Potilasrekisterin tietosuojaseloste

Laatimispvm: 23.2.2009,  päivitetty 30.4.2020

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Docrates Syöpäsairaala, Saukonpaadenranta 2, 00160 Helsinki
puh. 010 773 2000, fax:010 773 2099

Terveyspalvelut, joita tuottaa Docrates Syöpäsairaalassa toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja (tai yhtiö, jonka lukuun ammatinharjoittaja toimii): Rekisterinpitäjä on kyseinen potilasta hoitava ammatinharjoittaja (tai yhtiö, jonka lukuun ammatinharjoittaja toimii). Ammatinharjoittaja on luovuttanut rekisterin teknisen ylläpidon Docrates Syöpäsairaalalle.

2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Tietosuojavastaava Harri Puurunen

Yhteystiedot: Saukonpaadenranta 2, 00160 Helsinki, puh. 050 500 1830, harri.puurunen(a)docrates.com

3. Rekisterin nimi

Docrates Syöpäsairaalan potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Docrates Syöpäsairaala ylläpitää syöpäsairaalassa keskitettyyn potilasrekisteriin osallistuvien lääkärien ja itsenäisten ammatinharjoittajien yhteistä potilasrekisteriä potilaan suostumuksella. Tietojen käsittely perustuu potilaan hoitoa ja tutkimusta koskeviin lakeihin ja asetuksiin.

Potilasrekisterin tietojen käyttötarkoituksena on

 • Lääkärin ja hoitohenkilökunnan vastaanotolla tehdyt kirjaukset
 • Tutkimus- ja hoitolähetteet Docrates Syöpäsairaalaan ja muihin tutkimus- ja hoitoyksiköihin ja tutkimuksista saadut tulokset (mm. kuvantamis-, laboratorio- ja patologiatulokset)
 • Potilaan hoitojen suunnittelu, toteutus (mm. leikkaushoidot, lääkehoidot, sädehoidot, lääkemääräykset (ml. huumelääkkeet) ja seuranta
 • Potilaan hoidon ja tutkimusten laskutus ja perintä
 • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan valvonta ja mahdollisten korvausvaatimusten selvittäminen
 • Docrates Syöpäsairaalan toiminnan tilastointi- ja seurantatarkoituksessa
 • Tieteelliset tutkimukset

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia potilaan kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

Potilaan perustiedot:

 • Etu- ja sukunimi
 • Yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero)
 • Yksilöintitiedot (syntymäaika tai henkilötunnus)
 • Alaikäisen potilaan huoltajan tai laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot
 • Potilaan lähiomaisen nimi
 • Muut perustiedot (kuten sukupuoli, äidinkieli)
 • Tieto annetuista suostumuksista ja kielloista

Tutkimuksia ja hoitoja varten tarvittavat terveys- ja hoitotiedot:

 • Esitietolomake (kuten ammattiin, terveyteen ja sairauksiin liittyvät lähtötiedot)
 • Jatkuva sairaskertomus: hoitotiedot, tutkimustiedot, laboratorio- ja kuvantamistutkimuksiin liittyvät lähetteet ja palautteet, lääkemääräykset
 • Tiedot potilaan suostumuksista tietojen tallentamiseen, hankkimiseen ja luovuttamiseen
 • Potilas-/asiakashistoria esim. ajanvaraukseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Sormenjälkitunnisteet sädehoitoon osallistuvilta potilasturvallisuuden varmistamiseksi
 • Potilaan ja hoitotiimin välinen kommunikointi Kaiku –järjestelmän kautta

6. Tietolähteet

Potilaan perustiedot osoitetietoineen kerätään potilaalta itseltään, alaikäisen huoltajalta tai lailliselta edustajalta. Tietoja voidaan päivittää julkisista rekistereistä kuten väestörekisteristä.

Potilaan hoitoa ja tutkimusta koskevat tiedot kerätään Docrates Syöpäsairaalassa suoritetuista tutkimuksista ja hoidoista muodostuneista tiedoista sekä potilaan suostumuksella muilta hoitopaikoilta ja kansallisesta terveysarkistosta (Kanta).

7. Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tiedot ovat salassa pidettäviä. Tietoja käsittelevillä on salassapito- ja vaitiolovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa potilaan kirjallisella suostumuksella tai laissa säädetyn mukaisesti. Potilas voi milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksensa tietojen luovuttamiseen tai rajata sitä.

Tietoja luovutetaan valtakunnallisiin rekistereihin, kuten syöpärekisteriin ja kansalliseen terveysarkistoon (Kanta). Tietoja luovutetaan Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tutkimus-, suunnittelu ja tilastointi- ja valvontatarkoituksia varten sekä haittavaikutusepäilyilmoituksessa ja erityislupahakemuksessa erityisluvallisen lääkkeen hankkimiseksi.. Luovutukset tehdään terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekisteristä annetun lain mukaisesti.

