Registerbeskrivning för patientregister

Datum för utarbetande: 23.2.2009, uppdaterad 30.4.2020

1. Registeransvarig och kontaktinformation

Docrates Cancersjukhus, Utterhällsstranden 2, 00160 Helsingfors
tfn 010 773 2000, telefax 010 773 2000

Hälsotjänster som produceras av en självständig näringsidkare (eller ett bolag för vars räkning näringsidkaren arbetar) vid Docrates Cancersjukhus: Registeransvarig är den näringsidkare som vårdar patienten (eller ett bolag för vars räkning näringsidkaren arbetar för). Näringsidkaren har överlåtit förvaltningen av det tekniska registret till Docrates Cancersjukhus.

2. Kontaktuppgifter i registerärenden

Dataskyddsansvarig Harri Puurunen

Kontaktinformation: Utterhällsstranden 2, 00160 Helsingfors, tfn 050 500 1830, harri.puurunen@docrates.com

3. Registrets namn

Docrates Cancersjukhus patientregister

4. Syfte och grund för behandlingen av personuppgifter

Docrates Cancersjukhus förvaltar med patientens samtycke de läkares och självständiga näringsidkares gemensamma patientregister vilka deltar i cancersjukhusets centraliserade patientregister Behandlingen av uppgifter baserar sig på lagar och förordningar i anslutning till vården och undersökningar av patienter.

Syftet med uppgifterna i patientregistret är

 • Anteckningar som har gjorts på läkarens och vårdpersonalens mottagning
 • Undersöknings- och behandlingsremisser till Docrates Cancersjukhus och andra undersöknings- och behandlingsenheter och resultat av undersökningar (bl.a. bilddiagnostik, laboratorieresultat och patologiska resultat)
 • Planering och genomförande av behandlingen av patienter (bl.a. operationer, läkemedelsbehandling, strålbehandling, läkemedelsrecept (inkl. narkotiska läkemedel) och uppföljning
 • Fakturering och indrivning av patienters behandlingar och undersökningar
 • Tillsyn över verksamhet som utförs av yrkesutbildade inom hälsovården och utredning av eventuella ersättningskrav
 • I syfte att statistikföra och följa upp verksamheten vid Docrates Cancersjukhus

5. Registrets informationsinnehåll och registrerade grupper

Registret omfattar följande för patienten viktiga personuppgifter:

Grundläggande uppgifter om patienten:

 • För- och efternamn
 • Kontaktinformation (postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • Identifierande uppgifter (födelsetid eller pesonbeteckning)
 • Vårdnadshavarens eller den lagliga företrädarens namn och kontaktuppgifter för minderåriga patienter
 • Patientens anhörigas namn
 • Övriga grundläggande uppgifter (som kön, modersmål)
 • Uppgifter om samtycken och förbud som har getts

Hälso- och behandlingsuppgifter som behövs för undersökningar och behandlingar

 • Blankett med förhandsinformation (som utgångsuppgifter i anslutning till yrkes, hälsa och sjukdomar)
 • Fortgående patientjournal: uppgifter om behandling, undersökningar, remisser och respons i anknytning till laboratorie- och bilddiagnostikundersökningar, läkemedelsrecept
 • Information om patientens samtycken till att uppgifter sparas, hämtas in och överlåts
 • Patient- och kundhistoria t.ex. i anslutning till tidsbeställning, fakturering och indrivning
 • Fingeravtrycksidentifiering för patienter som deltar i strålbehandling i syfte att trygga patientsäkerheten
 • Kommunikationen mellan patienten och behandlingsteamet via Kaiku-systemet

6. Informationskällor

Den grundläggande informationen jämte adressuppgifter samlas in av patienten själv, av vårdnadshavare eller lagliga företrädare för minderåriga. Uppgifterna kan uppdateras ur offentliga register som befolkningsregistret.

Uppgifter om behandlingen och undersökningar av patienten samlas in ur information sammanställd av uppgifter om undersökningar och behandlingar som har genomförts på Docrates Cancersjukhus och med patientens samtycke på andra behandlingsställen och i det nationella hälsoarkivet Kanta.

7. Överlåtelse av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna är sekretessbelagda. De som behandlar uppgifterna har sekretess- och tystnadsplikt. Uppgifter kan överlåtas med patientens skriftliga samtycke eller så som föreskrivs i lagen. Patienten kan när som helst återkalla sitt samtycke till att uppgifter överlåts eller begränsa det.

Uppgifter överlåts till nationella register som cancerregistret och det nationella hälsoarkivet Kanta. Uppgifter överlåts till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea i forsknings-, planerings- och statistik- samt tillsynssyfte och för anmälningar om biverkningar och i ansökningar om särskilda tillstånd att skaffa läkemedel som förutsätter särskilda tillstånd. Överlåtelserna sker i enlighet med lagen om riksomfattande personregister för hälsovården.

