Skip to content

Molekylär profilering i cancerbehandlingar

På Docrates Cancersjukhus utnyttjar vi kunskap om såväl människans som cancerns arvsmassa i behandlingarna. En omfattande molekylär diagnostik av tumörer tillsammans med specialistmöten vid behandling baserad på genetisk diagnostik är en väsentlig del vid uppgörandet av vårdplanerna på sjukhuset.

På Docrates Cancersjukhus utnyttjar vi kunskap om såväl människans som cancerns arvsmassa i behandlingarna. På Docrates används flera olika gen- och andra test vars syfte är att genom noggrann profilering av tumören få mer information om den, vilka läkemedel kan användas (t.ex. målinriktade läkemedel) och vilka läkemedel ska undvikas på grund av deras eventuell ineffektivitet. Testen kan också vara till hjälp vid utredning av cancerns ursprung i situationer där man konstaterar spridd cancer utan uppenbar primärtumör. Testen kan även ge tilläggsinformation för bedömning av cancersjukdomens prognos.

Testen genomförs antingen som vävnadsprov, blodprov eller som salivprov.

Exempel på de test som vi använder på Docrates

CMI (Caris MI Profile)

Med CMI-testet definieras i ett vävnadsprov som tagits från tumören ett stort antal faktorer, både gener och s.k. biomarkörer. Biomarkörer är strukturer som finns på cancercellernas ytor eller i tumörvävnaden. Undersökningsresultatet kan vara till hjälp vid läkemedelsvalet i situationer där det inte finns något uppenbart behandlingsalternativ utifrån tillgänglig forskningsinformation. Läs mer:carismolecularintelligence.com.

Monitoring test

Undersökningen ‘Monitoring test’ omfattar två faser. Med det första testet definieras i ett vävnadsprov som tagits från tumören ett stort antal faktorer, både gener och s.k. biomarkörer. Biomarkörer är strukturer som finns på cancercellernas ytor eller i tumörvävnaden. Undersökningsresultatet kan vara till hjälp vid läkemedelsvalet i situationer där det inte finns något uppenbart behandlingsalternativ utifrån tillgänglig forskningsinformation. Det andra testet tas från blod, och i blodet undersöks gener utifrån fynden i OncoDNA-testet.

Monitoring solution ger information om alla cancerhärdar – inte enbart den där vävnadsprovet har tagits. Om vävnadsprov även har tagits i ett tidigare skede av sjukdomen ger testet också information om förändringar i förekomsten av genfel sedan förra provet. Med Monitoring solution-undersökningen kan man också, när undersökningen upprepas under behandlingen eller när en ny behandling planeras, upptäcka förändringar i genmutationsprofilen (en profil av genfelet), vilket kan ge tilläggsinformation vid planering av en ny behandling.
Läs mer: oncodna.com/distributors.

Oncotype DX

Oncotype DX-testet används vid planering av adjuvant läkemedelsbehandling i situationer där man bedömer att man skulle kunna avstå från cytostatikabehandling utan att prognosen försämras. Testet utförs på prov som tagits från tumörvävnad i bröstet. Läs mer: breast-cancer.oncotypedx.com/en-GB/Patient-Invasive.

Foundation Medicine

Med analysen FoundationOne CDx undersöks 324 gener som är förknippade med cancer. Analysen är mycket täckande eftersom FoundationOne till skillnad från många andra test kartlägger de gener som undersöks fullständigt och hittar samtidigt alla typer av mutationer, även sällsynta.

FoundationOne Liquid CDx är i sin tur en s.k. vätskebiopsi-analys, där man i ett blodprov undersöker cirkulerande tumör-DNA för 324 gener i blodomloppet. Vätskebiopsi-metoden är användbar särskilt när det inte är möjligt att ta ett normalt vävnadsprov av tumören eller när man vill följa patientens terapisvar på målstyrd läkemedelsbehandling. Utifrån de förändringar som konstateras skapas en rapport för läkaren. Rapporten innehåll information om vilka godkända s.k. målinriktade läkemedel eller kliniska läkemedelsprövningar som kunde lämpa sig för patienten.
Läs mer: foundationmedicine.fi, syovangeenit.fi.

Undersökningsresultat

I alla undersökningar ingår ett heltäckande utlåtande av det laboratorium som utför testet. Det är viktigt att du går igenom undersökningsresultatet noggrant tillsammans med den behandlande läkaren. På så sätt kan vi säkerställa att tolkningen av undersökningsresultaten och de åtgärder som vidtas utifrån dem är korrekta.

Vill du ha mer information?

Om du vill veta mer om molekylär profilering, ring oss tel. +358 10 773 2000 eller +46 10 199 2020. Vi är här för dig!

“Framtidens cancervård” används redan i Finland – genprofilering kan vara till nytta för alla cancerpatienter

Genprofilering är en ny metod där man kartlägger cancertumörers egenskaper. För närvarande används den vid uppgörandet av vårdplanen för var femte cancerpatient, säger Juha Kononen, överläkare på Docrates Cancersjukhus. Genprofilering av cancergenomet ger en mer exakt information för att kunna välja rätt läkemedel och en effektiv individuell vård. Särskilt användbar är metoden för dem som drabbats av icke-småcellig lungcancer.

Läs mer

Vid misstanke om cancer är det viktigt med snabb diagnos och stöd – cancerläkaren finns nära dig

Cancer. Bara ordet får hjärtat att slå snabbare och huvudet att fyllas av frågor. Vad händer om jag får cancer?...

Läs mer

Docrates Cancersjukhus erbjuder information och vägledning i Stockholm 

På vår kundservice i Stockholm möter du en sjuksköterska, vår nordiska koordinator, för ett personligt samtal. Vi har tid att...

Docrates utökar verksamheten inom endoskopi

För att möta det ökade behovet av endoskopitjänster inleder Docrates Cancersjukhus gastrointestinal endoskopiverksamhet för tidig upptäckt och diagnostik av cancer....

Jenni Marko utsedd till HR-direktör på Docrates Cancersjukhus

Jenni Marko, EM, har utsetts till HR-direktör och medlem i ledningsgruppen på Docrates Cancersjukhus från och med den 13 februari...

Varför ska du komma till Docrates?

  • Ingen väntetid: Du får tid till cancerläkare inom några dagar och din behandling kan börja inom ett par veckor
  • Eget vårdteam: Du får en och samma läkare och sköterska som tar hand om dig under hela vårdtiden
  • Högklassig cancervård: Vi använder den senaste tekniken och har erfaren och kunnig svensktalande vårdpersonal
  • Second opinion: Du får en medicinsk bedöming av din vårdplan av våra cancerspecialister
+358 10 773 2020

Kontakta oss! Vi hjälper dig gärna.

Mån-fre kl. 9-16 (lokal tid)