Potilasta koskevia tietoja voidaan antaa pääsääntöisesti vain potilaan suostumuksella. Jos potilaan suostumusta ei ole mahdollista saada esim. hänen sairautensa ja tilansa vuoksi, potilastietoja voidaan antaa vain lähiomaisille, jollei ole syytä olettaa, että potilas kieltäisi näin menettelemästä. Potilaan tietoja voidaan luovuttaa myös potilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle. Jos alaikäinen potilas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Tällöin tietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin ne ovat välttämättömiä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. Luovutuspyyntö on aina perusteltava.

Docrates Syöpäsairaala käyttää seuraavia ulkopuolisia palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyyn:

 • Vitec Software Oy, potilastietojärjestelmän hallinta
 • Kaiku Health Oy, kommunikointitietojen hallinta
 • Don&Branco Oy, verkkoyhteydenottolomakkeen, verkkokaupan ja Tukholman verkkoajanvarauksen hallinta
 • Visma Solutions Oy, potilassuostumuslomakkeen ja esitietolomakkeen hallinta

Docrates Syöpäsairaala käyttää seuraavia tietojärjestelmiä henkilötietojen käsittelyyn:

 • PACS –järjestelmä diagnostisten kuvien tallennukseen
 • Sädehoidon suunnittelu- ja seurantajärjestelmä ulkoisen sädehoidon hallintaan
 • HDR hoidon suunnittelujärjestelmä
 • Kuvantamislaitteiden työasemat (TT, MRI, PET, SPET, Ultraääni)
 • Sädehoidon sormijälkitunnisteiden hallinta
 • Analyysiohjelmisto pseudonymisoidun potilastiedon analysointiin.

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja säilytysajat

A. Manuaalinen aineisto

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja niitä säilytetään lukitussa ja valvotuissa tiloissa. Manuaaliset tiedot digitoidaan potilastietojärjestelmään ja hävitetään tietosuojavaatimusten mukaisesti.

B. Sähköisesti tallennetut tiedot

Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä. Rekisteritietoihin on pääsy ainoastaan määrätyillä henkilöillä ja se vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan. Käyttäjätiedot ovat tarvittaessa jälkikäteen selvitettävissä ns. lokitiedostosta. Rekisteri on suojattu palomuurein. Laitteet ja palvelin sijaitsevat suojatuissa ja valvotuissa tiloissa.

Docrates Syöpäsairaala varmistaa henkilötietoja käsittelevien alihankkijoidensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Potilastietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen ottaen huomioon laista ja asetuksista, kuten potilaslaista sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista, noudatettavaksi tulevat säilytysajat.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasrekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti (omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla tavalla varmennetulla asiakirjalla) kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa tai rajata sitä.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä, pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista tai siirtoa sekä tehdä valitus potilastietojen käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Lue uusimpia tiedotteita

Julkaistu: 05.05.2021

Uusi varhaisvaiheen lääketutkimus käynnistynyt

Docrates Syöpäsairaalassa on aloitettu uuden syöpälääkkeen varhaisen vaiheen lääketutkimus. Lue TILT Biotherapeutics’n lehdistötiedote täältä: Cancer Immunotherapy Clinical Trial

Lue lisää
Julkaistu: 21.04.2021

Älä anna syövälle etumatkaa – Syövän varhaisen toteamisen palvelut saatavilla nyt Docrateelta

Docrates Syöpäsairaala on aloittanut syövän varhaiseen toteamiseen tähtäävän uuden palvelukokonaisuuden. Uuden palvelun piiriin kuuluu rintasyövän, eturauhassyövän, suolistosyöpien sekä ihosyöpien varhaisen...

Lue lisää
Julkaistu: 19.04.2021

Liikunta parantaa syöpäpotilaan elämänlaatua ja syöpälääkkeiden tehoa

Liikunta voi kohentaa syöpäpotilaiden elämänlaatua merkittävästi. – Elämänlaadun koheneminen nähtiin selkeästi vuonna 2018 Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tehdyssä eturauhassyövän pilottihankkeessa, kertoo...

Lue lisää
Julkaistu: 09.04.2021

Miten syöpä löytyy ajoissa?

Paljon puhutaan siitä, miten tärkeää syöpä on havaita varhain, ja kuinka aikaisessa vaiheessa löytyneen syövän hoitotulokset ovat paremmat. Mutta mitä...

Lue lisää

Miksi valita Docrates
Syöpäsairaala?

 • Nopeus: syöpälääkärille ja hoitoon viikossa, myös epidemia-aikana
 • Korkeatasoinen hoito: laitteet ja syövänhoidon osaajat huipputasoa
 • Yksilöllisyys: omalääkäri ja oma hoitotiimi
 • Toinen mielipide: asiantuntijan arvio nykyisestä hoitosuunnitelmasta
010 773 2000

Puhelinpalvelu

ma-pe 8-16