Uppgifter som gäller patienten kan i huvudsak ges endast med patientens samtycke. Om det inte är möjligt att få patientens samtycke till exempel på grund av hans eller hennes sjukdom eller tillstånd kan patientuppgifter endast ges till närstående, om det inte finns anledning att anta att patienten skulle förbjuda detta. Patientuppgifterna kan också överlåtas till patientens vårdnadshavare eller en annan laglig företrädare. Om en minderårig person med beaktande av sin ålder och utvecklingsnivå kan besluta om sin behandling har han eller hon emellertid rätt att förbjuda att uppgifter om hans eller hennes hälsotillstånd och behandling ges till vårdnadshavaren eller en annan laglig företrädare.

Uppgifterna i patientjournaler är sekretessbelagda även efter patientens död. Då kan uppgifter överlåtas endast i den omfattning som det är nödvändigt för att utreda eller förverkliga intressen eller rättigheter som är viktiga för den som begär uppgifterna. Begäran om överlåtelse ska alltid motiveras.

Docrates Cancersjukhus anlitar följande utomstående tjänsteproducenter för behandlingen av personuppgifter:

 • Vitec Software Oy, hantering av patientinformationssystemet
 • Kaiku Health Oy, hantering av kommunikationsinformation
 • Don&Branco Oy, hantering av kontaktformulär på hemsidan, nätbetalning och Docrates Info Stockholm nättidsbokning
 • Visma Solutions Oy, hantering av blankett för patientuppgifter och blankett för att dokumentera, inhämta och överlåta patientuppgifter

Docrates Cancersjukhus använder följande informationssystem för behandlingen av personuppgifter:

 • PACS –systemet för sparande av diagnostiska bilder
 • Planerings- och uppföljningssystem för strålbehandling för hantering av yttre strålbehandling
 • Planeringssystem för HDR-behandling
 • Arbetsstationer för bilddiagnostikapparater (TT, MRI, PET, SPET, Ultraljud)
 • Hantering av fingeravtrycksidentifiering för strålbehandling
 • Analysprogram för analysering av pseudonymiserade patientuppgifter

Överlåts inte utanför EU eller EES.

8. Principer och förvaringstider för skyddet av registret

A. Manuellt material

Uppgifterna som sparas i registret är sekretessbelagda och förvaras i låsta och övervakade lokaler. Manuella uppgifter digitaliseras i patientinformationssystemet och förstörs i enlighet med dataskyddskraven.

B. Uppgifter som sparas elektroniskt

Uppgifter som sparas i registret är sekretessbelagda. Endast bestämda personer har tillgång till registerinformationen till vilka man kräver användarnamn och lösenord. Användaruppgifterna kan vid behov utredas senare med hjälp av logginformation. Registret har skyddats med brandväggar. Anordningar och servern är placerade i skyddade och övervakade lokaler.

Docrates Cancersjukhus ingår databehandlingsavtal med underleverantörer som behandlar personuppgifter för att säkerställa att dataskyddet tillgodoses.

Patientuppgifter sparas så länge som det med beaktande av förvaringstiderna som bestäms i lagar och förordningar är nödvändigt, t.ex. patientlagen och social- och hälsovårdsministeriets förordning om patientjournaler.

9. De registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera uppgifter som har sparats om honom eller henne i patientregistret och rätt att kräva att uppgifter rättas till och stryks. Begäran om kontroll ska lämnas personligen eller skriftligt (egenhändigt undertecknad eller med på annat sätt verifierat dokument) till den under punkt 2 angivna kontaktpersonen.

Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke eller begränsa det.

Den registrerade har i enlighet med dataskyddsförordningen rätt att motsätta sig att uppgifterna behandlas, begära att behandlingen av uppgifterna begränsas eller överförs och lämna in besvär över behandlingen av patientuppgifter till dataskyddsombudsmannen.

 

Läs mer

Publicerad: 19.04.2021

Nya målstyrda läkemedel ger hopp åt kvinnor med gynekologisk cancer

Patienter från Sverige reser till Finland för behandling av gynekologisk cancer. Professor i kvinnosjukdomar och förlossningar: ”Ålder får inte vara...

Läs mer
Publicerad: 15.03.2021

Ett nytt blodprov för diagnostisering av prostatacancer

Docrates Cancersjukhus har först i Finland tagit i bruk ett nytt blodprov som stöder PSA-test i diagnostisering av prostatacancer Ett...

Läs mer
Publicerad: 01.12.2020

Cancer och coronavirus – Frågor och svar

Corona orsakar oro bland cancerpatienter. Vi listade de vanligaste oro väckande sakerna och svaren till dem.

Läs mer
Publicerad: 16.11.2020

För- och nackdelar med PSA-test. Lönar det sig att ta ett test?

Det finns för- och nackdelar med PSA-test. Samhället ordnar inte omfattande screening av prostatacancer, men lönar det sig att ta...

Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

 • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
 • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
 • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
 • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)