Skip to content

Lovande preliminära behandlingsresultat från stereotaktisk strålbehandling av njurcancer

8.5.2024 Kategorier: Artiklar | Pressmeddelanden
Cancervård Forskning
I Finland diagnostiseras årligen cirka 1 000 nya fall av njurcancer. Upp till hälften av dessa upptäcks av en slump vid bukundersökningar som görs av andra orsaker. Lokal njurcancer behandlas alltid i första hand genom kirurgisk vård, vilket innebär att hela eller delar av njuren tas bort. Mot bakgrund av de senaste preliminära forskningsresultaten kan även stereotaktisk strålbehandling ge lovande behandlingsresultat. Sedan början av 2024 har Docrates varit bland de första i Finland att behandla en patient med lokal njurcancer med stereotaktisk strålbehandling.

Vid ASTRO-konferensen (American Society for Radiation Oncology) i slutet av 2023 presenterades lovande resultat från fas 2-studien Fastrack II om användning av stereotaktisk strålbehandling (SABR) vid behandling av lokal njurcancer.

– När jag hörde forskningsresultaten på konferensen tänkte jag genast att det här skulle kunna vara en ny behandlingsform för patienter med lokal njurcancer som av någon anledning inte kan opereras, säger Leila Vaalavirta, docent på Docrates Cancersjukhus.

Syftet med studien var att undersöka effekten av stereotaktisk (SABR) strålbehandling av lokal njurcancer hos patienter för vilka kirurgisk behandling inte var möjlig av medicinska eller andra skäl.

Målet var att utvärdera både behandlingsformens effektivitet och säkerhet. I studien ingick 70 patienter för vilka operation inte var ett möjligt behandlingsalternativ. Patienternas genomsnittliga ålder var 77 år. Beroende på tumörens storlek fick patienterna stereotaktisk strålbehandling antingen en eller tre gånger. Studien visade att ingen av de strålbehandlade patienterna hade någon lokal cancerprogression ett år efter strålbehandlingen, och biverkningarna var små och i allmänhet lindriga. Baserat på denna studie verkar stereotaktisk strålbehandling (SABR) vara ett lovande behandlingsalternativ vid lokal njurcancer.

Sedan dess har denna studie publicerats i den prestigefyllda tidskriften The Lancet Oncology i mars 2024. Omedelbart efter att studien publicerades har Docrates varit bland de första i Finland att behandla en patient med lokal njurcancer med stereotaktisk strålbehandling. Patientens hälsotillstånd och andra underliggande sjukdomar gjorde att kirurgisk behandling av cancern inte var ett alternativ. Patienten sökte sig till Docrates, där hans prostatacancer tidigare hade behandlats.

– Vi kunde omedelbart dra nytta av de senaste forskningsrönen, eftersom patientens sjukdomsbild och tillstånd gjorde det möjligt att behandla honom med strålbehandling med de metoder som användes i studien. För närvarande har patienten redan fått strålbehandling enligt plan utan några omedelbara biverkningar och uppföljningen sker nu initialt var tredje månad, seger Vaalavirta.

– Det är fantastiskt att vi på Docrates kan dra nytta av de senaste forskningsresultaten genast och därmed erbjuda allt fler patienter individuell och effektiv vård utan dröjsmål, tillägger Vaalavirta.

Docrates Cancersjukhus använder sig av de senaste internationella forskningsrönen inom individuell cancervård för patienter. Docrates har möjlighet att utan dröjsmål införa nya diagnostiska metoder och behandlingsformer som ännu inte används rutinmässigt någon annanstans eller inte används alls. På sjukhuset arbetar ett flertal specialister inom cancervård och cancerdiagnostik med lång erfarenhet och kompetens inom området cancersjukdomar.

Läs mer om studien.

I Finland diagnostiseras cirka 1 000 nya fall av njurcancer varje år

Den vanligaste (70 %) formen av njurcancer är så kallad clear cell, det vill säga klarcellig njurcancer. Andra former är papillär (10 %) och kromofob (5 %) njurcancer. Den mest kända ärftliga formen av njurcancer är von Hippel-Lindaus sjukdom.

Lokal njurcancer behandlas alltid i första hand genom kirurgisk vård, vilket innebär att hela eller delar av njuren tas bort. Kirurgisk behandling av enskilda metastaser är möjlig från fall till fall. Under de senaste åren har det kommit flera nya läkemedel för behandling av metastaserad njurcancer. De senaste läkemedlen stärker kroppens försvar mot cancerceller.

Uppföljningen av njurcancerpatienter efter behandlingen är viktig. En gång i halvåret kontrolleras blodstatus, njurfunktion och skelettstatus. Lungornas och bukens tillstånd bedöms genom röntgenundersökningar.

För mer information kontakta vår tidsbokning

Läs mer

Svenska patienters kundtjänst centraliseras till Helsingfors

Infopunkten för Docrates i Stockholm stänger i slutet av maj 2024. Från och med nu hanteras alla förfrågningar och tidsbokningar...

Läs mer

Kundmeddelande 21 Maj 2024

Docrates Cancersjukhus fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades den 16 maj 2024. Affären kräver godkännande från konkurrensmyndigheten för...

Docrates Cancersjukhus blir en del av Mehiläinen

Docrates Cancersjukhus, som är specialiserat på diagnostik, behandling och uppföljning av cancersjukdomar, fusioneras med Mehiläinen genom ett företagsförvärv som undertecknades...

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetider till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)