Skip to content

Vid Docrates används de senaste läkemedlen för behandling av bröstcancer

29.3.2022 Kategorier: Artiklar
Bröstcancer
Nya cancerläkemedel utvecklas hela tiden och nya användningsområden hittas för de läkemedel som redan är i bruk.

Innan ett nytt läkemedel tas i bruk vid Docrates Cancersjukhus ser man till att det finns tillräckliga medicinska belägg för dess effekt och säkerhet. Därtill bedömer läkaren alltid skilt för varje patient de förväntade fördelar och de möjliga risker med att använda läkemedlet och överväger användningen av läkemedlet utifrån detta. Man följer noga rekommendationer och försiktighetsåtgärder gällande användningen av läkemedlet och därtill följer man noga med all ny information som finns tillhanda. Målet är en behandling var riskerna och biverkningarna minimeras.

En individuell bröstcancerbehandling bör alltid basera sig på en noggrann diagnos. Förutom avbildningsundersökningar är bland annat användningen av molekylär profilering en väsentlig del vid diagnostiken vid bröstcancer. Med en molekylär profilering kan behandlingen kan riktas till de patientgrupper som sannolikt har den största nyttan av den. De viktigaste biologiska faktorer som avgör typen av behandling av bröstcancer är halten av östrogen- och progesteronreceptorer (hormonreceptorhalten) samt förekomsten av genen HER2. Nyare sådana faktorer är exempelvis analysen av PD-L1 och andra genanalyser. Vid Docrates strävar man efter att koncentrera sig på cancercellernas undertyper, vilket har förbättrat vårdresultatet för många patientgrupper med sämre prognos.

Nya läkemedelsbehandlingar för patienter med HER2-positiv bröstcancer

Tom Wiklund, specialistläkare inom cancersjukdomar på Docrates Cancersjukhus, berättar att Docrates har tagit i bruk de allra senaste behandlingarna avsedda för HER2-positiv, trippelnegativ och hormonkänslig bröstcancer.

De nya läkemedlen trastuzumab-deruxtecan och tucatinib är i första hand avsedda för patienter med metastaserande HER2-positiv bröstcancer och som tidigare behandlats minst två gånger för HER2-positiv bröstcancer. Effekten av trastuzumab-deruxtecan baserar sig på att läkemedlet levereras direkt till tumörens cancerceller med hjälp av en målinriktad antikropp. Detta minskar också skadorna på de friska cellerna. Läkemedlet har visat sig vara effektivare än de tidigare använda läkemedlen.

Ett annat nytt läkemedel för patienter med HER2-positiv bröstcancer är tucatinib, som blockerar HER-2 proteinets aktivitet. Eftersom HER2 hjälper cancerceller att växa och dela sig bidrar blockeringen av HER2 till att stoppa tillväxten av dessa celler, vilket leder till att cellerna dör och utvecklingen av cancern bromsas. Detta läkemedel är särskilt lämpligt för patienter som har hjärnmetastaser.

Nytt målinriktat läkemedel mot trippelnegativ bröstcancer används redan nu vid Docrates

För patienter med lokalt avancerad eller metastaserande trippelnegativ bröstcancer finns nu ett nytt målinriktat läkemedel, sacituzumab govitecan. Detta kan ges till patienter som tidigare har fått minst två systemiska behandlingar, varav minst en har varit mot långt avancerad cancer.

Tom Wiklund, specialistläkare inom cancersjukdomar, berättar att behandlingar med sacituzumab govitecan inleddes vid Docrates i december 2021, som första i Finland.

– Det är ännu för tidigt att utvärdera våra egna resultat, men forskningsresultat har visat att läkemedlet är väl tolererat och effektivt, konstaterar Wiklund.

Läkemedlet består av en molekyl där en monoklonal antikropp känner igen cancercellen, och när antikroppen fäster sig vid cancercellen så frigörs ett cytostatiskt ämne som förhindrar cancercellernas celldelning.

Lovande forskningsresultat för de nyaste läkemedelsbehandlingarna

Tom Wiklund nämner också andra nya behandlingsalternativ för olika typer av bröstcancer, såsom PARP-hämmare vid trippelnegativ bröstcancer. PARP-hämmare kan ges åt patienter med avancerad bröstcancer som bär på gendefekten BRCA och som därmed har en ärftlig ökad risk för att utveckla bröstcancer. Vid behandling av avancerad trippelnegativ bröstcancer utgör immunologiska behandlingar också en ny behandlingstyp.

