliga förväntade livslängden endast 3,7 år och vid de aggressivaste fallen kan livslängden vara endast några månader. Joensuu är övertygad om att även bland annat strålbehandling bör användas för att stoppa spridd prostatacancer.

– Vi bör behandla aggressiv prostatacancer mycket aktivare, effektivare och på bredare front. I Finland dör cirka 900 män i prostatacancer varje år. Forskningsrönen kan hjälpa hundratals män i Finland varje år, och globalt tusentals män, om strålbehandling införs vid sidan av nuvarande standardbehandling.

STAMPEDE-studien är en av de största studierna av prostatacancer, och resultaten publicerades i Lancet 21.10.2018 och samtidigt under ESMO 2018 (European Society of Medical Oncology) kongressen i München.

Källor:

ESMO 2018 Congress. Local radiotherapy improves survival in metastatic prostate cancer with low disease burden [ESMO 2018 Press Release]. https://www.esmo.org/Press-Office/Press-Releases/STAMPEDE-prostate-cancer-radiotherapy-Parker

Radiotherapy to the primary tumour for newly diagnosed, metastatic prostate cancer (STAMPEDE): a randomised controlled phase 3 trial. Christopher C Parker, MD. Prof Nicholas D James, PhD. Christopher D Brawley, MSc. Prof Noel W Clarke, ChM. Alex P Hoyle, MRCS. Adnan Ali, MBBS et al. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(18)32486-3/fulltext

Multimodal Primary Treatment of Metastatic Prostate Cancer with Androgen Deprivation and Radiation. ANTICANCER RESEARCH 36: 6439-6448 (2016). Timo Joensuu et al. http://ar.iiarjournals.org/content/36/12/6439.full.pdf+html

Nya forskningsresultat stöder mer aktiv behandling av metastaserad prostatacancer. Pressmeddelande 9.1.2017. Docrates Cancersjukhus.  https://www.docrates.com/sv/nya-forskningsresultat-stoder-mer-aktiv-behandling-av-metastaserad-prostatacancer/

 

Läs mer

Patient berettelse: Hannu Nurmio – Målet är en normal vardag

Hannu "Tuomari Nurmio" visste att prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos äldre män. När diagnosen väl hade bekräftats hade han...

Läs mer

Den tillfälliga störningen i datanätsanslutningarna har åtgärdats

Det har uppstått en tillfällig störning i Docrates Cancersjukhus datanätsanslutningar som nu har åtgärdats. Vi ber om ursäkt för eventuella...

Tio steg på vårdvägen för tarmcancer – så här går det till efter testerna

Vårdvägen för tarmcancer är alltid individuell, och den planeras av Docrates erfarna cancerläkare tillsammans med dig. Via Docrates får du...

Docrates är först i Norden med att starta en ny typ av alfastrålbehandling

Docrates Cancersjukhus är först i Norden med att starta en ny experimentell alfastrålbehandling för patienter med spridd prostatacancer. Alfastrålbehandling kan...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)