Genprofilering i cancerbehandlingar

På Docrates Cancersjukhus utnyttjar vi kunskap om såväl människans som cancerns arvsmassa i behandlingarna.

På Docrates Cancersjukhus utnyttjar vi kunskap om såväl människans som cancerns arvsmassa i behandlingarna. På Docrates används flera olika gen- och andratest vars syfte är att genom noggrann profilering av tumören få mer information om den, vilka läkemedel kan användas (t.ex. målinriktade läkemedel) och vilka läkemedel ska undvikas på grund av deras eventuell ineffektivitet. Testen kan också vara till hjälp vid utredning av cancerns ursprung i situationer där man konstaterar spridd cancer utan uppenbar primärtumör. Testen kan även ge tilläggsinformation för bedömning av cancersjukdomens prognos.

Testen genomförs antingen som vävnadsprov, blodprov eller som salivprov.

Exempel på de test som vi använder på Docrates

CMI (Caris MI Profile)

Med CMI-testet definieras i ett vävnadsprov som tagits från tumören ett stort antal faktorer, både gener och s.k. biomarkörer. Biomarkörer är strukturer som finns på cancercellernas ytor eller i tumörvävnaden. Undersökningsresultatet kan vara till hjälp vid läkemedelsvalet i situationer där det inte finns något uppenbart behandlingsalternativ utifrån tillgänglig forskningsinformation. (carismolecularintelligence.com)

Monitoring test

Undersökningen ‘Monitoring test’ omfattar två faser. Med det första testet definieras i ett vävnadsprov som tagits från tumören ett stort antal faktorer, både gener och s.k. biomarkörer. Biomarkörer är strukturer som finns på cancercellernas ytor eller i tumörvävnaden. Undersökningsresultatet kan vara till hjälp vid läkemedelsvalet i situationer där det inte finns något uppenbart behandlingsalternativ utifrån tillgänglig forskningsinformation. Det andra testet tas från blod, och i blodet undersöks gener utifrån fynden i OncoDNA-testet. Monitoring solution ger information om alla cancerhärdar – inte enbart den där vävnadsprovet har tagits. Om vävnadsprov även har tagits i ett tidigare skede av sjukdomen ger testet också information om förändringar i förekomsten av genfel sedan förra provet. Med Monitoring solution-undersökningen kan man också, när undersökningen upprepas under behandlingen eller när en ny behandling planeras, upptäcka förändringar i genmutationsprofilen (en profil av genfelet), vilket kan ge tilläggsinformation vid planering av en ny behandling. (oncodna.com/distributors)

Oncotype DX

Oncotype DX-testet används vid planering av adjuvant läkemedelsbehandling i situationer där man bedömer att man skulle kunna avstå från cytostatikabehandling utan att prognosen försämras. Testet utförs på prov som tagits från tumörvävnad i bröstet. (breast-cancer.oncotypedx.com/en-GB/Patient-Invasive)

Foundation Medicine

Med analysen FoundationOne CDx undersöks 324 gener som är förknippade med cancer i tumören. Analysen är mycket täckande eftersom FoundationOne till skillnad från många andra test kartlägger de gener som undersöks fullständigt och hittar samtidigt alla typer av mutationer, även sällsynta.

FoundationOne Liquid är i sin tur en s.k. vätskebiopsi-analys, där man i ett blodprov undersöker cirkulerande tumör-DNA för 70 gener i blodomloppet. Vätskebiopsi-metoden är användbar särskilt när det inte är möjligt att ta ett normalt vävnadsprov av tumören eller när man vill följa patientens terapisvar på målstyrd läkemedelsbehandling.

Utifrån de förändringar som konstateras skapas en rapport för läkaren. Rapporten innehåll information om vilka godkända s.k. målinriktade läkemedel eller kliniska läkemedelsprövningar som kunde lämpa sig för patienten. (foundationmedicine.fi)

Undersökningsresultat

I alla undersökningar ingår ett heltäckande utlåtande av det laboratorium som utför testet. Det är viktigt att du går igenom undersökningsresultatet noggrant tillsammans med den behandlande läkaren. På så sätt kan vi säkerställa att tolkningen av undersökningsresultaten och de åtgärder som vidtas utifrån dem är korrekta.

Läs mer

Publicerad: 22.06.2020

Till Finland för cancerbehandling i Coronatider

Det är fortfarande möjligt för svenska cancerpatienter att komma till Finland för onkologmottagning, undersökningar och behandlingar. Även om tillträde till...

Läs mer
Publicerad: 20.06.2020

Cancern tar inte sommarlov

Under sommaren är det oftare längre väntetid till cancerutredningar och -behandlingar. Väntan kan vara psykiskt påfrestande, men är inte heller...

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Vi behandlar cancerpatienter även via distansmottagning

Under coronaepidemin rekommenderar vi i första hand distansmottagning för alla våra patienter.

Läs mer
Publicerad: 07.06.2020

Många cancerpatienter vill fortsätta arbeta, berättar Jorma Sormunen, som är ny läkare vid Docrates

Jorma Sormunen har specialiserat sig på cancersjukdomar men har också gedigen arbetserfarenhet inom företagshälsovård. Han har sett att det kan...

Läs mer
Läs mer

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom en vecka även under coronatiden
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (GMT +2)