Vid tidigt stadie av bröstcancer kan trippelnegativ bröstcancer behandlas preoperativt med immunologiska behandlingar (t.ex. pembrolizumab) som så kallade neoadjuvanta behandlingar vid sidan av cytostatikabehandlingar. Därtill kan man överväga användningen av PARP-hämmare hos de bröstcancerpatienter som är bärare av BRCA-gendefekten. PARP-hämmare (t. ex. olaparib) binder till PARP-enzymets aktiva del och blockerar dess frikoppling från DNA, vilket resulterar i att DNA-dubbelsträngarna bryts under celldelningen och DNA-skadorna resulterar i att dessa celler dör.

Som adjuvant behandling kan man hos patienter med hormonkänslig bröstcancer utöver hormonbehandlingar använda det nya läkemedlet abemaseiclib.

Wiklund berättar att alla dessa nya läkemedel redan används vid Docrates, med undantag av tucatinib.

– Det finns flera randomiserade studier om dessa nya läkemedel var man visat att de är betydligt effektivare än tidigare behandlingar, säger Wiklund och är glad över att kunna beskriva utgångspunkten för de nya läkemedlens ibruktagande.

Utvecklingen av ett cancerläkemedel – framstegen syns med fördröjning

– Förutom att vi just nu söker nya målinriktade läkemedel som kan riktas specifikt mot sjukdomen hos allt fler cancerpatienter, försöker vi också hitta patienter vars sjukdomstyp och tillstånd är sådant att de kommer att gynnas så mycket som möjligt av dessa läkemedel, säger Wiklund om utvecklingen av cancerläkemedel.

– Nya läkemedel används nästan alltid först hos patienter med spridd cancer som de redan har fått andra behandlingar för. För enskilda patienter kan de nya läkemedlen vara ett avgörande utvecklingssteg, tillägger han.

– Allteftersom man forskar och får större erfarenhet så används läkemedlen vid en allt tidigare tidpunkt och så småningom börjar de användas vid adjuvanta behandlingar, sammanfattar Wiklund.

Wiklund ser upptäckten av enskilda nya målinriktade läkemedel som en uppmuntring för alla cancerpatienter, oavsett deras cancertyp.

– Varje nya läkemedel är ett tecken på utveckling. Typen av cancer hos en enskild patient kan också ändras när sjukdomen fortskrider, eftersom det ofta med tiden sker en förändring i cancerns biologi. Därför är det viktigt att man tar biopsier med jämna mellanrum allteftersom sjukdomen utvecklas. En bröstcancer som först varit HER-positiv kan bli trippelnegativ bröstcancer när sjukdomen utvecklas, säger Wiklund.

 

Källor:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tukysa

https://www.mediuutiset.fi/uutiset/olaparibi-hidasti-metastaattisen-rintasyovan-etenemista/746b1bbb-cefb-334f-aee7-cf07391c704c

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/verzenios

https://www.dagensps.se/life-science/astra-zenecas-nya-brostcancerbehandling-kan-nu-anvandas/

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/trodelvy

Patientberättelse

På en gemensam resa - Eila och Esko

År 2020 började inte så som Eila Hämäläinen och Esko hade förväntat sig. När Eila vid årsskiftet fick diagnosen bröstcancer,...

Läs mer

Varför återkommer bröstcancer och hur behandlar man ett återfall?

Vid slutet av bröstcancerbehandlingen kan man ha många olika känslor – många är glada över att behandlingen snart är över,...

Läs mer

Noggrann diagnos och snabb, mänsklig vård betydande för behandlingen när Jaana fick i bröstcancer

Företagaren Jaana Nurmi, som insjuknade i bröstcancer sommaren 2017, delar med sig av sina erfarenheter av bröstcancer. Hon vill speciellt...

Varför behandla bröstcancer på ett privat sjukhus?

Kvinnor från Sverige kommer till Finland för behandling av bröstcancer. De kommer för behandling av bröstcancer bland annat på grund...

Varför är det bra att göra en magnetkameraundersökning vid misstanke om bröstcancer?

Mammografi är den vanligaste undersökningsmetoden för screening och tidig diagnostisering av bröstcancer. I vissa situationer rekommenderas dock magnetkameraundersökning som förstahandsundersökning.

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)